reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/2011 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego SChŚZWiK na 2012 rok

Działając na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 12 punkt "b" statutu z dnia 16 września 1992 r. z późn. zm. (tj. z dnia 3 września 1998 r.) Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie zwanego dalej "Związkiem", Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. Plan dochodów Związku w łącznej kwocie 545 400 , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym dochody bieżące w kwocie 523 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22 400 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

§ 2. Plan wydatków Związku w łącznej kwocie 463 600 , w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki bieżące w kwocie 463 600 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

§ 3. 1. Nadwyżka w wysokości 81 800 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków w kolejnych latach.

2. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 52 000 zł , zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 , zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w kolejnych latach.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4 500 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. Zobowiązuje się Zarząd Związku do zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów finansowych oraz oszczędności i celowego gospodarowania środkami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Marek Kopel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2011
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW SChŚZWiK NA 2012 ROK

Dział

Rozdział

§

Źródło dochodów

Plan /zł/

DOCHODY BIEŻĄCE

700

Gospodarka mieszkaniowa

340 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

340 000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

340 000

758

Różne rozliczenia

3 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

3 000

0920

Pozostałe odsetki

3 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

180 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

180 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

180 000

RAZEM:

523 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

DOCHODY MAJĄTKOWE

700

Gospodarka mieszkaniowa

22 400

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22 400

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

22 400

RAZEM:

22 400

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

DOCHODY OGÓŁEM:

545 400

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/2011
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA NR 2 - PLAN WYDATKÓW SChŚZWiK NA 2012 ROK

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

dotacje na zadania bieżące

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń
i
gwarancji

obsługa długu

wynagrodzenia i składki
od nich
naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

750

Administracja publiczna

459 100

459 100

285 100

185 700

99 400

174 000

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

459 100

459 100

285 100

185 700

99 400

174 000

0

0

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

174 000

174 000

0

0

0

174 000

0

0

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 200

146 200

146 200

146 200

0

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 500

10 500

10 500

10 500

0

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 500

13 500

13 500

0

13 500

0

0

0

0

0

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

20 000

20 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

800

800

0

800

0

0

0

0

0

0

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 500

2 500

2 500

0

2 500

0

0

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

34 000

34 000

34 000

0

34 000

0

0

0

0

0

0

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

9 000

9 000

9 000

0

9 000

0

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

11 000

11 000

11 000

0

11 000

0

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 100

3 100

3 100

0

3 100

0

0

0

0

0

0

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

2 500

2 500

2 500

0

2 500

0

0

0

0

0

0

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 000

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

4 500

4 500

4 500

0

4 500

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 500

4 500

4 500

0

4 500

0

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

4 500

4 500

4 500

0

4 500

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

463 600

463 600

289 600

185 700

103 900

174 000

0

0

0

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 30/2011
Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 22 grudnia 2011 r.

TABELA NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW SChŚZWiK NA 2012 ROK

Paragraf

Treść

Plan /zł/

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

52 000

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama