| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje;

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.706.181,- zł. , z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 21.390.632,- zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 2.315.549,- zł. ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.520.961,- zł., z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 20.668.373,- zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.852.588,- zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,3, 3a,3b i 4

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 814.780,- zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.640.639,55zł. oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.825.859,55 zł., zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 233.000,- zł.,

2) celową w wysokości 63.000,- zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 72.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:

1) dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1 do uch. nr XII 69 2011- tab.1 zestawienie budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2 do uch.nr XII 69 2011 - tab.2 planowane dochody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3 do uch. nr XII 69 2011- tab.3 wydatki budżetu ogółem

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4 do uch. nr XII 69 2011 - tab. 3a plan wydatków bieżących

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5 do uch.nr XII 69 2011 - tab.3b wydatki majątkowe

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał. 6 do uch.nr XII 69 2011 - tab.4 wydatki majątkowe wg zadań

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał. 7 do uch.nr XII 69 2011 - tab.5 plan przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/69/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał. 8 do uch.nr XII 69 2011 - zal.nr 1 zestawienie dotacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »