| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/257/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną zgodnie z programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustalić następujące warunki płatności za dożywianie osób korzystających z pomocy na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w dożywianiu”, będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania:

1) osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie do domu otrzymują świadczenia pomocy w zakresie dożywiania odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,

2) odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej, obliczanego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej,

3) szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę, określa załącznik do uchwały,

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność może zostać na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszonych opłat za określony czas korzystania z dożywiania, a zwłaszcza ze względu na:

a) zdarzenie losowe (poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, itp.),

b) udokumentowaną, trudną sytuację materialną spowodowaną między innymi ponoszonymi wysokimi kosztami leczenia, wnoszenia opłat za członka rodziny np. w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej lub wychowawczo-resocjalizacyjnej, w przypadku, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie dożywiania, itp.

5) opłata za dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pobierana jest w domu do dnia 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba była dożywiana.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/257/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Szczegółowe zasady warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy

Wysokość dochodu w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Miesięczna wartość opłaty w % za dożywianie

do 100%

nieodpłatnie

ponad 100% do 150%

nieodpłatnie

ponad 150 % do 200 %

30 %

ponad 200 % do 250 %

50 %

ponad 250 % do 300 %

75 %

ponad 300 %

100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »