reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Myszkowskiego

z dnia 20 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Na podstawie art. 38b ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie:

1. Art. 38a ust 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

2. Uchwały Nr II / 8 / 2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3. Zarządzenia Nr 5 / 2011 Starosty Myszkowskiego z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

4. Zarządzenia Nr 20 / 2011 Starosty Myszkowskiego z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim działała w składzie:

1. Przewodniczący – Leon Okraska – Starosta Myszkowski; Od 26 lipca 2011 roku Wojciech Picheta

2. Członkowie:

1) Mariusz Musialik - Radny Rady Powiatu;

2) Dorota Kaim-Hagar - Radna Rady Powiatu;

3) podinsp. Dariusz Jurczyk - Naczelnik Wydziału Prewencji;

4) mł. insp. Artur Klimek - Komendant Komendy Policji; Od 14 października 2011 roku podinsp. Dominik Łączyk

5) Mariola Piątek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach;

6) Klemens Podlejski - Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach;

7) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Od 2 maja 2011 roku Józef Pabian

8) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3. W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk - Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie

4. Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali również:

1) mł. bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;

2) Marek Węgrzynowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

3) Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

4) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii;

5) Wojciech Picheta - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Od 1 września 2011 roku Jacek Kret

6) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

W posiedzeniach komisji brali udział Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu.

Komisja odbyła w roku 2011 trzy posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 21 stycznia 2011 roku na którym:

1. Ukonstytuowała się komisja;

- przedstawiono skład powołanej komisji zgodnie z „Zarządzeniem Nr 5”

- omówiono zadania komisji / art. 38a ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym/

2. Przedstawiono i zatwierdzono „Planu realizacji zadań komisji na 2011 rok;

3. Omówiono zasady udziału członków komicji oraz zaproszonych Wójtów i Burmistrzów w przygotowaniu projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” na lata 2011 – 2014.

4. Przedstawiono koncepcję współdziałania Policji, gmin oraz pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie powiatu w realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa ludności.

Starosta jako Przewodniczący komisji przedstawił skład komisji zgodnie z „Zarządzeniem Nr 5” oraz ustawowe zadania, które komisja powinna realizować.

W następnym punkcie przedstawiono i zatwierdzono „Plan realizacji zadań Komisji na 2011 rok”

W trzecim punkcie przedstawiono zasady udziału członków komicji oraz zaproszonych Wójtów i Burmistrzów w przygotowaniu projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” na lata 2011 – 2014. Członkowie komisji zostali zobowiązani do przesłania do 28 lutego swoje wnioski, programy realizujące poprawę bezpieczeństwa i tematy, które trzeba umieścić w powiatowym programie.

W czwartym temacie Komendant Powiatowy Policji przedstawił swoją koncepcję współdziałania i współpracy ze wszystkimi podmiotami w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu myszkowskiego w płaszczyznach:

1. profilaktyki czyli prowadzenie edukacji w śród młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pieszych, w ruchu drogowym i lepszym kibicowaniu w zawodach sportowych,

2. pomocy w zakupie sprzętu dla Policji,

3. zastosowanie monitoringu szczególnie niebezpiecznych miejsc, który poprawia bezpieczeństwo,

4. współdziałania z dyrektorami i gronem pedagogicznym szkół, poprzez zgłaszanie niepokojących sygnałów w niewłaściwym zachowaniu młodzieży,

5. prowadzenie profilaktyki z udziałem prokuratury,

6. współdziałania Policji i PCPR w zwalczaniu patologii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,

Uczestnicy posiedzenia w trakcie dyskusji wyrazili pełną aprobatę co do wspólnych działań oraz wspólnych kontaktów dla polepszenia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu, W punkcie wolne wnioski Dyrektor SP ZOZ przedstawił informację o projekcie likwidacji samodzielnego rejonu operacyjnego działań zespołu ratownictwa medycznego w Myszkowie i przeniesienie go do m. Sosnowiec.

Stwierdzono, że ta zmiana pogorszy zabezpieczenie ludności w zakresie ratownictwa medycznego oraz współdziałania w prowadzeniu wspólnych działań służb ratunkowych z terenu powiatu. Upoważniono przewodniczącego komisji w osobie Starosty do wysłania prośby do Wojewody Śląskiego o ponowne przeanalizowanie wprowadzanych zmian.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 12 maja 2011 roku na którym:

1. Przedstawiono do oceny oraz zatwierdzono „Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014”

2. Poruszano tematy bieżące wnoszone przez uczestników posiedzenia.

W punkcie pierwszym przedstawiono „Powiatowy Program …” członkowie komisji przedstawiali swoje poprawki do programu. Po dokonaniu poprawek „Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014” został poddany głosowaniu. Komisja jednogłośnie przyjęła program, który został w dniu 26 maja 2011 roku przedstawiony na posiedzeniu Rady Powiatu w celu podjęcia uchwały o jego przyjęciu i wdrożeniu oraz realizacji. Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/65/2011 z dnia 26 maja 2011 roku przyjmuje do realizacji „Powiatowy Program …”

W tematach bieżących wnoszonych przez uczestników posiedzenia:

1. Omówiono w obecności Wójtów i Burmistrzów Powiatu sprawę bezdomnych zwierząt oraz pomocy ze strony gmin dla służb powiatowych w usuwaniu rannych i padłych zwierząt w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zobligowano gminy do podpisania umów z lekarzami weterynarii oraz z firmami, które zajmą się tym problemem. W momencie stwierdzenia lub podejrzenia chorób zakaźnych interwencje podejmować będzie powiatowy lekarz weterynarii. W ramach tego tematu poruszono również sprawę schroniska dla zwierząt znajdujące się na terenie miasta Myszkowa, a które ze względu na brak środków finansowych i nowej lokalizacji będzie musiało być w tym roku zamknięte. Postanowiono, że tym tematem komisja zajmie się dogłębnie na następnym posiedzeniu.

2. Następnym tematem była ocena zagrożenia zalegających środków chemicznych na posesji przy ul. Osińska Góra w Myszkowie. Ocenę przedstawił zastępca Burmistrza miasta. W związku z brakiem środków finansowych przekraczający budżet miasta oraz prowadzoną sprawę sądową w stosunku do prywatnego właściciela działki podjęto decyzję o wystąpienie na piśmie do Wojewody Śląskiego w imieniu Komisji o pomoc finansową oraz interwencję u władz państwowych w celu załatwienia tego pilnego problemu, który może skutkować niekontrolowanym skażeniem przyległego terenu oraz wód gruntowych.

3. Starosta Myszkowski omówił również udział powiatu w zabezpieczeniu i organizacji wyścigu kolarskiego, który będzie w miesiącu czerwcu gościł i przebiegał w granicach dróg powiatu. Sprawą zajmują się osoby wytypowane przez Starostę do organizacji i zabezpieczenia prawidłowego przebiegu wyścigu. W związku z tym postanowiono, że wyznaczone osoby będą spotykać się w określonych terminach.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2011 roku na którym przestawiono:

1. Koncepcję funkcjonowania i działania KB i P w kontekście „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011/2014 r”.

2. Ocenę stanu bezpieczeństwa Powiatu Myszkowskiego za III kwartał 2011 roku.

3. Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego w zakresie utrzymania przejezdności dróg.

4. Współdziałanie w prowadzeniu działań PSP w kontekście dostępu do ujęć wody w obszarze prowadzonych działań na terenie gmin, zakładów pracy, budynkach użyteczności publicznej.

W związku ze zmianą w dniu 26 lipca 2011 roku na stanowisku Starosty Myszkowskiego w punkcie pierwszym Pan Starosta Wojciech Picheta przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania komisji. Pozostawił skład osobowy bez zmian. Do składu dołączył Dyrektor SP ZOZ Jacek Kret oraz nowy Komendant Policji Dominik Łączyk w związku ze zmianami kadrowymi w tych placówkach.

W punkcie drugim ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu myszkowskiego za III kwartał 2011 roku przedstawił z-ca Komendanta Policji Robert Szczypka przedstawiając statystkę zdarzeń, która daję wysoką ocenę skuteczności działań policji w polepszeniu bezpieczeństwa powiatu. Mimo wzrostu ilości wypadków i kolizji drogowych zmalała ilość ofiar tych zdarzeń. Policja również prowadziła w tym czasie akcję „Bezpieczne wakacje” w wyniku czego wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży odbył się bez poważniejszych zdarzeń.

Przygotowanie do sezonu zimowego w utrzymaniu dróg w powiecie omówił Dyrektor PZD Józef Pabian. przedstawił „Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011 – 2012” Przygotowanie do sezonu zimowego w gminach omówili przedstawiciele gmin. Ustalono, że w czasie akcji zimowej koordynacja działań lub współdziałanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg będzie prowadzona poprze PZD lub PCZK w Myszkowie.

Współdziałanie w prowadzeniu działań Straży Pożarnej w kontekście dostępu do ujęć wody w obszarze prowadzonych działań na terenie gmin, zakładów pracy, budynkach użyteczności publicznej omówił Komendant PSP, wskazując rolę gmin w nadzorze nad hydrantami na swoim terenie. Administratorzy hydrantów muszą być w gotowości do wskazania i udostępnienia tych urządzeń do dyspozycji Straży Pożarnej. Sprawę wypracowania i uszczegółowienia procedury współdziałania służb i inspekcji po pożarze w firmie „VIG” w Myszkowie, który miał miejsce w dniu 4 sierpnia 2011 roku, ma się zająć Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W sprawach bieżących głos zabrali:

Dyrektor PPIS zwracając uwagę na poruszanie się po drogach samochodów ciężarowych z nadmierną prędkością i prosił o wzmożenie kontroli przez Policję tras drogowych, oraz powiadomił o prowadzonych kontrolach sklepików szkolnych pod względem sprzedaży towarów zagrażających dzieciom.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację o stwierdzonym przypadku w powiecie lublinieckim włośnicy u dzika, która może być zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi spożywających mięso z nielegalnego skupu. Prowadzone były działania profilaktyczne i informacyjne również w powiecie myszkowskim oraz w sąsiednich powiatach.

W dniu 20 stycznia 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za 2011 rok.

Starosta Myszkowski


Wojciech Picheta

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama