reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), przy zastosowaniu przepisu art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Wielowieś stwierdza zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętą uchwałą Nr XXVII/210/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010r. i uchwala : zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach administracyjnych Gminy Wielowieś z wyłączeniem obszarów objętych sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych poszczególnych wsi wraz z obrzeżami umożliwiającymi ich rozwój przestrzenny, uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003r.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr XXVII/211/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 z dnia 26czerwca 2003 r.

2. Plan obejmuje fragmenty obszaru Gminy Wielowieś o granicach określonych na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Z planu wyłączone są tereny zamknięte obejmujące tereny kolejowe.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny elektrowni wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1E-1EW do 1E-3EW,od 2E-1EW do 2E-16EW, od 3E-1EW do 3E-5EW, od 4E-1EW do 4E-9EW,

2) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1E-1R do 1E-5R, od 2E-1R do 2E-17R, od 3E-1R do 3E-3R, od 4E-1R do 4E-9R, 5E-1R,

3) tereny trwałych użytków zielonych oznaczonych symbolami: od 1E-1ZN do 1E-4ZN, od 3E 1ZN do 3E-3ZN ,

4) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E-1IT, 2E-1IT, 5E-1IT

5) teren wód powierzchniowych śródlądowych płynących oznaczony na rysunku planu symbolem: 1E-1W

6) tereny dróg oznaczone na rysunku planu symbolami: 2E-1KDZ1/2, 1E-1KDL1/2, od 2E-1KDL1/2 do 2E-3KDL1/2, 4E-1KDL1/2, 1E-1KDD1/2, od 2E-1KDD1/2 do 2E-9KDD1/2, 3E-1KDD1/2, 4E-1KDD1/2, 1E-1KDW, od 2E-1KDW do 2E-4KDW, 3E-1KDW, 3E-2KDW, od 4E-1KDW do 4E-4KDW.

§ 3. 1. Ustalenia planu regulowane są postanowieniami stanowiącymi treść niniejszej uchwały oraz załącznikami stanowiącymi integralną część uchwały wymienionymi w ust. 2 i 3.

2. Załącznikami graficznymi do uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 2000 – stanowiący załącznik Nr 1

2) wyrys ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś w skali 1:10 000 – załącznik Nr 2,

3. Załącznikami tekstowymi do uchwały są:

1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu – załącznik Nr 3,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik Nr 4.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszarów objętych zmianą planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów wymienione w § 2,

4) strefy „OW” obserwacji archeologicznej,

5) oznaczenie stanowisk archeologicznych,

6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla wież elektrowni,

7) nieprzekraczalne linie ograniczające lokalizację wież elektrowni od zabudowy mieszkaniowej,

8) granice terenów zamkniętych,

9) projektowana linia kablowa 110 kV.

5. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 4 są oznaczeniami informacyjnymi. Do nich należą:

1) granica administracyjna Gminy Wielowieś,

2) oznaczenie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – linii elektroenergetycznych i gazowych,

3) granice obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych OWO– Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 327 Lubliniec – Myszków.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wielowieś, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy (poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ustaw wraz z aktami wykonawczymi wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone w dopuszczeniu,

6) dopuszczeniu - należy przez to rozumieć ustalony sposób przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć takie ogrodzenie, którego powierzchnia prześwitów wynosi mniej niż 50% na każdy metr bieżący ogrodzenia,

9) nieprzekraczalna linia zabudowy dla wieży elektrowni – linia, do której obwód wieży elektrowni może być styczny, lecz nie może jej przekroczyć,

10) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową (składającą się z fundamentu, wieży, gondoli z generatorem prądu i rotor-smigła) wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, stanowiącą techniczne urządzenie prądotwórcze, przetwarzające energie mechaniczną wiatru na energie elektryczną,

11) infrastrukturze technicznej dla potrzeb elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć niezbędne techniczne urządzenia towarzyszące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację elektrowni wiatrowych: zewnętrzne stacje transformatorowe, linie elektroenergetyczne SN i osprzęt elektroenergetyczny, linie optotelekomunikacyjne wraz z urządzeniami służącymi do transmisji danych, drogi dojazdowe, serwisowe, place montażowe i tymczasowe place manewrowe.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

1. Ustalenia wynikające z ochrony wód podziemnych.

1) Tereny objęte planem zawierają się częściowo w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych – OWO Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 327 Lubliniec – Myszków.

2) Dla obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych, o którym mowa w pkt 1 – ustala się:

a) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

b) nakaz stosowania na terenach: placów oraz dróg, a także na terenach, na których istnieje możliwość zanieczyszczenie wód opadowych substancjami ropopochodnymi i toksycznymi - szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym oraz urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych,

c) w trakcie budowy oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych należy zapewnić ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

2. Lokalizacja elektrowni wiatrowych winna uwzględniać następujące wymogi:

1) zakaz lokalizacji wież elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 600m od terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi z uwzględnieniem pkt 2; obowiązują nieprzekraczalne linie ograniczające lokalizację wież elektrowni od zabudowy mieszkaniowej zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu,

2) dla terenu o symbolu 2E-3EW zakazuje się lokalizację wieży elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 550m od terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

3) odległość między osiami wież elektrowni wiatrowych nie może być mniejsza niż 500 m,

4) zakaz lokalizacji wież elektrowni w odległości mniejszej niż 50m od krawędzi jezdni dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej, a także w odległości mniejszej niż 80m od krawędzi jezdni dróg publicznych klasy zbiorczej - zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla wież elektrowni oznaczonymi graficznie na rysunku planu,

5) zakaz lokalizacji wież elektrowni wiatrowej od skrajnego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w odległości mniejszej niż odległość stanowiąca sumę wysokości wieży elektrowni wiatrowej + promienia wirnika + 15m,

6) zakaz lokalizacji wieży elektrowni wiatrowej od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu od 1kV do 110kV w odległości mniejszej niż suma średnicy wirnika elektrowni wiatrowej + 10m,

7) zakaz lokalizacji wieży elektrowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 100 m od granicy obszaru kolejowego.

§ 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. W obrębie obszaru opracowania planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

2. W obrębie obszaru opracowania planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

3. W obrębie obszaru opracowania planu nie występują tereny górnicze.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się tereny występowania stanowisk archeologicznych wymienionych w tabeli nr 1 oraz stref obserwacji archeologicznej „OW” obejmujących obszary wokół tych stanowisk.

Tabela nr 1 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Tabela nr 1 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Nr stanowiska w obrębie obszaru AZP

Oznaczenie stanowiska na rysunku planu

Typ stanowiska

Przynależność chronologiczna, kulturowa

Wielowieś

Wielowieś

34

1

Ślad osadniczy

neolit

35

2

punkt osadniczy, ślad osadnictwa

Kultura łużycka, pradzieje

36

3

Ślad osadnictwa

Epoka Kamienia

37

4

Ślad osadnictwa

Epoka Kamienia

Świbie

Świbie

6

5

punkt osadniczy

średniowiecze

10

6

ślad osadnictwa

pradzieje

13

7

punkt osadniczy

średniowiecze

14

8

ślad osadnictwa

pradzieje

19

9

ślad osadnictwa,punkt osadniczy

X-XIII (?)w.średniowiecze

20

10

ślad osadnictwa

neolit

Wiśnicze

Wiśnicze

43

11

ślad osadnictwa

epoka kamienia

44

12

ślad osadnictwa,ślad osadnictwa, punkt osadniczy

PradziejeX-XIII (?)w.średniowiecze

45

13

punkt osadniczy

średniowiecze

47

14

ślad osadnictwa,ślad osadnictwa

neolit, pradzieje

Błażejowice

Błażejowice

13

15

ślad osadnictwa

kultura łużycka

2. Wszelkie roboty ziemne w granicach stref obserwacji archeologicznej „OW” oraz miejsc występowania stanowisk archeologicznych winny być prowadzone zgodnie z przepisami z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami [ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003r. Nr 162 poz.1568 z późn. zm)]. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych w związku z odkryciem przedmiotów zabytkowych lub obiektów zabytkowych oraz ich ochrony przed przekształceniem lub zniszczeniem.

3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty kwalifikujące się do ochrony jako dobra kultury współczesnej.

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na terenie objętym planem nie wyznacza się przestrzeni publicznych w rozumieniu art.15 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz.717 z późn. zm.).

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania podziału nieruchomości

1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość nowo- wydzielonych działek na terenach o symbolach: od 1E-1EW do 1E-3EW, od 2E-1EW do 2E-16EW, od 3E-1EW do 3E-5EW, od 4E-1EW do 4E-9EW wynosi 400m 2, minimalna szerokość frontów działek 25m,

2) minimalna wielkość nowo- wydzielonych działek na terenach o symbolach: 1E-1IT, 2E-1IT oraz 5E-1IT wynosi 25m2 , minimalna szerokość frontów działek 5m.

2. Nowo wyznaczone granice działek muszą być prostopadłe do pasa drogowego z tolerancją do 30°.

3. W granicach niniejszego planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W obszarze objętym planem ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z istniejących dróg publicznych oraz projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych graficznie na rysunku planu.

2. Ustala się teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem: 2E-1KDZ1/2 o szerokości w liniach rozgraniczających: 20m zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: 1E-1KDL1/2, 2E-1KDL1/2, 2E-2KDL1/2, 2E-3KDL1/2, 4E-1KDL1/2 o szerokościach określonych w pkt od 1 do 5 zgodnie z rysunkiem planu:

1) dla 1E-1KDL1/2: od 12 m do 18m,

2) dla 2E-1KDL1/2: od 15m do17m,

3) dla 2E-2KDL1/2: od 15m do 17m,

4) dla 2E-3KDL1/2: 12m,

5) dla 4E-1KDL1/2: 15m.

4. Ustala się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami:1E-1KDD1/2, od 2E-1KDD1/2 do 2E-9KDD1/2, 3E-1KDD1/2, 4E-1KDD1/2 o szerokościach określonych w pkt od 1 do 12 zgodnie z rysunkiem planu:

1) dla 1E -1KDD1/2: od 10m do 12m,

2) dla 2E -1KDD1/2: 10m,

3) dla 2E -2KDD1/2: 10m,

4) dla 2E -3KDD1/2: 10m,

5) dla 2E -4KDD1/2: od 10m do 12m,

6) dla 2E -5KDD1/2: 10m,

7) dla 2E -6KDD1/2: 10m,

8) dla 2E -7KDD1/2: 10m,

9) dla 2E -8KDD1/2: od 10m do 14m,

10) dla 2E -9KDD1/2: 10m,

11) dla 3E-1KDD1/2: 10m,

12) dla 4E-1KDD1/2: 10m.

5. Ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1E-1KDW, od 2E-1KDW do 2E-4KDW, 3E-1KDW, 3E-2KDW, od 4E-1KDW do 4E-4KDW o szerokościach w liniach rozgraniczających 10m zgodnie z rysunkiem planu:

6. Sposób zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.: od 2 do 4, lokalizacji obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni określają przepisy odrębne w zakresie dróg publicznych [ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)]

7. W granicach linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, o których mowa w ust. 5 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) zieleń urządzoną.

8. Ustala się wymóg zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum 1 miejsca w obrębie każdego terenu w granicach linii rozgraniczających przeznaczonego w planie dla celów elektrowni wiatrowych oraz na terenie infrastruktury technicznej o symbolu 2E-1IT.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Na terenach objętym planem ustala się realizację elektrowni wiatrowych, a także infrastruktury technicznej dla potrzeb elektrowni wiatrowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów zawartymi w rozdz.3.

2. Ustala się utrzymanie istniejącego układu sieci: wysokiego napięcia (linie napowietrzne -110kV), średniego napięcia (linie napowietrzne 20 kV) i niskiego napięcia (linie napowietrzne nN do 1kV) z dopuszczeniem modernizacji, remontów, przebudowy sieci w tym dla potrzeb elektrowni wiatrowych.

3. Ustala się realizację linii kablowej 110KV od projektowanej stacji transformatorowej GPZ30/110kV na terenie 2E-1IT do projektowanej stacji transformatorowej na terenie 5E-1IT.

4. Obowiązuje nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przyległych do linii elektroenergetycznych w ramach stref technicznych zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz z uwzględnieniem wymogów §5 ust. 2 pkt 5 i 6:

1) dla linii nN do 1kV- pas szerokości 2m od osi linii,

2) dla linii 20kV – pas szerokości 8m od osi linii,

3) dla linii 110KV – pas o szerokości 15m od skrajnych przewodów linii.

5. Ustala się utrzymanie istniejącego przebiegu sieci gazowych wysokoprężnych: DN500 CN4,0MPa relacji Zdzieszowice – Huta Katowice, DN200CN6,3MP relacji Tworóg – Pniów. Dopuszcza się modernizację, remont sieci.

6. Dla gazociągów: DN200CN6,3MP relacji Tworóg – Pniów, DN500 CN4,0MPa realizacji Zdzieszowice – Huta Katowice obowiązują ograniczenia dotyczące lokalizacji nowych obiektów w sąsiedztwie sieci zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U z 1995r. Nr 139 poz.686).

7. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w pkt 1, 2 i 5 realizowane dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych [ustawa z dnia 3 lutego 1995r (Dz.U z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn.zm.)]

8. Dopuszcza się lokalizację celu publicznego z zakresie łączności publicznej obejmujących utrzymanie istniejącej, rozbudowę oraz budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.

9. Odprowadzenie wód opadowych z placów i dróg do rowów przydrożnych; w przypadku lokalizacji stacji transformatorowych ustala się odprowadzenie wód opadowych z zastosowaniem układu odolejania.

10. Zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz zgodnie z planem gospodarki odpadami obowiązującym w gminie.

§ 12. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego wynosi:

1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami: od 1E-1EW do 1E-3EW, od 2E-1EW do 2E-16EW, od 3E-1EW do 3E-5EW, od 4E-1EW do 4E-9EW stawka wynosi 30%,

2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie i nie wymienionych w pkt. 1 stawka wynosi 5%.

§ 13. 1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją określoną w planie dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów.

2. Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów innego niż określone w pkt 1.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. 1.Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od 1E-1EW do 1E-3EW, od 2E-1EW do 2E-16EW, od 3E-1EW do 3E-5EW, od 4E-1EW do 4E-9EW i ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny elektrowni wiatrowych obejmujące elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb elektrowni wiatrowych.

2. Na terenach dopuszcza się:

1) zieleń urządzoną,

2) grunty orne, łąki, pastwiska.

3. Celem ochrony żeglugi powietrznej obowiązuje wymóg oznakowania elektrowni wiatrowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U nr 130, poz. 1193 z późn. zm.)

4. Ustalenia dotyczące parametrów wskaźników kształtowania zabudowy.

1) maksymalna wysokość wieży elektrowni – 200m licząc od poziomu terenu do końca łopaty wirnika w jej najwyższym położeniu,

2) maksymalna wysokość budynków stacji transformatorowych – 7m ; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1; dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 30o ,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej– 90%

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% powierzchni działki budowlanej.

§ 15. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od 1E-1R do 1E-5R, od 2E-1R do 2E-17R, od 3E-1R do 3E-3R, od 4E-1R do 4E-9R, 5E-1R i ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze obejmujące grunty orne, łąki i pastwiska, zadrzewienia śródpolne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w §11 ust.: 2, 3, 5, 7 8, a także podziemne sieci elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne dla potrzeb elektrowni.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje utrzymanie istniejących cieków z możliwością regulacji ich koryt.

4. Na terenach obowiązuje zakaz lokalizacji budynków.

§ 16. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się tereny o symbolach: od 1E-1ZN do 1E-4ZN, 3E-1ZN, 3E-3ZN i ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny trwałych użytków zielonych obejmujące łąki i pastwiska.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w §11 ust.: 2, 5, 7 8, a także podziemne sieci elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne dla potrzeb elektrowni.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje utrzymanie istniejących cieków z możliwością regulacji ich koryt.

4. Na terenie obowiązuje zakaz:

1) lokalizacji budynków,

2) wykonywania wszelkich prac, a także magazynowania bądź składowania materiałów mogących doprowadzić do skażenia gleby oraz wód,

3) grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi cieku.

§ 17. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolu: 1E-1IT i ustala się przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej obejmującej obiekty i urządzenia związane z oczyszczaniem ścieków, przepompownie ścieków.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

2) dojścia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe,

3) zieleń urządzoną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych.

4. Realizacja oraz funkcjonowanie inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 7m; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych -1,

2) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 30o ,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%,

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej.

§ 18. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolu: 2E-1IT i ustala się przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej obejmującej obiekty i urządzenia elektroenergetyczne w tym stację transformatorową GPZ 30/110 KV.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

2) dojścia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe,

3) zieleń urządzoną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych.

4. Realizacja oraz funkcjonowanie inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 7m; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych -1,

2) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 30o ,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70% ,

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej.

§ 19. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolu: 5E-1IT i ustala się przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej obejmującej obiekty i urządzenia elektroenergetyczne w tym stację transformatorową.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

2) dojścia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe,

3) zieleń urządzoną.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych.

4. Realizacja oraz funkcjonowanie inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków – 7m; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych -1,

2) dachy płaskie lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 30o ,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej– 70%,

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25% powierzchni działki budowlanej.

§ 20. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów. Wyznacza się teren o symbolu: od 1E-1W i ustala się przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych płynących obejmujący ciek wraz z otuliną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe,

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) obiekty mostowe.

3. Zakazuje się wprowadzania wszelkich substancji i zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla wód oraz pogorszenia ich parametrów jakościowych.

4. Ustala się utrzymanie naturalnego przebiegu koryta cieku z dopuszczeniem jego regulacji służącej poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś


Stefan Kusz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Rysunek Planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/101/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/101/2011
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wielowieś o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama