| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Województwa Małopolskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego

Województwem Małopolskim z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do

korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, w którego imieniu działają:

1. Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

2. Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

a

Województwem Śląskim z siedzibą: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego,

w którego imieniu działają:

1. Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego

2. Aleksandra Banasiak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.), w oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/12/1/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Województwem Małopolskim a Województwem Śląskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych dla wybranych obrębów z terenu województwa śląskiego i Uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XI/182/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia między Województwem Małopolskim a Województwem Śląskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, dotyczącego wykonywania prac scaleniowo-wymiennych dla wybranych obrębów z terenu województwa śląskiego,

strony zawierają porozumienie

mające na celu powierzenie przez Województwo Śląskie Województwu Małopolskiemu prowadzenia zadania publicznego dotyczącego wykonania prac scaleniowo-wymiennych dla wybranych obrębów z terenu województwa śląskiego.

§ 1. 1. Województwo Śląskie powierza a Województwo Małopolskie przejmuje do prowadzenia zadanie w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych dla wybranych obrębów z terenu województwa śląskiego tj. opracowanie i wyniesienie projektu scalenia wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjno - prawną.

2. Wykonanie zadania w zakresie koordynacji prac scaleniowo-wymiennych pozostaje po stronie Województwa Śląskiego.

§ 2. Powierzone zadanie będzie finansowane przez starostę powiatu, na terenie którego znajdują się obręby będące przedmiotem scalenia, ze środków budżetu państwa w ramach Schematu I Scalanie gruntów działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§ 3. Współpracę w ramach realizacji porozumienia prowadzi:

- ze strony Województwa Śląskiego – Geodeta Województwa Śląskiego,

- ze strony Województwa Małopolskiego – Geodeta Województwa Małopolskiego.

§ 4. Prace scaleniowo-wymienne Województwo Małopolskie wykona przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej – Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

§ 5. Prace będące przedmiotem porozumienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami i wytycznymi.

§ 6. Prace scaleniowo-wymienne wykonane zostaną dla obrębów: Sławniów i Wierzbica z gminy Pilica w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim o łącznej powierzchni 1451 ha, dla których zapewnione jest finansowanie opisane w §2 niniejszego porozumienia.

§ 7. Zakres prac scaleniowo-wymiennych obejmuje opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), w tym:

1. Analizę i ocenę materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia;

2. Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia;

3. Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych;

4. Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia;

5. Wyznaczenie, okazanie i stabilizację nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych);

6. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym dokumentacji ewidencyjnej (w części dotyczącej gruntów) oraz dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych nowego stanu prawnego wynikającego z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia.

§ 8. 1. Porozumienie zawiera się na czas wykonania prac scaleniowo – wymiennych wykonywanych dla obrębów, o których mowa w §6.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków porozumienia wymagają trybu właściwego do jego zawierania oraz zachowania formy pisemnej.

3. Porozumienie może ulec rozwiązaniu:

a) za zgodą wszystkich stron w dowolnym czasie,

b) z ważnych przyczyn za wypowiedzeniem jednej strony z zachowaniem 6 -miesięcznego terminu wypowiedzenia.

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszego porozumienia, Strony sporządzają protokół, który będzie zawierał postanowienia dotyczące niezrealizowanych zobowiązań wynikłych z realizacji postanowień niniejszego porozumienia oraz dokonają końcowego zbilansowania ekwiwalentności zrealizowanych świadczeń.

5. Zawarte porozumienie stanowi podstawę do zawierania umów na prace scaleniowo – wymienne pomiędzy Krakowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych, a Starostą Powiatu Zawierciańskiego. Umowy szczegółowo określą zasady finansowania oraz warunki wykonania zleconych prac.

§ 9. Spory wynikłe w trakcie realizacji porozumienia Strony rozstrzygają w drodze negocjacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Województwa Małopolskiego.

§ 10. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

Marszałek Województwa Małopolskiego


Marek Sowa


Członek Zarządu Województwa Małopolskiego


Stanisław Sorys

Marszałek Województwa Śląskiego


Adam Matusiewicz


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Aleksandra Banasiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »