| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 172/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „h" , art. 40 ust.2, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz.593) Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się brzmienie § 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie na następujące:

GOPS działa w oparciu o następujące przepisy:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64.poz.593),

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 14 z 2003 r., poz. 2255 z póz. zm.),

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 71 poz. 734),

- Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.).

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 210, poz. 2135)

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Uchwały Nr 56/XII/90 Gminnej Rady Narodowej w Koszęcinie z dnia 11.04.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie,

- Uchwały Nr 529/LVI/2010 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 21 września 2010r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Uchwał Rady Gminy podejmowanych w zakresie pomocy społecznej,

- Innych aktów prawnych mających zastosowanie przy realizacji zadań GOPS niniejszego Statutu.

§ 2. Zmienia się brzmienie § 4 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie na następujące:

Rozdział II.

Zakres działalności:

Do zadań GOPS należy w szczególności:

- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawach o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, o pieczy zastępczej oraz systemie oświaty,

- Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

- Projektowanie budżetu dla potrzeb pomocy społecznej w gminie.

- Zapewnienie warunków realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. Zmienia się brzmienie § 6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie poprzez dopisanie w punkcie a) zadania własne Gminy, do których należą, podpunktu:

- Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

§ 4. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »