reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Lyski

z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie powierzenia przez Gminę Lyski Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(2012/003239)

POROZUMIENIE Nr PS.031.1.2012

w sprawie powierzenia przez Gminę Lyski Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zawarte w dniu 23 stycznia 2012 r. w Rybniku pomiędzy:


Miastem Rybnik, które reprezentuje:

Adam Fudali – Prezydent Miasta

w wykonaniu Uchwały Nr 204/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zwanym dalej „Miastem”

a

Gminą Lyski, którą reprezentuje:

Grzegorz Gryt – Wójt Gminy

w wykonaniu Uchwały Nr RG.0007.103.2011 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zwaną dalej „Gminą”.


Strony ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina powierza Miastu realizację zadania publicznego zleconego z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie dotyczącym osób upośledzonych umysłowo.

2. Miasto będzie wykonywało powierzone zadanie przy pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, zwanego dalej „Domem”, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo. Środki na funkcjonowanie Domu zapewnia Wojewoda Śląski, w formie dotacji celowej udzielanej Miastu.

3. Miasto zobowiązuje się zapewnić jednej osobie, zamieszkałej na terenie Gminy, pobyt w Domu, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lyskach będą każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy, przy czym Miasto zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników z terenu Miasta.

5. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 2. Miasto nie zapewnia mieszkańcom Gminy – uczestnikom Domu usług transportowych, polegających na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca i odwożeniu po zajęciach.

§ 3. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Oświadczenie o rozwiązaniu Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację Porozumienia.

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot Porozumienia.

§ 7. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem Porozumienia Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Miasta sądu powszechnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

MIASTO GMINA

Prezydent Miasta


Adam Fudali

Wójt Gminy


Grzegorz Gryt

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama