reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/257/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13. ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja w następującym brzmieniu:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej „Biblioteką", utworzona w 1945 r., jest samodzielną instytucją kultury i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. ze zmianami);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000r.);

- niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działalności jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dąbrowa Górnicza, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 4. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6. 1. Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Prezydent Miasta, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska.

§ 7. Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie a w otoku napis z nazwą.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 8. Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 9. Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności;

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta;

- udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta;

- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;

- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;

- tworzenie, uzupełnianie oraz udostępnianie komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych, a także prowadzenie i udostępnianie zbiorów prasowych i naukowych;

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci krajowymi i zagranicznymi, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami pozarządowymi dla systematycznego wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

- prowadzenie działalności wydawniczej;

- badanie poziomu i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie działania Biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji w tym zakresie;

- inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1. Biblioteką kieruje Dyrektor Biblioteki, powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor Biblioteki zarządza działalnością Biblioteki przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.

3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza.

4. Zastępca Dyrektora działa w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki zastępuje go Zastępca w zakresie udzielonego przez Dyrektora Biblioteki pełnomocnictwa.

6. W przypadku braku obsady stanowiska Dyrektora Biblioteki, jego obowiązki pełni Zastępca, do czasu powołania Dyrektora.

§ 11. 1. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki winni posiadać kwalifikacje określone w przepisach odrębnych.

3. Wynagradzanie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, zgodnie obowiązującymi przepisami.

§ 12. 1. Strukturę Biblioteki tworzy Biblioteka Główna wraz z filiami bibliotecznymi.

2. Sieć Biblioteki obejmuje placówki wyszczególnione w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 13. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, kluby książki, kluby zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14. Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, nadany na zasadach i trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 15. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Działalność Biblioteki finansowana jest z :

a) dotacji budżetowych w formie:

- dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

- dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

b) dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych.

c) opłat za usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.

§ 16. 1. Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalna, między innymi w zakresie usług i wynajmu pomieszczeń.

2. Środki uzyskane ze źródeł wymienionych w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator Biblioteki w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 18. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

§ 19. Traci moc uchwała nr XXXIX/668/09 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XV/257/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wykaz placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hugona Kołłątaja
DYREKCJA
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25

Filia nr 1
42-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Wojska Polskiego 43

Filia nr 2
42-520 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
ul. Chemiczna 2

Filia nr 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. J. Wybickiego 3a

Filia nr 4
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Reymonta 14

Filia nr 5
41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg,
Al. J. Piłsudskiego 32

Filia nr 6
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
Szpital Miejski

Filia nr 7
41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg,
ul. Kasprzaka 46

Filia nr 8
42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie,
ul. Ofiar Katynia 93

Filia nr 9
42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Małe,
ul. Główna 61

Filia nr 10
42-520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice,
al. Zwycięstwa 91

Filia nr 13
42-523 Dąbrowa Górnicza – Łosień,
ul. Pocztowa 3

Filia nr 14
42-524 Dąbrowa Górnicza – Okradzionów,
ul. Górna 1

Filia nr 15
42-525 Dąbrowa Górnicza – Błędów,
ul. Żołnierska 180

Filia nr 16
42-522 Dąbrowa Górnicza – Tucznawa,
ul. Ks. Stanisława 1

Filia nr 17
42-520 Dąbrowa Górnicza – Ujejsce,
ul. Mieszka I 20

Filia nr 18
41-310 Dąbrowa Górnicza - Mydlice,
ul. Legionów Polskich 131a

Filia nr 20
41-303 Dąbrowa Górnicza – Łęknice,
ul. Topolowa 32

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama