| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 194/XVII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. Uchwała niniejsza określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach art. 90 ust. 1 a i 2 a – 3 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka,

3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą na terenie Miasta Żory szkołę, przedszkole lub placówkę niepubliczną,

4) organie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Żory,

5) szkole - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół, placówek, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwoty podstawy obliczania dotacji i rzeczywistej liczby uczniów.

2. Jako podstawę obliczania dotacji przyjmuje się wysokość dotacji przypadającą na 1 ucznia:

1) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żory;

2) dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały, o których mowa w przepisie art. 90 ust. 3 ustawy - na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Miasta Żory wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia; w przypadku braku na terenie Miasta Żory szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;

3) dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy oraz w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żory;

4) dla niepublicznych przedszkoli - na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żory w danym roku budżetowym;

5) dla osób prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Żory;

6) dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także niepublicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w wysokości takiej, jaką przewidziano na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Żory w danym roku budżetowym.

§ 4. 1. Dotacji udziela Prezydent Miasta Żory. Miesięczną wysokość dotacji oblicza się jako iloczyn 1/12 podstawy obliczania dotacji i rzeczywistej ilości uczniów wynikającej z informacji o której mowa w § 4 ust. 4 i 5.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest przedłożenie przez osobę prowadzącą Prezydentowi Miasta Żory pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dane zawarte we wniosku osoba prowadząca szkołę przekazuje organowi dotującemu dodatkowo w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez organ dotujący. Wniosek zawiera następujące dane:

1) pełną nazwę i adres szkoły,

2) nazwę, adres i telefon osoby prowadzącej,

3) datę rozpoczęcia działalności szkoły,

4) regon,

5) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji,

6) dane osób uprawnionych do reprezentowania osoby prowadzącej i szkoły (imię i nazwisko, numer telefonu)

7) planowaną miesięczną liczbę uczniów w okresie styczeń - sierpień ,w tym:

a) uczniów niepełnosprawnych,

b) uczniów objętych wczesnym wspomaganiem,

8) planowaną miesięczną liczbę uczniów w okresie wrzesień – grudzień, w tym:

a) uczniów niepełnosprawnych,

b) uczniów objętych wczesnym wspomaganiem.

9) podpis osoby prowadzącej szkołę.

4. Osoba prowadząca lub osoba przez nią upoważniona składa pisemną informację do Prezydenta Miasta Żory za poprzedni miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca podając faktyczny stan uczniów na ostatni dzień miesiąca. Dane ujęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów osoba prowadząca lub osoba przez nią upoważniona rejestruje w systemie elektronicznym udostępnionym przez organ dotujący.

5. Miesięczna elektroniczna informacja o liczbie uczniów w szkołach wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-2 zawiera co najmniej:

1) pełną nazwę szkoły,

2) imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację,

3) rodzaj i typ szkoły,

4) faktyczną liczbę uczniów z podziałem na klasy,

5) imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania ucznia wraz z numerem z księgi uczniów,

6) podpis osoby prowadzącej lub osoby przez nią upoważnionej.

6. Miesięczna elektroniczna informacja o liczbie uczniów w placówkach wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 - 6 zawiera co najmniej:

1) pełną nazwę placówki,

2) imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację,

3) typ placówki,

4) liczbę uczniów z podziałem na rok urodzenia,

5) imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania ucznia,

6) podpis osoby prowadzącej lub osoby przez nią upoważnionej.

7. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół, ponoszonych na:

1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

2) wydatki na utrzymanie obiektów szkół, w tym na wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie działalności dotowanej szkoły,

3) zakup wyposażenia dla szkół,

4) zakup pomocy dydaktycznych,

5) zakup innych towarów i usług związanych z procesem kształcenia ucznia.

8. Do czasu ustalenia podstawy obliczania dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

9. Po ustaleniu podstawy obliczania dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanej zaliczkowo. W przypadku przekazania kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie wyrównana.

§ 5. 1. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do:

1) zgłaszania w wydziale właściwym do spraw oświaty Urzędu Miasta Żory, w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,

2) składania rozliczenia wykorzystania dotacji w wydziale właściwym do spraw oświaty Urzędu Miasta Żory. Rozliczenie składane będzie pisemnie dwa razy w roku: za okres od stycznia do czerwca w terminie do dnia 10 lipca danego roku oraz za cały rok łącznie tj. od stycznia do grudnia w terminie do 20 stycznia roku następnego lub w przypadku, gdy osoba prowadząca podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. Dane ujęte w rozliczeniu dotacji osoba prowadząca lub osoba przez nią upoważniona rejestruje w systemie elektronicznym udostępnionym przez organ dotujący.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji zawiera:

1) pełną nazwę szkoły,

2) imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej rozliczenie,

3) rodzaj i typ szkoły,

4) zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Żory:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło z podziałem na:

- rodzaj i numer dokumentu,

- data dokonania wydatku (zapłaty),

- kwota wydatku,

- kwota sfinansowana z dotacji,

b) wydatki na utrzymanie bazy lokalowej, media, czynsz z podziałem na:

- rodzaj wydatku,

- rodzaj i numer dokumentu ( np. faktura, rachunek itp.)

- data dokonania wydatku (zapłaty),

- kwota wydatku,

- kwota sfinansowana z dotacji,

c) zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego z podziałem na:

- rodzaj wydatku,

- rodzaj i numer dokumentu ( np. faktura, rachunek itp.)

- data dokonania wydatku (zapłaty),

- kwota wydatku,

- kwota sfinansowana z dotacji,

d) pozostałe wydatki bieżące:

- rodzaj wydatku,

- rodzaj i numer dokumentu ( np. faktura, rachunek itp.)

- data dokonania wydatku (zapłaty),

- kwota wydatku,

- kwota sfinansowana z dotacji,

5) suma wydatków sfinansowanych z dotacji,

6) oświadczenie, że wydatki ujęte w dokumentacji finansowej przedstawionej w rozliczeniu dotacji zostały sfinansowane wyłącznie z budżetu Miasta Żory,

7) podpis osoby prowadzącej lub osoby przez nią upoważnionej.

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej szkole z budżetu Miasta Żory.

2. Kontrolę w dotowanych szkołach przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Żory. Osoby kontrolujące mają prawo wstępu do szkół, prawo wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania, żądania wyjaśnień oraz sprawdzania prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z § 4ust. 7 niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Kontrola może być planowana lub doraźna.

2. Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia i wykorzystania dotacji lub tematyczna.

3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jednoosobowo lub w zespole.

4. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, zakres kontroli, termin ważności upoważnienia.

§ 8. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie szkoły oraz w miejscach wykonywania jej zadań lub w siedzibie osoby prowadzącej daną szkołę.

2. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

3. Protokół zawiera:

1) pełną nazwę i adres szkoły, nazwę i adres osoby prowadzącej oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania osoby prowadzącej,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imiona i nazwiska kontrolujących,

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,

6) opis załączników do protokołu,

7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu,

8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

4. Osobie prowadzącej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 4 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. Osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie tej odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 9. 1. W terminie 30 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez osobę prowadzącą, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do osoby prowadzącej oraz do szkoły, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

2. Osoba prowadząca, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić organ dotujący o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 10. Ustalić, że dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w art. 90 ust. 3b ustawy dotacje z budżetu Miasta Żory nie będą udzielane.

§ 11. Traci moc Uchwała nr 475/XLIV/10 Rady Miasta Żory z dnia 11.02.2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »