reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 65/XIX/2011 Rady Gminy Opatów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Opatów na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10, art. 51, art.54, art.55, art. 57, art. 58 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.)

Rada Gminy w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie

20.082.324,00 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

15.211.222,00 zł,

b/ majątkowe w kwocie

4.871.102,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie

20.329.021,21 zł,

z tego:

a/ bieżące w kwocie

14.628.494,21 zł,

b/ majątkowe w kwocie

5.700.527,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3.

Powstały deficyt w wysokości

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

246.697,21 zł,

§ 2.

1.

Ustala się przychody budżetu w kwocie

z następujących tytułów:

1.355.230,00 zł,

a/ zaciągniętej pożyczki w kwocie

750.000,00 zł,

b/ nadwyżki budżetowej za rok 2011 w kwocie

605.230,00 zł.

2.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie

1.108.532,79 zł,

w tym :

- z tytułu zaciągniętych pożyczek

971.325,00 zł.

- z tytułu zaciągniętego kredytu

137.207,79 zł.

§ 3.

1.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

129.000,00 zł.

2.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

37.000,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości

8.468.770,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

1.896.663,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§ 6.

Przyjmuje się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa , związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości

9.300,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie /zakładu budżetowego/ w następujących kwotach:

- przychody w kwocie

613.450,00 zł,

- koszty w kwocie

593.450,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących kwotach :

- dochody kwocie

86.000,00 zł,

- wydatki w kwocie

86.000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie

968.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Wprowadza się do budżetu wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianą wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) na spłatę pożyczek i kredytu z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2,

c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki w kwocie określonej w § 12 ust. 1.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji

Dział

Nazwa

Kwota w zł.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4.771.102

Dochody majątkowe

4.771.102

w tym :

- środki z UE pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego

4.771.102

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

136.160

Dochody bieżące

36.160

w tym :

- wpłaty czynszu za wynajem lokali

28.000

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

8.160

Dochody majątkowe

100.000

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

100.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.700

Dochody bieżące

1.700

w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.700

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

36.484

Dochody bieżące

36.484

w tym :

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

30.484

- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług

6.000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.181

Dochody bieżące

1.181

w tym :

- dotacja na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców

1.181

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

4.423.796

Dochody bieżące

4.423.796

w tym :

- opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

86.000

- opłata skarbowa

18.000

- opłata adiacencka

20.000

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.426.056

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

4.000

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

883.000

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

460.760

- podatek rolny od osób prawnych

4.000

- podatek rolny od osób fizycznych

310.580

- podatek leśny od osób prawnych

1.800

- podatek leśny od osób fizycznych

17.000

- podatek od środków transportowych

72.600

- podatek od spadków i darowizn

10.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

5.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

90.000

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

8.000

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

2.000

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

5.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.478.770

Dochody bieżące

8.478.770

w tym :

- roczna kwota subwencji ogólnej

8.468.770

na którą składają się :

część wyrównawcza

3.254.540

część równoważąca

94.957

część oświatowa

5.119.273

- odsetki od lokat terminowych

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

200.300

Dochody bieżące

200.300

w tym :

- wpłaty czynszu za wynajem lokali

12.200

-wpłaty na zakup żywności

125.000

- dopłaty mieszkańców do CO

5.000

- czesne

10.000

- środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów

35.000

- darowizny na rzecz szkół

13.100

852

POMOC SPOŁECZNA

2.022.831

Dochody bieżące

2.022.831

w tym :

- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

1.864.998

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy

157.833

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.000

Dochody bieżące

10.000

w tym :

- opłata produktowa

1.000

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9.000

R a z e m :

20.082.324

w tym:

1.Dochody majątkowe

4.871.102

2.Dochody bieżące

15.211.222

z tego :

a/ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami

2.054.496

b/ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.700

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr 65/XIX/2011 z dnia 29.12.2011 r. - WYDATKI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Po zmianie

750

Administracja publiczna

30 484,00

75011

Urzędy wojewódzkie

30 484,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

30 484,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 181,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 181,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 181,00

852

Pomoc społeczna

1 864 998,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 862 705,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 862 705,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 293,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 293,00

Razem:

1 896 663,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie wydatków zaplanowanych do realizacji w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Po zmianie

750

Administracja publiczna

30 484,00

75011

Urzędy wojewódzkie

30 484,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 793,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 744,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

607

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 180,00

4300

Zakup usług pozostałych

160

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 181,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 181,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 181,00

852

Pomoc społeczna

1 864 998,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 862 705,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

3110

Świadczenia społeczne

1 794 051,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 382,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 440,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 787,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

828

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 507,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

110

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4430

Różne opłaty i składki

200

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 293,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 293,00

Razem:

1 896 663,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

Stan środków obrotowych na początek roku

10 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10 000,00

40002

Dostarczanie wody

10 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

30 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30 000,00

40002

Dostarczanie wody

30 000,00

Przychody

613 450,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

489 000,00

40002

Dostarczanie wody

489 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

124 450,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

124 450,00

Koszty

593 450,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

469 000,00

40002

Dostarczanie wody

469 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

124 450,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

124 450,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje przyznane na 2012 rok z budżetu gminypodmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji w zł.

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

900

90001

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

36.700

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie

157.000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

900

90005

Osoby fizyczne zakwalifikowane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów

750.000

926

92605

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

25.000

O g ó ł e m: 968.700 zł
w tym :

157.000

36.700

775.000


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe w zł.

1.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów

2008 - 2013

5.650.000,00

w tym :

- środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego

4.771.102,00

- środki własne

878.898,00

2.

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski

2012

15.027,00

w tym :

- środki własne

15.027,00

3.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

2012

25.500,00

w tym :

- środki własne

25.500,00

4.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleńczów

2012

10.000,00

w tym :

- środki własne

10.000,00

R a z e m :

5.700.527,00


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 65/XIX/2011
Rady Gminy Opatów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiegow roku 2012

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota w zł.

600

60016

Brzezinki

Ułożenie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Górnej i ulicy Dolnej z drogą krajową

6.569

600

60016

Iwanowice Duże

Utrzymanie porządku na przystankach PKS

2.397

801

80101

Iwanowice Duże

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

6.000

80101

Iwanowice Duże

Doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych

1.000

921

92109

Iwanowice Duże

Remont łazienek w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych

12.000

600

60016

Iwanowice Małe

Wykonanie parkingu przy kaplicy w miejscowości Iwanowice Małe

10.000

60016

Iwanowice Małe

Wytyczenie drogi na ulicy Polnej w miejscowości Iwanowice Małe

4.443

600

60016

Iwanowice -Naboków

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Iwanowicach -Nabokowie

7.040

754

75412

Opatów

Zorganizowanie placu zabaw na placu przy strażnicy OSP w Opatowie

6.397

801

80101

Opatów

Remont dachu na Szkole Podstawowej w Opatowie

10.000

921

92105

Opatów

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej przy jednostce OSP w Opatowie

5.000

10

1010

Waleńczów

Budowa wodociągu w Waleńczowie na ulicy Zakrzewskiej

10.000

600

60016

Waleńczów

Utrzymanie porządku na przystankach PKS i remonty dróg

5.000

801

80101

Waleńczów

Wykonanie zadaszenia w miejscu składowania węgla przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie

2.000

80101

Waleńczów

Zakup sprzętu do podlewania boiska przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie

1.500

900

90015

Waleńczów

Instalacja lampy na ulicy Topolowej

500

600

60016

Wilkowiecko

Utrzymanie porządku na przystankach PKS

1.500

926

92695

Wilkowiecko

Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Wilkowiecku dla celów rekreacyjnych

19.397

700

70005

Złochowice

Prace remontowe w rejonie rogatki i remizy OSP w Złochowicach

3.397

801

80101

Złochowice

Dofinansowanie prac remontowych przy Szkole Podstawowej w Złochowicach

18.000

801

80101

Zwierzyniec Pierwszy

Remont dachu Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

13.395

600

60016

Zwierzyniec Drugi

Remont drogi i odprowadzenie wody w miejscowości Zwierzyniec Drugi

8.537

R a z e m :

154.072

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama