reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/IX/2011 Rady Gminy Mykanów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 233, art. 233, art. 234, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art.239 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 35 975 861 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 35 567 746 zł

b) majątkowe w kwocie 408 115 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 35 886 355,73 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 32 123 441,73 zł

b) majątkowe w kwocie 3 762 914,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala planowane dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej i zadania własne zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3a.

4. Ustala wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012r w kwocie 3 762 914 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala wydatki na projekty nieinwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Ustala nadwyżkę budżetu w wysokości 89 505,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat kapitału kredytów i pożyczek.

2. Ustala przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 976 093 zł oraz planowanej kwoty „wolnych środków” w wysokości 409 369,73 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie 2 474 968 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 985 088 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie

c) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 489 880 zł.

- Przychody i rozchody, źródła pokrycia deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki przedstawia załącznik nr 8.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 500 000 zł.

5. Ustala limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 520 000 zł według załącznika nr 8.

§ 3. 1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości 139 429,73 zł.

2. Ustala rezerwę celową w wysokości 70 876 zł , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 876 zł.

§ 4. Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę 922 653 zł, według zał. nr 9.

§ 5. Ustala dotację podmiotową dla jednostki oświaty Publicznej Szkoły Podstawowej - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej w kwocie 620 000 zł według załącznika nr 10.

§ 6. Ustala dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 450 000 zł według załącznika nr 10.

§ 7. Ustala dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Lesie w kwocie 60 000 zł według załącznika nr 10.

§ 8. Ustala w kwocie 130 000 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu , zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego: w dziale 851 – ochrona zdrowia w kwocie 80 000 zł w dziale 926 – kultura fizyczna i sport w kwocie 50 000 zł według załącznika nr 10.

§ 9. Ustala dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania eternitów do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000 zł jak w załączniku nr 10.

§ 10. Ustala dotację celową w wysokości 133 027 zł na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikami nr 11 i nr 12.

§ 12. Ustala planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 181 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów według załącznika nr 14.

§ 14. Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 24 890 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 15. Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. Dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,

3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Gminy Mykanów na 2012 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków Gminy Mykanów na 2012 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Planowane dochody budżetu z tytułu dotacji na 2012 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 R

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJI NA ZADAŃIA ZLECONE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wykaz inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz przeznaczenia nadwyżki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Obsługa długu Gminy Mykanów

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Mykanów na realizację zadań w drodze umów i porozumień podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Planowane wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na 2012 rok na podstawie art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Planowane wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na 2012 rok na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 96 / IX / 2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Plan finansowy dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów na 2012 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama