reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami), oraz art. 89,art. 90 ,art. 211, art.212,art. 214, art.215 ,art. 217,art. 218,art. 221 ust.1 ,art. 222,art. 233, art.235 ,art. 236,art. 237,art. 239,art.258,oraz 264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami)  

Rada Gminy w   Czernichowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dochody budżetu gminy w   wysokości   26.334.391,28 zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 1   ).   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   Dochody bieżące w   wysokości –   20.429.608,94 zł,  

2)   Dochody majątkowe w   wysokości -   5.904.782,34 zł,   w szczególności;  

a)   Dotacje i   środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   ) 5.804.782,34 zł,   (   zgodnie z   załącznikiem nr 13)  

§ 2.  

1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości   28.549.593,34 zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 8   ).  

2.   Na wydatki, o   których mowa w   ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:  

I.   Wydatki bieżące na kwotę w   wysokości   20.428.672,94 zł,   w szczególności na :  

1)   Wydatki jednostek budżetowych   16.323.948,85 zł   , w   tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   11.453.816,00 zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań   4.826.132,85 zł;  

2)   Dotacje na zadania bieżące na kwotę   793.279,00 zł ,   zgodnie z   załącznikiem nr 12  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę   2.338.605,00 zł;  

4)   Wydatki na obsługę długu na kwotę   694.172,00 zł  

5)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   arrt.5 ust. 1   pkt 2   i 3   , w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę   378.668,09 zł  

II.   Wydatki majątkowe kwotę w   wysokości   8.120.920,40 zł,   w szczególności na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne na kwotę   8.120.920,40 zł,(   zgodnie z   załącznikiem nr 9   )   w tym na;  

a)   programy finansowane z   udziałem środków, pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   ) 7.840.920,40 zł; (   zgodnie z   załącznikiem nr 13   )  

§ 3.  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   kwocie   793.279,00,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 12.  

§ 4.  

1.   Deficyt budżetu w   wysokości   2.215.202,06 zł,   zostanie pokryty przychodami z   tytułu zaciągniętych kredytów w   tym:  

a)   z kredytów   2.215.202,06 zł;  

2.   Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu   4.218.394,06 zł;   w tym:   Kredyt- 4.218.394,06 zł,   Pożyczka - 0   zł,   Wolne środki - 0    

3.   Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu   2.003.192,00 zł;   w tym:   spłata kredytów w   kwocie 1.346.492,00 zł,   spłata pożyczki w   kwocie 656.700,00 zł .  

4.   Przychody i   rozchody budżetu określa   załącznik zestawienie przychodów i   rozchodów nr 10.  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 50.000,00 zł;  

2)   celową w   wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego   .  

§ 6.  

1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz   innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości   1.524.354,00 zł (   zgodnie z   załącznikiem nr 2.)  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin w   wysokości   254.239,00zł   (zgodnie z   załącznikiem nr 3.)  

3.   Dochody i   wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości   96.523,85zł   (zgodnie z   załącznikiem nr 4   .)  

4.   Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w   wysokości   290.000,00zł   (zgodnie z   załącznikiem nr 5   .)  

§ 7.  

1.   Ustala się dochody w   wysokości   180.000,00 zł   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki w   wysokości   165.000,00zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych,   (   zgodnie z   załącznikiem nr 6)  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości   15.000,00zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,   (zgodnie z   załącznikiem nr 6   ).  

§ 8.  

1.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w   Międzybrodziu Bialskim   (   zgodnie z   załącznikiem Nr 11   )  

§ 9.  

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi   15.530,00zł -   zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§ 10.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   kwocie   5.500.000,00     na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   1.000.000,00 zł  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu                               4.500.000,00 zł  

§ 11.  

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:  

1)   na finansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA), a   także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w   załączniku nr 14 ( Programy i   projekty realizowane przy   udziale środków unijnych).  

2)   z tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 12.  

Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :  

-   na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetu - w   kwocie   5.500.000,00zł   ,  

-   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w   kwocie   1.000.000,00zł,  

-   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w   kwocie   4.500.000,00zł,  

-   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej  

-   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   udzielenia w   formie zarządzenia , szczegółowego upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   termin upływa w   roku następnym  

4)   dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek budżetowych gminy,  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 13.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje od 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Badan

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Rady Gminy Czernichów  Nr XV/136/2012  
z dnia  24 stycznia 2012 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów  na rok 2012  
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2012  

Załącznik Nr 2   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy na rok 2012  
Zalacznik2.pdf

PLAN FINANSOWY - DOCHODY I   WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  

Załącznik Nr 3   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY- DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY OTRZYMANYCH Z   BUDŻETU PAŃSTWA  

Załącznik Nr 4   do  Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów  na rok 2012  
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ)Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  

Załącznik  Nr 5   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr  XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  
Zalacznik5.pdf

DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ( UMÓW ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 6   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I   WYDATKI  ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I   PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”  

Załącznik nr 7   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  

Zalacznik7.pdf

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIAZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 8   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  

Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2012  

Załącznik Nr 9   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia  24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  

Zalacznik9.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W   BUDŻECIE na 2012 rok  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  
Zalacznik10.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   ROZCHODÓW BUDŻETU  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  

Zalacznik11.pdf

Zestawienie przychodów i   kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w   Międzybrodziu Bialskim 2012 rok  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  
Zalacznik12.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z   BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  
Zalacznik13.pdf

Dotacje i   Wydatki  na  programy finansowane z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia  24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów  na 2012  
Zalacznik14.pdf

Programy i   projekty realizowane przy udziale środków unijnych  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Hanna Stachowiak

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama