reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXI/47/2011 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i), art.: 51 ust. 1, 61 ust. 1, 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz 1241) i § 10 ust. 2 lit. d), 39oraz 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. poz. 187 poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 627.814.604,16 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 581.560.324,32 zł,

b) majątkowe w kwocie 46.254.279,84 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 627.814.604,16 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 568.091.864,88 zł,

b) majątkowe w kwocie 59.722.739,28 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Plan finansowy KZK GOP równoważy się na poziomie dochodów i wydatków, ustala się przychody budżetu w kwocie 0 zł , rozchody budżetu w kwocie 0 zł , zgodnie z tabelą nr 3 .

4. Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu kredytu.

§ 2. 1. Gminy - członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2012 roku, płatnej razem z ratą za luty 2012 roku.

2. Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa tabela nr 4 stanowiąca integralną część uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 4.860.924,07 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł;

3. samodzielnego zaciągania zobowiązania jednorazowo do kwoty 50.000.000 złotych;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi rachunku Związku.

§ 5. Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin - członków Związku.

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXI/47/2011
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu na 2012


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXI/47/2011
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama