reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/186/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1a, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXI/254/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 czerwca 2008 r. sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2008 – 2032”, zmienionej uchwałą Nr XXII/260/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 sierpnia 2008 r.,

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Z budżetu Gminy Rudziniec (w zakresie, który umożliwi kwota dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) mogą być udzielone dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rudziniec.

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez osobę fizyczną. Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy Wójta ogłoszonej na stronie internetowej Gminy lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) dane osoby (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL seria i nr dowodu osobistego);

b) adres obiektu budowlanego, z którego zostaną usunięte wyroby zawierające azbest;

c) rodzaj obiektu budowlanego objętego wnioskiem;

d) rodzaj i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest;

e) przewidywany termin realizacji zadania.

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę składającą wniosek lub pełnomocnika takiej osoby.

4. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony nie jest rozpatrywany.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.

§ 3. Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do udzielenia dotacji:

1. Dotacja obejmuje pokrycie wyłącznie kosztów kwalifikowanych, którymi są: koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

2. Dotacje do kosztów określonych w ust. 1 mogą uzyskać osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego położonego na terenie Gminy Rudziniec.

3. Dotacje obejmują budynki zaliczone do I stopnia pilności na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. z 2004. Nr 71, poz. 649) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

4. O dotację do zadania określonego w § 3 ust. 1 nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, u których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późń. zm.) i które planują demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektu budowlanego w którym prowadzona jest działalność.

§ 4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej zawierającej co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

c) wysokość dotacji i tryb płatności,

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonywania zadania,

f) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

h) numer rachunku bankowego i nazwę banku, na który Gmina przekaże dotację,

i) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli w zakresie objętym umową,

j) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności stron umowy wraz z określonymi karami.

§ 5. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

2. Szczegółowy sposób rozliczenia dotacji określony zostanie w umowie, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) stan realizacji zadania,

c) udokumentowanie realizowanego zadania,

d) efektywność, rzetelność, jakość i terminowość wykonania zadania,

e) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

f) zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją przedstawioną przez podmiot.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama