reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr I/POW/2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 stycznia 2012r.

zawarte w dniu 27 styczeń 2012 r. w Wodzisławiu Śląskim

Powiatem Wodzisławskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 22,  
44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-21-75-218 Regon 276285000 reprezentowanym przez:  
Starostę Powiatu Wodzisławskiego – mgr inż. Tadeusza Skatułę, Członka Zarządu Powiatu Wodzisławskiego – mgr inż. Zbigniewa Seemanna zwanym w   dalszej części Powiatem Wodzisławskim, Stroną, lub łącznie Stronami,  
a  

Miastem Jastrzębie-Zdrój z   siedzibą w   Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 60,  
NIP633-221-66-15, REGON 000523689, reprezentowanym przez: Mariana Janeckiego – Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,  
działającym równocześnie, jako miasto na prawach powiatu ( art. 91 ustawy o   samorządzie powiatowym),  
zwanym w   dalszej części Miastem Jastrzębie-Zdrój, Stroną, lub łącznie Stronami,  
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu dla osób z   terenu miasta Jastrzębie-Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim,  

§   1.   Strony, działające na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 5   i art. 20 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej ( Dz. U. z   2009r., Nr 175, poz. 1362, z   poźn. zm) oraz odpowiednio Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XV.108.2011 z   dnia 22 września 2011r. w   sprawie powierzenia Powiatowi Wodzisławskiemu do prowadzenia zadania zleconego z   zakresu administracji, polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/149/2011 z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   wyrażenia zgodna zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, działającym na prawach powiatu a   Powiatem Wodzisławskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim na przyjęcie i   realizację zadania publicznego z   zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu dla osób z   terenu miasta Jastrzębie Zdrój Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz §7 ust. 3   i ust. 4   Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z   2010r. Nr 238, poz. 1586) postanawiają, zawrzeć niniejsze porozumienie.  

§   2.   1.   Miasto Jastrzębie-Zdrój jest uprawnione do kierowania do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim osób z   terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój, które z   powodu zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w   życiu rodzinnym celem aktywizacji psychicznej.  

2.   W pierwszej kolejności do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim są kierowani mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Dokumenty niezbędne do wydania skierowania do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim gromadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w   Jastrzębiu-Zdroju i   przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Wodzisławiu Śląskim w   celu wydania skierowania na pobyt dzienny i   ustalenia odpłatności za korzystanie z   usług w   Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA.  

§   4.   Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu śląskim zapewnia usługi zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 9   grudnia 2010r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

§   5.   Miasto Jastrzębie-Zdrój nie ponosi kosztów finansowych z   tytułu pobytu osób skierowanych z   jego terenu do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w   Wodzisławiu Śląskim. Koszty pobytu osób z   zaburzeniami psychicznymi pokrywane są z   dotacji z   budżetu państwa.  

§   6.   Współpracę merytoryczną w   zakresie realizacji porozumienia ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzić będzie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w   Jastrzębiu-Zdroju w   Dziale Pomocy Rodzinie, Osobom Niepełnosprawnym i   Bezdomnym.  

§   7.   1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

2.   Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.  

3.   Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne oświadczenie woli, bądź za jednostronnym, uprzednim 1   miesięcznym wypowiedzeniem, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§   8.   1.   W sprawach nieuregulowanych w   porozumieniu odpowiednie zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy o   pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.  

2.   Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej  

§   9.   Porozumienie zostało sporządzone w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

§   10.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławkiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Zbigniew   Seemann

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój  


mgr   Marian   Janecki

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama