| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/342/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną,w której miasto Gliwice posiada udziały lub akcje,  

2)   udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje spółki będące własnością miasta Gliwice.  

§   2.  

Uchwała określa zasady:  

1)   wnoszenia wkładów w   celu objęcia udziałów w   spółkach,  

2)   cofania udziałów w   spółkach,  

3)   zbywania udziałów w   spółkach.  

§   3.  

1.   Wniesienie, w   zamian za obejmowane przez miasto Gliwice udziały w   podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:  

a)   wkłady pieniężne w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie miasta Gliwice na dany rok budżetowy,  

b)   wkłady niepieniężne (aporty) zgodnie z   istniejącymi przepisami.  

2.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w   szczególności:  

a)   prawa rzeczowe, w   tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.,  

b)   prawa obligacyjne, w   tym: udziały lub wierzytelności miasta Gliwice przysługujące wobec spółki itp.,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w   tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.  

3.   Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w   celu pokrycia obejmowanych udziałów w   spółkach poprzedzone powinno być wyceną wnoszonego majątku zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

4.   Decyzję o   wniesieniu udziałów do spółki podejmuje Rada Miejska w   formie uchwały.  

§   4.  

1.   Cofnięcie udziałów w   spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych Kodeksie spółek handlowych.  

2.   Decyzję o   cofnięciu udziałów w   spółce podejmuje Rada Miejska w   formie uchwały.  

§   5.  

1.   Udziały są zbywane w   trybie:  

a)   negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   oferty ogłoszonej publicznie,  

d)   sprzedaży na podstawie oferty publicznej w   obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w   rozumieniu przepisów ustawy o   obrocie instrumentami finansowymi.  

2.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółkach dokonuje się analizy przedprywatyzacyjnej lub wyceny wartości zbywanych udziałów.  

3.   Decyzję o   zbyciu udziałów w   spółce podejmuje Rada Miejska w   formie uchwały.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »