| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 60 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz oraz Komisję Gospodarki i   Mienia Komunalnego.  

Rada Gminy Pawłowice  
uchwala  

§   1.   1.   Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice.  

2.   Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Pawłowice dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Pawłowice na poziomie 450 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.  

3.   Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gmine Pawłowice dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Pawłowice na poziomie 160 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.   osobie zamieszkałej w   Gminie Pawłowice - rozumie się osobę stale zamieszkującą i   zameldowaną na pobyt stały na terenie Gminy Pawłowice,  

2.   dziecku faktycznie uczęszczającemu do placówki - rozumie się dziecko, które w   danym miesiącu korzystało z   opieki placówki co najmniej 1   dzień,  

3.   rodzinie wielodzietnej - rozumie się rodzinę posiadającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  

§   3.   1.   Osoby fizyczne lub osoby prawne i   jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Pawłowice żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Pawłowice nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o   udzielenie dotacji, zawierający:  

1)   imię i   nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,  

2)   nazwę i   siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,  

3)   numer i   datę wydania zaświadczenia o   wpisie do rejestru żłobków i   klubów dziecięcych,  

4)   planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,  

5)   nazwę i   numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.  

2.   Do wniosku o   którym mowa w   ust. 1   dołączyć należy ponadto:  

1)   zaświadczenie o   dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i   klubów dziecięcych,  

2)   zobowiązanie do informowania organu dotującego o   zmianach:  

a)   numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,  

b)   nazwy lub imienia i   nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,  

c)   miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.  

d)   zachodzących co miesiąc w   liczbie dzieci w   wieku do lat 3   uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego objętych dotacją celową  

3.   Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o   którym mowa w   ust. 1.  

4.   Do dotacji udzielonej w   2012 roku nie stosuje się terminu składania wniosku, o   którym mowa w   ust.1.  

§   4.   1.   Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do ukończenia przez nie 3   roku życia.  

2.   Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe w   Gminie Pawłowice.  

3.   Dotacja udzielona na dziecko z   rodziny, w   której dochód na jednego członka zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia zostaje zwiększona o   30% jednak nie więcej niż wynosi opłata za pobyt dziecka pobierana od rodziców pod warunkiem, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy o   tyle pomniejszy pobieranie opłaty za pobyt dziecka.  

4.   Dotacja udzielona na dziecko z   rodziny wielodzietnej zostaje zwiększona o   30% jednak nie więcej niz wynosi opłata za pobyt dziecka pobierana od rodziców pod warunkiem że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy o   tyle pomniejszy pobieranie opłaty za pobyt dziecka.  

5.   Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o   którym mowa  
w § 3   ust. 1   opieki nad dzieckiem w   formie żłobka w   minimalnym wymiarze 8   godzin dziennie,  
a w   formie klubu dziecięcego w   minimalnym wymiarze 4   godzin dziennie.  

§   5.   Szczegółowy zakres praw i   obowiązków podmiotu prowadzącego i   Gminy Pawłowice w   zakresie udzielenia oraz rozliczenia dotacji, o   której mowa w   § 4   ust.1 będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Franciszek   Dziendziel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »