| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 30 grudnia 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2009 r

Na podstawie § 3   ust. 4   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 17 listopada 2010 r. w   sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w   tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488) w   związku z   art.46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. nr 80, poz. 526) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161, poz. 967)  

ustala się, co następuje:  

§ 1.  

§ 2.  

ust. 1   Porozumienia otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Na realizację zadań określonych w   § 1   Powiat Tarnogórski   zobowiązuje się przekazać   Miastu Katowice   dotację celową w   wysokości:  
- iloczynu stawki   69,72     za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  
- iloczynu stawki   74,62 zł   za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  
- iloczynu stawki   68,86 zł   za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i   liczby godzin wykonanych diagnoz,  
- iloczynu stawki   144,13 zł   za orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży niesłyszącej i   słabo słyszącej,  
- iloczynu stawki   126,50 zł   za orzeczenie o   potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i   młodzieży niewidzącej i   słabo widzącej,  
- iloczynu stawki   67,04 zł   za udział w   terapii indywidualnej,  
- iloczynu stawki   8,78 zł   za udział w   terapii grupowej,  
- iloczynu stawki   65,79 zł   za warsztaty i   konsultacje dla nauczycieli i   rodziców,  
- iloczynu stawki   67,04 zł   za opinię dziecka.”  

§ 2.  

§ 2.  

ust. 7   Porozumienia otrzymuje brzmienie:  
"W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych z   późn. zm. oraz przepisy Kodeksu cywilnego."  

§ 3.  

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 4.  

Aneks sporządzono w   5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 5.  

Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   ma zastosowanie do dotacji na usługi świadczone od dnia 1   września 2011 r.  

 

 

Członek Zarządu Powiatu w   Tarnowskich Górach  


Marian   Szukalski


Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w   Tarnowskich Górach  


Elżbieta   Susek

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  


Krystyna   Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice  


Mieczysław   Żyrek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »