reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 305/XIX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady i kryteria wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Częstochowy, zwanej dalej Gminą.

Zasady ogólne

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale określone w przepisach art. 4 ust. 2 i 2a, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

2. W mieszkaniowym zasobie gminy Częstochowa wyodrębnia się następujące lokale:

1) lokale socjalne,

2) lokale zamienne,

3) lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach,

4) lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy,

5) lokale o powierzchni przekraczającej 80 m²,

6) pomieszczenia tymczasowe.

3. Lokale wymienione w ust. 2 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pochodzą z odzysku zwolnionych lokali, budowy nowych budynków mieszkalnych, modernizacji istniejących obiektów, zakupu bądź wynajmu lokali lub budynków.

4. Na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe przeznacza się przede wszystkim odzyskane lokale w budynkach o niskim standardzie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy a także lokale w innych obiektach przystosowanych do tego celu.

Zasady i kryteria wynajmu lokali mieszkalnych

§ 3. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom, których konieczność wykwaterowania wynika bezpośrednio z ustawy oraz osobom, które spełniają kryteria określone niniejszą uchwałą.

2. Pierwszeństwo wynajmu lokali przysługuje wnioskodawcom umieszczonym na wykazach osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych zgodnie z § 11 ust. 11 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone, rozumie się osobę, która:

1) utraciła mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej bądź katastrofy lub

2) mieszka bądź jest zameldowana w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m² powierzchni pokoi; powyższe dotyczy zarówno lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca jak i jego współmałżonek lub

3) mieszka w lokalu bądź w budynku przeznaczonym do wyburzenia a obowiązek wykwaterowania lokatora spoczywa na gminie lub

4) mieszka w lokalu bądź w budynku przeznaczonym pod inwestycje gminne, jeżeli nie była objęta odszkodowaniem za wywłaszczenie lub

5) opuściła dom dziecka lub rodzinę zastępczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności, jeżeli nie ma możliwości powrotu do lokalu, w którym jest zameldowana na pobyt stały, a wniosek o wynajem lokalu złożyła nie później niż w terminie dwóch lat po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Częstochowy przed umieszczeniem w placówce bądź rodzinie zastępczej lub

6) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu bądź budynku mieszkalnego. Powyższe stosuje się odpowiednio do współmałżonka wnioskodawcy i innych osób wspólnie ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego.

3. Osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba, której miesięczne dochody brutto wraz z dochodami brutto innych osób ubiegających się wspólnie o wynajem lokalu mieszkalnego bądź obniżkę czynszu w okresie ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku i przed weryfikacją nie przekraczają na jednego członka rodziny:

1) w przypadku osób ubiegających się o wynajem lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony: 140 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2) w przypadku osób ubiegających się o wynajem lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego: 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 60 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

3) w przypadku osób ubiegających się o obniżkę czynszu: do 80% najniższej emerytury - uprawnia do obniżki w wysokości 50% czynszu i do 40 % najniższej emerytury - uprawnia do obniżki 70% czynszu,

4. Za dochód brutto uważa się dochód przyjmowany do celów wyliczenia dodatku mieszkaniowego.

5. Do wynajmu mogą być również zakwalifikowane osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności, zajmujące lokale o niskim standardzie w budynkach prywatnych, nawet jeżeli nie spełniają kryteriów określonych w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

6. Do wynajmu mogą być zakwalifikowane także osoby niezbędne dla miasta sprowadzane z innych miejscowości na czas trwania stosunku pracy nawet jeżeli nie spełniają kryteriów określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu za zgodą Rady Miasta wyrażoną w formie uchwały.

7. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 nie muszą spełniać kryterium dochodowego określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe

§ 5. 1. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na okres 3 lat.

2. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego zawierana jest na 6 miesięcy.

Lokale niesamodzielne, izby przyległe i podział lokali mieszkalnych

§ 6. 1. W celu likwidacji lokali niesamodzielnych dopuszcza się możliwość zawierania umów najmu z osobami pozostającymi w lokalu w sytuacji opróżnienia pozostałej części tego lokalu bądź wynajęcia lokalu zamiennego w przypadku nie wyrażenia przez najemcę zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu.

2. W celu przyjścia z pomocą rodzinom zajmującym lokale nadmiernie zagęszczone (poniżej 5 m² powierzchni pokoi na osobę lub co najmniej 3 osoby na pokój) dopuszcza się możliwość zawierania umów najmu z osobami będącymi najemcami lokalu mieszkalnego pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu zwolnionego.

3. Najemca lokalu mieszkalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem o jego podział na odrębne lokale, jeżeli taki podział będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. O najem powstałych w wyniku podziału lokali może ubiegać się dotychczasowy najemca oraz wskazane przez niego osoby będące członkami gospodarstwa domowego.

Zamiany lokali mieszkalnych

§ 7. 1. Lokatorzy i właściciele lokali mieszkalnych mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany lokali na zasadzie dobrowolności pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i wyrażenia zgody na zamianę przez uprawnionego dysponenta lokalu. W przypadku lokali własnościowych lub budynków prywatnych wymagane jest przeniesienie prawa własności.

2. Na wniosek osoby, której umowa najmu lokalu została wypowiedziana bądź wobec której sąd orzekł eksmisję z lokalu może być zawarta umowa najmu dotychczas zajmowanego lokalu na czas oznaczony w celu zamiany lokalu na zasadzie dobrowolności.

3. Zamiana z osobą posiadającą zaległości wymaga jednorazowej spłaty zadłużenia.

4. Zamiana może również polegać na wynajęciu przez gminę wolnego lokalu w zamian za zajmowany przez najemcę lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Lokal zwalniany przez najemcę w wyniku zamiany winien znajdować się w dobrym stanie technicznym i być wolny od zadłużenia czynszowego.

5. Zamiana lokalu przez gminę na dwa odrębne lokale mieszkalne jest możliwa jedynie w szczególnych przypadkach, np.: przewlekłej choroby, inwalidztwa w rodzinie, nadmiernego zagęszczenia w lokalu przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w lokalu dwóch lub więcej rodzin.

6. Dotychczasowy główny najemca lokalu wskazuje członka gospodarstwa domowego wspólnie z nim zamieszkującego, z którym po zamianie winna być zawarta umowa najmu.

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu mieszkalnym po wyprowadzeniu się bądź śmierci najemcy

§ 8. 1. Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego może nastąpić na rzecz:

1) osób pozostałych w lokalu bez tytułu prawnego po śmierci głównego najemcy, które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, tj. wstępni, rodzeństwo - wspólnie zamieszkujący z głównym najemcą do chwili jego śmierci,

2) osób pozostałych w lokalu mieszkalnym po wyprowadzeniu się głównego najemcy, tj. małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci współmałżonka, wstępni, dzieci, rodzeństwo, osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych - wspólnie zamieszkujący z głównym najemcą do chwili jego wyprowadzenia się.

2. Kryteria regulacji tytułu prawnego:

1) bieżące regulowanie należności związanych z wynajmem przedmiotowego lokalu, w tym opłat niezależnych od wynajmującego za wszystkie osoby objęte wnioskiem o regulację,

2) faktyczne zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci, bądź wyprowadzenia się z lokalu przez okres co najmniej 5 lat,

3) brak tytułu prawnego wnioskodawcy, jego współmałżonka oraz innych osób wspólnie ubiegających się o regulację tytułu prawnego do innego lokalu bądź budynku mieszkalnego,

3. Wymienione kryteria winny być spełnione łącznie.

Zasady postępowania w stosunku do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

§ 9. 1. Ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego może nastąpić na rzecz:

1) osób zamieszkujących wspólnie z dotychczasowym najemcą, w stosunku do których toczy się postępowanie windykacyjne lub postępowanie o opróżnienie lokalu, które dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków najemcy,

2) osób, którym wypowiedziano umowę najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zaległości czynszowych pod warunkiem uregulowania zaległości,

3) osób, wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem uregulowania przez te osoby wszelkich zobowiązań wobec wynajmującego.

2. Ponowna umowa najmu z dotychczasowym najemcą lokalu socjalnego może być zawarta na czas nieoznaczony jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia kryteria określone w § 4 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały pod warunkiem możliwości przekształcenia lokalu socjalnego na lokal wynajmowany na czas nieoznaczony.

3. Występowanie zaległości skutkuje odmową ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Zasady oddawania w najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²

§ 10. Wolne lokale o powierzchni przekraczającej 80 m², które nie zostały wynajęte osobom objętym wykazem osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mogą być przekształcone na lokale użytkowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Tryb postępowania w sprawach dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych

§ 11. 1. Postępowanie w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek rozpatrywany jest w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszej uchwały.

3. Wnioski osób spełniających kryteria zawarte w ww. aktach prawnych zostają zarejestrowane według kolejności złożenia.

4. Do dnia 30 czerwca każdego roku, wnioskodawcy oczekujący na wynajem lub zamianę lokalu są zobowiązani do aktualizacji wniosku poprzez złożenie druku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Brak aktualizacji wniosku jest jednoznaczny z rezygnacją z ubiegania się o wynajem lub zamianę lokalu co skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia .

6. Wnioski osób, które po weryfikacji nie spełniają kryteriów określonych niniejszą uchwałą podlegają odmowie.

7. Wydział Urzędu Miasta do spraw lokalowych zwany dalej wydziałem sporządza projekty rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych.

8. Przed sporządzeniem projektów wykazów wydział obowiązany jest zasięgnąć opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

9. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta. Tryb pracy komisji określa jej regulamin.

10. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej i jest wykonywana, m.in. poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń usytuowanej przy wydziale projektów a następnie wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu na dany rok.

11. Projekty wykazów powinny wymieniać osoby, z którymi ma być zawarta umowa najmu. Pierwszeństwem wynajmu lokalu objęte są osoby, które:

1) utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy,

2) mieszkają w budynku przeznaczonym do wyburzenia, remontu kapitalnego bądź pod inwestycje gminne,

3) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą,

4) zostały objęte prawomocnymi wyrokami sądu o eksmisję z lokalu.

12. Od umieszczenia na wykazie zwolnione są osoby, których konieczność wykwaterowania wynika bezpośrednio z ustawy oraz osoby wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4, w § 4 ust. 6, w § 6, w § 7, w § 8 i w § 9 niniejszej uchwały.

13. Projekty wykazów podawane są do publicznej wiadomości rokrocznie w listopadzie przez okres 14 dni. W projektach tych podaje się termin oraz miejsce składania odwołań i zastrzeżeń.

14. Po rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową odwołań i zastrzeżeń, wydział sporządza roczne wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych na rok następny, które zatwierdzane są przez Prezydenta Miasta i podawane do publicznej wiadomości do dnia 15 grudnia każdego roku. W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia wykazów wydział, w oparciu o opinię SKM, sporządza dodatkowe wykazy w ciągu roku. Wnioski osób umieszczonych na ww. wykazach nie podlegają aktualizacji.

15. Realizacja wykazów polega na przedstawieniu propozycji a następnie zawarciu umowy najmu lokalu. Przedstawienie propozycji nie dotyczy lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wynikających z realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu.

16. Kaucję za wynajem lokalu ustala się w wysokości 10-krotności miesięcznego czynszu zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy. Od wpłacenia kaucji można zwolnić osoby przyjmujące propozycję najmu lokalu przeznaczonego do remontu o ile zadeklarują, że wykonają remont we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 6 miesięcy i w kwocie nie mniejszej niż równowartość kaucji.

17. Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, może ubiegać się o rozłożenie kaucji na 10 miesięcznych rat nie podlegających oprocentowaniu.

18. Po zakończeniu bądź wygaśnięciu najmu, lokal winien być w ciągu jednego miesiąca przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym zarządcy budynku a następnie w ciągu 7 dni zgłoszony do dyspozycji wydziału. Zgłoszenie lokalu winno obejmować:

1) adres lokalu

2) powierzchnię użytkową i powierzchnię pokoi

3) kondygnację

4) termin zasiedlenia

19. Lokal powinien być przygotowany do zasiedlenia w terminie najpóźniej 3 miesięcy od chwili przejęcia lokalu przez zarządcę budynku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy oraz Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie.

§ 13. Traci moc uchwała nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwała Nr 133/X/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany ww. uchwały

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 305/XIX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

305 19zal.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 305/XIX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

305 19zal.2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama