reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/202/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art.31 ustawy z   dnia 25   czerwca   2010r. o   sporcie (Dz.U. z   2010r. Nr 127, poz.857 z   późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Miejska w   Orzeszu uchwala  

§   1.   Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i   wyróżnień dla zawodników za osiąganie wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ich wysokość oraz zasady i   tryb przyznawania, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXV/195/08 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 30 października 2008r. w   sprawie zasad przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe oraz uchwała Nr XII/96/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 31   sierpnia   2011 r. w   sprawie zasad przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/202/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 23 lutego 2012 r.  
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I   WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW ZA OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW SPORTOWYCH, ICH WYSOKOŚĆ ORAZ ZASADY I   TRYB PRZYZNAWANIA.  

§   1.   1.   Regulamin określa rodzaj oraz zasady i   tryb przyznawania ze środków budżetu Gminy Orzesze wyróżnień i   nagród zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  

2.   Nagrody i   wyróżnienia w   dyscyplinach indywidualnych mogą być przyznawane za:  

1)   ustanowienie rekordu Świata, Europy lub Polski – nagroda I   stopnia,  

2)   zajęcie miejsca od 1   do 12 w   Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy oraz innych zawodach porównywalnego szczebla – nagroda II stopnia,  

3)   zajęcie miejsca od 1   do 8   w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz innych zawodach porównywalnego szczebla organizowanych przez Polskie Związki Sportowe – nagroda III stopnia,  

4)   udział w   Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w   finale Mistrzostw Polski, Pucharze Europy oraz innych zawodach porównywalnego szczebla – nagroda IV stopnia,  

5)   zajęcie miejsca od 1   do 6   w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim – nagroda V stopnia,  

6)   za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego – nagroda VI stopnia.  

3.   Nagrody i   wyróżnienia w   dyscyplinach zespołowych mogą być przyznawane za zajęcie 1   miejsca w   swojej kategorii rozgrywkowej w   rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione do tego związki sportowe w   formie rozgrywek ligowych.  

4.   Wyróżnienia mogą być przyznawane za zajęcie miejsca od 1   do 6   w rywalizacji sportowej na szczeblu co najmniej powiatowym.  

5.   Wyróżnienia i   nagrody będą przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uprawiającym sport w   rozumieniu ustawy z   dnia 25 czerwca 2010r. o   sporcie (Dz.U. z   2010r. Nr 127, poz.857 z   późn. zm.).  

6.   Wyróżnienia i   nagrody będą przyznawane przede wszystkim w   dyscyplinach sportowych wspieranych przez Gminę Orzesze w   ramach programu współpracy z   organizacjami pozarządowymi, a   w szczególności w: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce, kolarstwie, sportach siłowych, rekreacji biegowej, pływaniu, szachach, sztukach walki, tenisie stołowym i   wspinaczce skałkowej.  

§   2.   1.   Wyróżnienia mogą mieć formę dyplomu, listu gratulacyjnego, statuetki, patery lub pucharu.  

2.   Nagrody mają formę finansową lub rzeczową w   wysokości określonej w   § 7.  

3.   Liczbę nagród ustala Burmistrz Miasta Orzesze w   ramach środków określonych w   budżecie Gminy Orzesze oraz w   oparciu o   złożone wnioski.  

4.   Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik, który:  

1)   uprawia dyscyplinę sportową zgodnie z   wymaganiami określonymi w   § 1   ust.5 i   § 1   ust.6,  

2)   w roku poprzedzającym przyznania nagrody lub wyróżnienia osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz jest mieszkańcem Orzesza,  

3)   godnie reprezentuje Miasto Orzesze.  

5.   W jednym roku kalendarzowym zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.  

§   3.   Wyróżnienia i   nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Orzesze z   własnej inicjatywy lub na wniosek:  

1)   właściwego Polskiego Związku Sportowego lub organizacji pozarządowych działających w   zakresie kultury fizycznej,  

2)   jednostki organizacyjnej realizującej zadania gminy w   zakresie kultury fizycznej,  

3)   dyrektora publicznej lub niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej,  

4)   komisji Rady Miejskiej w   Orzeszu właściwej ds. kultury fizycznej i   sportu,  

5)   zainteresowanego zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego w   przypadku zawodników niepełnoletnich).  

§   4.   1.   Wniosek o   przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać:  

1)   nazwę lub imię i   nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby,  

2)   imię (imiona) i   nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i   miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,  

3)   uzasadnienie zawierające w   szczególności wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie wysokich osiągnięć sportowych zawodnika,  

4)   potwierdzenie spełnienia warunków określonych w   § 2   ust.4.  

5)   informacje o   dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i   nagrodach przez kandydata,  

6)   oświadczenie zawodnika o   nie popełnieniu czynu karalnego,  

7)   miejsce i   datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy,  

8)   pisemną zgodę kandydata.  

2.   Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.  

3.   Szczegółowy wzór wniosku o   przyznanie wyróżnienia lub nagrody zostanie określony przez Burmistrza Miasta Orzesze oddzielnym zarządzeniem.  

§   5.   1.   Burmistrz Miasta Orzesze przyznaje wyróżnienia i   nagrody po weryfikacji i   zaopiniowaniu wniosku przez wyznaczony wydział oraz po uzyskaniu opinii Komisji ds. nagród i   wyrażeniu zgody przez wyróżnionego.  

2.   Przy rozpoznawaniu wniosków Burmistrz Miasta Orzesze nie jest związany opinią wydaną przez Komisję ds. nagród.  

3.   Informację o   przyznaniu wyróżnienia lub nagrody Burmistrz Miasta Orzesze podaje do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   budynku Urzędu Miasta oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze (www.orzesze.pl).  

§   6.   1.   Wnioski w   sprawie przyznania wyróżnień i   nagród składa się w   Sekretariacie Urzędu Miasta Orzesze, w   terminie od 2   stycznia do 30 stycznia każdego roku.  

2.   Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie wyróżnień i   nagród nastąpi do 31 marca każdego roku.  

3.   Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie określonym w   § 6   ust.1,  

2)   pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,  

3)   braku zgody lub wycofania zgody kandydata do wyróżnienia lub nagrody,  

4)   braków formalnych wniosku, pomimo wezwania w   terminie 7   dni do ich uzupełnienia przez wnioskodawcę.  

§   7.   Wysokość nagród pieniężnych lub rzeczowych:  

1)   dla zawodnika w   dyscyplinach indywidualnych:  

a)   nagroda I   stopnia: - 1.500,00 zł,  

b)   nagroda II stopnia: - 1.200,00 zł,  

c)   nagroda III stopnia: - 800,00 zł,  

d)   nagroda IV stopnia: - 500,00 zł,  

e)   nagroda V stopnia: - 250,00 zł,  

f)   nagroda VI stopnia: - 250,00 zł,  

2)   dla zawodników w   dyscyplinach zespołowych oraz konkurencjach zespołowych w   dyscyplinach indywidualnych dla jednego zawodnika, z   tym, że kwota nagrody dla zespołu (drużyny) łącznie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z   przemnożenia liczby zawodników zespołu (drużyny) uprawnionych do gry w   zawodach, określonej odpowiednimi przepisami i   regulaminami właściwych związków sportowych przez wartość nagrody pieniężnej lub rzeczowej: - 250,00 zł,  

§   8.   1.   Złożenie wniosku o   nagrodę lub wyróżnienie nie jest równoznaczne z   jej przyznaniem.  

2.   Zasady, warunki i   tryb przyznawania wyróżnień i   nagród Gminy Orzesze za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym nie stanowią podstawy do roszczeń zawodników ani zobowiązania Gminy Orzesze do ich przyznania tym osobom.  

3.   Burmistrz Miasta Orzesze przyznając nagrodę lub wyróżnienie z   własnej inicjatywy może nie stosować terminów określonych w   § 6   pkt 1   – 3.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama