reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Województwo Śląskie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: "Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu"

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek

Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu Województwa

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Adam Hajduk – Starosta Raciborski

Józef Stukator – Członek Zarządu

w sprawie

powierzenia przez Województwo Śląskie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

2. Województwo Śląskie powierza Powiatowi Raciborskiemu pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1 łącznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu, przebudowy i odbudowy budynku krytej pływalni w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem.

4. Na realizację zadania określonego w pkt 1 Województwo Śląskie przekaże Powiatowi Raciborskiemu dotację celową w wysokości 516 307,00 zł.

5. Termin zakończenia zadania ustala się na dzień 15.11. 2011 roku.

§ 2.

Województwo Śląskie w terminie 21 dni od podpisania niniejszego porozumienia przekaże na realizację zadania określonego w § 1 pkt 1 dotację celową w wysokości 516 307,00 zł na następujący rachunek Powiatu Raciborskiego 22 8475 0006 2001 0011 5821 0001.

§ 3.

Powiat Raciborski zobowiązuje się wykorzystać kwotę dotacji celowej, o której mowa

w § 2 na realizację zadania pn.: „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

§ 4.

1. Powiat Raciborski zobowiązuje się do końcowego rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w § 2 do dnia 16.11.2011 r. na podstawie dokumentów zapłaty i protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2. Powiat Raciborski zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, o której mowa w § 2 do dnia 22.11.2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 47 1560 1111 2107 0236 8492 0078.

§ 5.

Powiat Raciborski zobowiązuje się do:

1. Celowego i oszczędnego dokonywania wydatków publicznych z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

2. Stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.),

3. Udokumentowania poniesionych wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

§ 6.

Województwo Śląskie ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w § 2. W razie odmowy przez Powiat Raciborski udzielenia wyjaśnień kwota przekazanej dotacji podlega zwrotowi, § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

W przypadku wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 2, niezgodnie z ich przeznaczeniem, przekazana dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej.

§ 8.

Ewentualne spory wynikające z realizacji porozumienia strony postanawiają w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu strony poddadzą go rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 9.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednio ustawę o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Województwo Śląskie Powiat Raciborski

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Jerzy Gorzelik

STAROSTA


Adam Hajduk


CZŁONEK ZARZĄDU


Józef Stukator

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama