reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/125/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 38.878.687 zł , w tym:

1) dochody bieżące 16.574.753 zł

2) dochody majątkowe 22.303.934 zł szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.378.687 zł , w tym:

1) wydatki bieżące 14.969.775 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                       11.862.542 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             6.973.238 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               4.908.758 zł

b) dotacje na zadania bieżące                                                                       1.322.000 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         1.261.129 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               224.104 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                         50.000 zł

f) obsługa długu publicznego                                                                       250.000 zł

2) wydatki majątkowe               27.408.912 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                           27.358.912 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków,               o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               23.672.335 zł szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.500.000 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 2.800.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z: termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 500.000 zł; realizowanym w ramach RPO WŚL projektem pn. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa w kwocie 2.300.000 zł

2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 700.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową i przebudową strażnic w Niezdarze i Zendku.”

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.440.720 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 940 .720 zł , szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 786.079 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł

2. Określa się wydatki w kwocie 350.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 335.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł

§ 8. § 8 Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000,- zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody                             2.300.000 zł

2) wydatki                             2.300.000 zł                    zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. § 12 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”

2) zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.200.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

2. Ustala się limit w wysokości 600.000 zł dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012.

§ 14. Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budżetu do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 15. W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/125/2011
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama