reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 68/II/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów

z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej dla mieszkańców gminy Boronów

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 103/XVI/2011 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2012r”, uchwały Nr 104/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2012” i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lubliniec od gmin; Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin , Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec NIP 575-187-84-73 reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubliniec – Edwarda Maniurę, zwanego dalej „Burmistrzem”

oraz Gmina Boronów ul.Dolna 2, 42-283 Boronów NIP 575-18-65-358 reprezentowana przez Wójta Gminy Boronów – Rufina Majchrzyka zwanego dalej „Wójtem”

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów.

§ 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu.

2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2012r.

§ 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2012 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych.

2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta.

§ 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2013 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2012r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT


mgr Rufin Majchrzyk

BURMISTRZ


mgr Edward Maniura

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama