reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2011

Na podstawie art. 38 b ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z   2001 roku z   póź. zm.) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z   działalności w   2011 roku   Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku   zwanej dalej   „Komisją”.  

I.   Skład personalny „Komisji”  

1.   Skład osobowy „Komisji” w   okresie sprawozdawczym został dwukrotnie uaktualniony, ze względu na:  

-   zmiany osobowe związane z   zakończeniem V i   rozpoczęciem VI kadencji Rady Miasta Tychy (zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/43/11 z   dnia 2   marca 2011 r.);  

-   zmiany osobowe związane z   wyborami do Jednostek Pomocniczych Miasta (zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy Nr 0150/111/11 z   dnia 20 maja 2011 r.)  

2.   W 2011 roku w   pracach „Komisji” uczestniczyli:  

-   Andrzej Dziuba   – Przewodniczący „Komisji” – Prezydent Miasta Tychy;  

-   Karolina Chemicz   – Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;  

-   Lidia Gajdas   – Przedstawiciel Rady Miasta Tychy;  

-   Czesław Oskierko   – Sekretarz „Komisji” - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i   Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy;  

-   Janusz Sojka   – Komendant Miejski Policji w   Tychach;  

-   Konrad Rożek   – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w   Tychach;  

-   Agata Słuszniak   – Prokurator Rejonowy w   Tychach;  

-   Kazimierz Utrata   – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w   Tychach;  

-   Ryszard Polcyn   – Komendant Straży Miejskiej w   Tychach;  

-   Katarzyna Ptak   – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy;  

-   Henryk Kossowski -   Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych – do dnia 20 maja;  

-   Marian Braszczok   – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych – od dnia 20 maja;  

-   Izabela Rodak   – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w   Tychach;  

-   Wojciech Łyko   – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i   Mostów w   Tychach;  

-   Marianna Feith   – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Tychach;  

-   Marcin Staniczek   – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Tychach;  

-   Krystyna Rumieniuch   – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i   Zdrowia Urzędu Miasta Tychy;  

-   Halina Nierychły   – Naczelnik Wydziału Budżetu i   Księgowości Urzędu Miasta Tychy;  

-   Joanna Kudela   – Naczelnik Wydziału Przygotowania i   Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy;  

-   Henryk Drozdek   – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy  

-   Anna Warzecha   – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy;  

-   Iwona Ciepał   – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i   Współpracy z   Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.  

II.   Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”  

1.   Cel działania     Komisji”: Zgodnie z   art. 38a ust.1 ustawy o   samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w   celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

2.   Zadania  
Do zadań „Komisji” należało:  

-   ocena zagrożeń porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;  

-   opiniowanie pracy policji i   innych służb, a   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

-   monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z   programu zapobiegania przestępczości oraz utrzymania porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

-   opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji, służb miejskich, inspekcji i   straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadaniaz zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

-   opiniowanie projektu budżetu miasta w   zakresie zadań określonych w   ustawach dotyczących porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

-   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i   innych dokumentóww sprawach związanych z   poprawą bezpieczeństwa i   porządku publicznego.  

3.   Koszty działania „Komisji”: Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w   ramach dodatkowo przydzielonych przez Prezydenta Miasta Tychy zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i   Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W   związku z   powyższym na działalność „Komisji” w   2011 roku z   budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych.  

III.   Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w   2011` roku  

1.   Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”  

1)   W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji i   straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i   cieszące się osobistym autorytetem a   także zaufaniem publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w   zakresie dotyczącym zagadnień porządku i   bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i   zapobiegania bezrobociu.  

2)   Skład osobowy „Komisji”, złożony z   przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli samorządów osiedlowych oraz specjalistówz dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym posiedzeniu możliwość omawiania i   analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących:  

-   przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;  

-   zapobiegania przestępczości i   demoralizacji nieletnich;  

-   poprawy bezpieczeństwa w   ruchu drogowym;  

-   przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz bezdomności;  

-   zapewnienia bezpieczeństwa i   porządku w   rejonie imprez masowych;  

-   poprawy bezpieczeństwa w   zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy budowlane i   drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne.  

2.   Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z   działalności „Komisji” w   2010 r.  

Na podstawie art. 38 b ust. 3   i art. 44 ustawy z   dnia 5   czerwca 1988 rokuo samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z   2001 roku z   póź. zm.),na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i   Spraw Społecznych oraz Komisję Porządku Publicznego i   Zdrowia, Rada Miasta Tychy uchwałą Nr IV/50/XXXIX/11 z   dnia 27 stycznia 2011 roku przyjęła sprawozdanie z   działalności Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku w   Tychach za rok 2010. Sprawozdanie z   działalności „Komisji” opublikowano w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 38 pod poz. 690 w   dniu 16 lutego 2011 r.  

3.   Posiedzenia „Komisji” w   2011 roku: W   2011 roku odbyły się cztery posiedzenia „ Komisji”:  

1)   Posiedzenie „Komisji” w   dniu 22 marca 2011 roku   Posiedzenie odbyło się w   siedzibie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w   Tychach.W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. Posiedzenie otworzył i   prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba. Zgodnie z   porządkiem posiedzenia Przewodniczący „Komisji” przedstawił zarządzenie Nr 0050/43/11 Prezydenta Miasta Tychy z   dnia 2   marca 2011 r., dotyczące aktualizacji składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku. Zmiany osobowe związane były z   zakończeniem V i   rozpoczęciem VI kadencji Rady Miasta Tychy oraz wygaśnięciem mandatu radnego dla poprzednich członków „Komisji”, tj. radnej Urszuli Paździorek – Pawlik oraz radnego Damazego Ćwikowskiego. Do składu „Komisji” na podstawie uchwały Nr V/74/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 24 lutego 2011 r. oddelegowano radnych Karolinę Chemicz i   Lidię Gajdas. Przewodniczący Komisji dokonał wręczenia „Aktów powołania” oraz „Regulaminu organizacyjnego Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku dla miasta Tychy na prawach powiatu” nowym członkom „Komisji”. Następnie w   drodze głosowania przyjęto „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwai Porządku w   Tychach na rok 2011”. Wdalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i   Mostów w   Tychach przedstawił sprawozdanie ze stanu utrzymania dróg, ulic i   chodników oraz poniesionych na to zadanie kosztów w   mieście Tychy w   sezonie zimowym 2010 – 2011. Następnie Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej oraz Prokurator Rejonowy w   Tychach, każdy w   swoim zakresie, złożyli roczne sprawozdania z   działalności oraz sposobu realizacj i   zadań przez podlegle sobie jednostki organizacyjne za rok 2010. Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzeniu dyskusji „Komisja” w   ramach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjamii straża i, pozytywnie oceniła realizację zadań przez w/w jednostki organizacyjne na terenie miasta w   2010 roku.  

2)   Posiedzenie „Komisji” w   dniu 9   czerwca 2011 roku   Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Tychach przy ulicy Parkowej. W   posiedzeniu uczestniczyło 20 członków „Komisji” oraz zaproszony na posiedzenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Tychach Pan Grzegorz Gołdynia. Posiedzenie otworzyłi prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta Tychy. Następnie Prezydent Miasta Tychy wręczył „Akt powołania” oraz „Regulamin organizacyjny Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku dla miasta Tychy na prawach powiatu” nowemu członkowi „Komisji” Panu Marianowi Braszczok, który zastąpił na stanowisku członka „Komisji” – przedstawiciela samorządów lokalnych, Pana Henryka Kossowskiego, ze względu na zmiany osobowe zaistniałe po wyborach do Jednostek Pomocniczych Miasta. W   następnym punkcie posiedzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego w   mieście Tychy za rok 2010 oraz dokonał oceny sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w   związkuz wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych przez bakterie E. coli (STEC). Treść wystąpienia została załączona do protokołu posiedzenia. Następnie Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i   Współpracy z   Zagranicą przedstawiła ofertę dotyczącą organizacji przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i   kulturalnych w   ramach programu „Lato w   mieście – 2011”. W   dalszej części posiedzenia Komendant Miejski Policji oraz Komendant Straży Miejskiej omówili plan zapewnienia bezpieczeństwa i   porządkuw miejscach planowanych w   czasie wakacji imprez masowych na terenie miasta. Przewodniczący „Komisji” zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji do poprawy bezpieczeństwa podczas wakacji na terenie OW „Paprocany” poprzez właściwe wykorzystanie do tego celu opłacanych przez miasto dodatkowych patroli policji. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Tychach zaprezentował „Komisji” stan przygotowania OW „Paprocany” do sezonu letniego 2011.  

3)   Posiedzenie „Komisji” w   dniu 13 października 2011 roku   Posiedzenie „Komisji” odbyło się w   siedzibie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w   Tychach. W   posiedzeniu uczestniczyło 19 członków „komisji” oraz zaproszeni na posiedzenie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO) -w zastępstwie Pan Przemysław Suszka oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta. Na wstępie posiedzenia Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i   Mostów oraz Komendant Straży Miejskiej przedstawili plan „ Akcji zima 2011 - 2012” w   zakresie bezpiecznego zimowego utrzymania dróg i   ulic w   mieście Tychy w   sezonie zimowym. W   dalszej kolejności Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w   Tychach udzielił informacji o   stanie bezpieczeństwa budowlanego na terenie miasta Tychy. Z   przedstawionej informacji wynika, że stan techniczny obiektów budowlanych jest systematycznie kontrolowany i   nie stwarza na dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń. W   dalszej kolejności Pan Przemysław Suszka przedstawił pozytywny wpływ inwestycji zrealizowanych w   ramach projektu (MAO) na terenie miasta na utrzymanie równowagi wodnej i   zapobieganie zagrożeniom wystąpienia podtopień. Mając na uwadze potrzebę dalszej poprawy bezpieczeństwa powodziowego „Komisja” wysłuchała wystąpień Naczelnika Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i   Rolnictwa, Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i   Mostów w   zakresie planowanych przez w/w jednostki organizacyjne inwestycji na rok 2012 dotyczących dalszej eliminacji potencjalnych zagrożeń powodziowych na obszarze miasta Tychy (treść wystąpień dołączono do protokołu posiedzenia).  

4)   Posiedzenie „Komisji” w   dniu 22 grudnia 2011 roku   Posiedzenie „Komisji” odbyło się w   siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w   Tychach. W   posiedzeniu uczestniczyło 11 członków „Komisji” zaproszonych na posiedzenie. Przebieg posiedzenia „Komisji” odbył się zgodnie z   przyjętym porządkiem. Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta Tychy. Naczelnik Wydziału Budżetu i   Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła projekt budżetu miasta na rok 2012 w   zakresie zadań związanych z   poprawą bezpieczeństwa i   porządku w   Tychach. Następnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith przedstawiła informację w   sprawie przygotowania podległej jednostki do udzielania pomocy bezdomnym w   czasie zimy. W   dalszej kolejności Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w   Tychach Pani Katarzyna Ptak dokonała oceny stanu bezrobocia w   Tychach oraz przedstawiła efekty działań PUP za rok 2011.  

5)   Informacje uzupełniające   . Wszystkie dokumenty związane z   działalnością „Komisji” w   2011 roku, takie jak: protokoły z   posiedzeń, listy obecności, raporty oraz złożone do protokołu notatki znajdują się do wglądu w   Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i   Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w   teczce spraw oznaczonych numerami 5510 i   5511.  

 

 

 

Prezydent Miasta Tychy  


mgr inż.   Andrzej   Dziuba

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama