| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2012 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i pkt 9   lit. c i   d ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art.   89, art.90 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,  

Rada Miejska w   Bieruniu  

uchwala:  

§   1

Dochody budżetu miasta w   wysokości                                                                                       72.630.707,00   zł;  

w tym:  

1.   dochody bieżące                                                                                                                                 64.280.667,00 zł;  

2.   dochody majątkowe                                                                                                                   8.350.040,00   zł;  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 1.  

§   2

Wydatki budżetu miasta w   wysokości                                                                                       78.887.696,00   zł;  

w tym:  

wydatki bieżące                                                                                                                                 60.250.225,00     ;  

w tym:                

1.   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   łącznej kwocie                                                                         49.903.161,00   zł; z   czego:  

a)   wynagrodzenia i   pochodne od wynagrodzeń                               27.734.006,00   zł;  

b)   wydatki statutowe                                                                         22.169.155,00   zł;  

2.   dotacje na zadania bieżące                                                                                                                   2.660.125,00   zł;  

3.   świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                     5.679.810,00   zł;  

4.   wydatki na obsługę długu                                                                                                                   850.000,00   zł;  

5.   poręczenia                                                                                                                                               127.143,00   zł;  

6.   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków pochodzących z   budżetu UE                 1.029.986,00   zł;  

wydatki majątkowe                                                                                                                   18.637.471,00   zł;  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 2.  

Zadania majątkowe w   2012 r., zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 3.  

§   3

Ustala się deficyt w   wysokości   6.256.989,00   zł,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

-   zaciągniętych pożyczek w   WFOŚiGW                                                                                                     423.800,00   zł;  

-   zaciągniętego kredytu                                                                                                                                 5.833.189,00   zł.  

§   4

Ustala się:  

1.   Przychody budżetu miasta w   kwocie                                                                                       10.423.800,00   zł.  

2.   Rozchody budżetu miasta w   kwocie                                                                                                     4.166.811,00   zł;  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 4   .  

§   5

Ustala się:  

1.   Dochody w   kwocie   380.000,00   zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2.   Wydatki w   kwocie   368.000,00   zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych.  

3.   Wydatki w   kwocie   12.000,00   zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

4.   Kwotę wydatków przypadającą do spłaty w   danym roku budżetowym, zgodnie z   zawartą umową, z   tytułu poręczenia pożyczki w   wysokości   127.143,00   zł.  

§   6

1.   Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w   kwocie   200.000,00   zł.  

2.   Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie   190.000,00   zł.  

§   7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy, zgodnie   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   8

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1.   Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w   kwocie                               2.000.000,00   zł.  

2.   Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie                                                                         6.256.989,00   zł.  

3.   Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek  

i   kredytów w   kwocie                                                                                                                                 166.811,00   zł.  

§   9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:  

1.   Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  

do wysokości                                                                                                                                               2   .000.000,00   zł.  

2.   Zaciągania kredytu i   pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w   wysokości                 6.256.989,00   zł.  

3.   Zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych  

pożyczek i   kredytów w   wysokości                                                                                                                   166.811,00   zł.  

4.   Dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz za wyjątkiem przedsięwzięć zawartych w   WPF.  

5.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§   10

Postanawia się, że uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty wydatków:  

a)   dokonane w   tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na konto wydatków i   zmniejszają one wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym;  

b)   dotyczące poprzedniego roku budżetowego przyjmowane są na konto dochodów i   stanowią dochody budżetu gminy;  

c)   zwroty wydatków uzyskane z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i   projekty realizowane z   udziałem tych środków są przyjmowane na dochody gminy.  

§   11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.  

§   12

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012   roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Bieruniu  


Przemysław   Major

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »