reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR/P/1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pszczyna; Wójta Gminy Suszec

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie udziału i zasad finansowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suszec

§   1.   1.   Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad uczęszczania dzieci z   ternu gminy Suszec, na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizowane w   Szkole Podstawowej nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Pszczynie przy ul. Księżycowej 25, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczyna.  

2.   Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest zadaniem oświatowym gminy w   przedszkolach oraz szkołach , o   których mowa w   art. 5   ust. 5   ustawy o   systemie oświaty.  

3.   Zgodnie z   art. 74 ustawy o   samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w   sprawie powierzenia jednej z   nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i   obowiązki pozostałych gmin, związane z   powierzonymi jej zadaniami, a   gminy te mają obowiązek udziału w   kosztach realizacji powierzonego zadania. Zgodnie z   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   roku 2012, środki na ten cel znajdują się w   subwencji oświatowej na dany rok budżetowy .  

4.   Dzieci z   terenu Gminy Suszec realizują zajęcia na podstawie aktualnej opinii o   potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez podmioty, o   których mowa w   art. 71b ust. 2a ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty wraz z   pisemnym skierowaniem dzieci do wczesnego wspomagania ma terenie gminy Pszczyna.  

5.   W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z   terenu gminy Suszec będzie uczestniczyło 3   dzieci.  

6.   Zajęcia, o   których mowa w   § 1   będą prowadzone w   wymiarze od 4   do 8   godzin w   miesiącu dla jednego dziecka, zgodnie z   indywidualnym programem wczesnego wspomagania.  

7.   Terminy oraz miejsce uczestnictwa dzieci w   zajęciach, o   których mowa w   § 1   ust. 1   zostaną ustalone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Pszczynie z   rodzicami tych dzieci.  

8.   Gmina Pszczyna zapewni odpowiedni zespół osób posiadający przygotowanie do pracy z   małymi dziećmi o   zaburzonym rozwoju psychoruchowym do prowadzenia zajęć zgodnie z   wymogami określonymi w   opinii Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.  

§   2.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210-21-93.  

3.   Ze strony gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty i   Sportu w   Suszcu ul. Wyzwolenia 2   43-267 Suszec tel. 032 212-42- 77.  

§   3.  

Kwestie nieuregulowane w   niniejszym porozumieniu reguluje w   szczególności ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych, ustawa z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   4.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy udzielającej dotacji.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   mocą od 1   stycznia 2012 r.  

§   5.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Zastępca Burmistrza Pszczyny  


Grażyna   Goszcz

Wójt Gminy Suszec  


Marian   Pawlas

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama