reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/75/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i   art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 Z   późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.238, art. 239,art.242,art.258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w   związku z   art.121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn.zm)  

Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :  

§   1.   1)   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 24.433.229,00zł. zgodnie   z załącznikiem nr.1   w tym :  

-   dochody bieżące w   kwocie - 24.433.229,00zł,  

2)   Ustala się wydatki budżetu w   wysokości 29.434.990,00zł zgodnie   z załącznikiem nr.2   w tym :  

-   wydatki bieżące w   kwocie 22.209.982,30 zł.  

-   wydatki majątkowe w   kwocie 7.225.007,70zł.  

§   2.   Ustala się deficyt budżetu gminy w   wysokości 5.001.761,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

a)   nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych w   kwocie 2.099.561,00 zł.  

b)   wolnych środków o   których mowa w   art.217 ust.2pkt 6   ustawy w   kwocie 2.902.200,00zł.  

§   3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie   z załącznikiem nr 3.  

§   4.   Ustala się przychody i   rozchody budżetu gminy zgodnie   z załącznikiem nr.4   .  

§   5.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości - 38.000,00zł,  

2)   celową w   wysokości - 62.000,00zł. z   przeznaczeniem na wydatki bieżące z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   6.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 114.921,45zł. Do dyspozycji sołectw zgodnie z   zał. Nr.5  

§   7.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 104.000,00zł zgodnie   z załącznikiem nr 6.  

§   8.   Ustala się plany przychodów i   kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   załączniku nr 7.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie   z załącznikiem nr 8,9.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   z   załącznikiem nr 10.  

§   10.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w   kwocie 1.000.000,00zł,  

§   11.   Zwalnia się zakłady budżetowe z   odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.  

§   12.   Przypadające do spłaty w   roku 2012 raty pożyczki w   wysokości 900.439,00 zł sfinansowane będą z   nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych.  

§   13.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.  

2)   do dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,  

3)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

4)   lokowania wolnych środków :  

a)   w   skarbowych papierach wartościowych  

b)   na rachunkach bankowych w   bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5)   do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w   ramach działu.  

§   14.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacjiw   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Roman   Pakuła

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/75/2011
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama