reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Pszczyński Miastu Tychy realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w Środowiskowym Dom Samopomocy "Św. Faustyna" w Tychach, ul. Nowokościelna 56 dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego

 

zawarte pomiędzy Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez:  
Starostę Pszczyńskiego -Pana Pawła Sadzę  
Wicestarostę Pszczyńskiego- Henryka Kolarczyka  
a  
Miastem Tychy z   siedzibą w   Tychach , al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta Tychy – mgr  inż. Andrzeja Dziubę  

Na podstawie art. 51 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1363 z   późn. zm) oraz § 7   pkt 4   rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), Uchwały Nr VII/60/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 25 maja 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego dotyczących zlecenia do realizacji zadań-zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w   ośrodku wsparcia, strony zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.  

1.   Powiat Pszczyński powierza a   Miasto Tychy przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego usługami świadczonymi przez Środowiskowy Domu Samopomocy „Św. Faustyna” w   Tychach, ul. Nowokościelna 56.  

2.   Miasto Tychy wyraża zgodę, w   miarę posiadania wolnych miejsc, na umieszczenie w   Środowiskowym Domu Samopomocy o   którym mowa w   pkt 1, osób z   zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego.  

3.   Wniosek o   skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy „Św. Faustyna” w   Tychach, osoba zainteresowana będąca mieszkańcem Powiatu Pszczyńskiego składa w   właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

4.   Szczegółowe zasady kierowania i   pobytu w   ośrodku wsparcia o   którym mowa w   pkt 1   regulują przepisy ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

5.   Koszt wyżywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w   Tychach będących mieszkańcami Powiatu Pszczyńskiego pokrywany jest zgodnie z   zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.                

§   2.  

1.   Strony ustalają, że porozumienie obowiązuje od 25.05.2011 r. do 31.12.2012 r. z   możliwością jego przedłużenia na lata następne.  

2.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   3.  

W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy ustawy z   dnia 12.03.2004 r. o   pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.  

§   4.  

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.  

Porozumienie sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Porozumienie   wchodzi   w   życie   z   dniem   podpisania.                

 

MIASTO TYCHY                                                                                                     POWIAT PSZCZYŃSKI  

 

 

PREZYDENT MIASTA TYCHY  


mgr inż.   Andrzej   Dziuba

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama