| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Or-0150/00173/11

(2011/097026)

Uchwała Nr 202/XVI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zwanej dalej "opłatą".

§ 2. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić z urzędu:

1) w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty, zwana dalej "zobowiązanym", zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

2) gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

3) gdy zachodzi ważny interes zobowiązanego.

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie opłaty w całości lub w części, łącznie z odsetkami, może nastąpić na wniosek zobowiązanego jeżeli ustalenie opłaty lub jej ponoszenie zagraża ważnym interesom zobowiązanego, zwłaszcza egzystencji zobowiązanego lub jego rodziny.

2. We wniosku należy podać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulgi wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

§ 4. Odstąpić od ustalenia opłaty można na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 5. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

§ 6. 1. Na wniosek zobowiązanego, biorąc pod uwagę jego możliwości płatnicze, można:

1) rozłożyć opłatę na raty,

2) odroczyć termin płatności całości lub części opłaty.

2. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy.

3. Od opłat, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej.

4. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty na warunkach ustalonych w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 3.

§ 7. Tracą moc: Uchwała Nr 345/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz Uchwała Nr 346/XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Rybnik jako miasto na prawach powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »