| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.81.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2011r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 226 ust. 2   art. 239, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  

Rada Gminy Kornowac uchwala  

§   1.   1.   Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości 11.956.908,16 zł, z   tego:  

-   dochody bieżące w   kwocie 10.603.794,16 zł,  

-   dochody majątkowe w   kwocie 1.353.114,00 zł, jak w   załączniku Nr 1   do uchwały.  

2.   Dochody, o   których mowa w   ust.1 obejmują:  

-   dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w   wysokości 742.682,00 zł,  

-   dotacje celowe na realizację zadań przyjętych do realizacji w   drodze porozumień z   organami administracji rządowej i   jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 40.500,00zł, jak w   załączniku Nr 2   do uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości 11.448.657,16 zł, jak w   załączniku Nr 3   do uchwały.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust.1 obejmują:  

-   wydatki bieżące w   kwocie 9.943.873,16 zł, w   tym na:  

1)   wydatki jednostek budżetowych w   kwocie 8.168.520,00 zł, z   tego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane - 6.001.684,00 zł,  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.166.836,00 zł.  

2)   dotacje na zadania bieżące - 470.216,00 zł,  

3)   świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.073.009,00 zł,  

4)   wydatki na programy finansowane z   budżetu Unii Europejskej - 131.903,16 zł,  

5)   obsługę długu publicznego - 100.225,00 zł.  

-   wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.504.784,00 zł, w   tym na:  

1)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie – 1.444.784,00 zł, z   czego na programy finansowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 929.542,00 zł,  

2)   zakup i   objęcie akcji i   udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 60.000,00 zł. Wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 4.  

3.   Kwota wydatków określona w   ust.1 obejmuje również:  

-   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości 742.682,00 zł.  

-   wydatki związane z   realizacją zadań przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   wysokości 500,00 zł oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 5.  

§   3.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 75.000,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów uzależnień w   wysokości 75.000,00 zł, z   tego 70.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i   5.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.  

§   4.   1.   Ustala się nadwyżkę budżetu, będącą różnicą między dochodami i   wydatkami, w   wysokości 508.251,00 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 1.295.784,00 zł i   rozchody budżetu w   kwocie 1.804.035,00 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

§   5.   Tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 63.066,00 zł,  

2)   celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego 19.600,00 zł.  

§   6.   Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych, o   których mowa w   art. 223 ust. 1   i wydatków nimi finansowanych dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w   Kornowacu, zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

§   7.   Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane podmiotom zaliczanym i   nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, jak w   załączniku Nr 8.  

§   8.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków do dyspozycji sołectw na realizację zadań z   zakresu porządku i   ładu, jak w   załączniku Nr 9.  

§   9.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego oraz określa się limit tych pożyczek i   kredytów do wysokości 600.000,00 zł,  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień między działami,  

3)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

4)   przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących.  

§   10.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.  

§   12.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac  


Mirosław   Małek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych Gminy Kornowac na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami oraz związanych z   realizacją zadań na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków budżetowych Gminy Kornowac na 2012 rok  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami oraz związanych z   realizacją zadań na podstawie porozumień z   organizacjami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 roku  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów własnych i   wydatków na 2012 rok  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu Gminy Kornowac podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII.81.2011
Rady Gminy Kornowac
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez samorządy sołeckie w   2012 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »