reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca  
1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 19 pkt 1   lit. a, pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z   2005 roku, Nr 8, poz. 60 z   póżn. zmianami) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2011 roku, Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2.   Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej określonej w   ustawie.  

3.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   2.  

1.   Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w   odrębnych przepisach za korzystanie z   urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  

2.   Jeżeli zajmowana przez podmiot dokonujący sprzedaży powierzchnia jest mniejsza niż 1m 2   , to zaokrągla się ją do 1m 2   . Powierzchnię zajmowaną przez podmiot dokonujący sprzedaży powyżej 1m 2   liczy się w   pełnych metrach kwadratowych zaokrąglając w   ten sposób, że końcówkę powierzchni wynoszącą mniej niż 0,50m 2   pomija się, natomiast końcówkę powierzchni wynoszącą 0,50m 2   i więcej podwyższa się do pełnego m 2   .  

3.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

a)   Zajmowanej powierzchni - rozumie się przez to jednolity obszar służący podmiotowi dokonującemu sprzedaży do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a   w szczególności do ustawienia straganu, stolika lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady dla celów sprzedaży, magazynowania towarów i   składowania opakowań po towarach jak również dla potrzeb bytowych samego sprzedającego.  

b)   Ulicach przyległych do Rynku - należy przez to rozumieć ulice: Targową, Kubsza, Park Miejski, Głowackiego, Plac Gladbeck, Powstańców.  

c)   Imprezach – rozumie się przez to imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miasto Wodzisław Śląski, w   szczególności „Dni Wodzisławia”, „Pożegnanie Lata”, „Sylwester”, itp.  

4.   Jeżeli sprzedaż dokonywana jest z   środka transportu, a   podmiot dokonujący sprzedaży zajmuje dodatkową powierzchnię powyższej 2m 2   powierzchnię te zalicza do zajmowanej powierzchni zgodnie z   zasadami określonym w   pkt 3   lit. a.  

5.   W przypadku dokonywania sprzedaży na płycie Rynku oraz ulicach przyległych w   czasie trwania imprez, a   także w   miejscach co do których właściwy organ wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w   celu prowadzenia sprzedaży lub co do których została zawarta przez właściwy organ lub jednostkę organizacyjną umowa której przedmiotem jest oddanie terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego w   posiadanie zależne w   celu prowadzenia sprzedaży, pod pojęciem zajmowanej powierzchni o   której mowa w   pkt 3   lit. a   rozumie się także obszar zajęty pod środek transportu z   którego dokonywana jest sprzedaż, oraz obszar zajęty przez osobę dokonującą sprzedaży obnośnej z   ręki, kosza lub innego pojemnika.  

§   3.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów wyznacza się:  

a)   Pana Bogdana Sitkiewicz zam. Wodzisław Śląski, Osiedle XXX-lecia 73/9 na terenie targowiska położonego przy ulicy Wyszyńskiego (cześć działek Nr 1772/138, 1920/138, 1907/138 o   pow. 0,2887ha zapisanych w   KW 6173-W, 10038-W, 8576), oraz obszaru bezpośrednio przyległego do tego targowiska, tj. ulicy Wyszyńskiego oraz terenu przyległego do byłego pawilonu "PLUS" i   "SUPERSAM" przy ulicy 26 Marca,  

b)   Służby Komunalne Miasta na terenie:  

-   Targowiska Nr 1   przy ulicy Targowej.  

-   Obszaru bezpośrednio przylegającego do Targowiska Nr 1, tj. ulicy Targowej, terenu obok Hali Targowej i   dworca PKS.  

-   Targowiska przy ulicy Bogumińskiej.  

-   Obszarów na których dokonuje się sprzedaży w   związku z   imprezami.  

c)   Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego na terenie:  

-   Rynku  

-   Ulicy Kubsza  

-   Osiedla XXX-lecia  

-   Ulicy Bogumińskiej na obszarze przyległym do stacji paliw firmy „KLOCKIEWICZ”  

-   Obszarów, na których dokonuje się sprzedaży w   związku z   odpustami, okresami przedświątecznymi, itp.  

-   targowisk o   których mowa w   lit. a.  

-   pozostałych obszarów miasta.  

§   4.  

1.   Na każdą przyjętą wpłatę inkasent wydaje wpłacającemu pokwitowanie z   przydzielonego mu kwitariusza. Pokwitowanie powinno zawierać wpisaną aktualną datę oraz nazwisko (nazwę) podmiotu dokonującego sprzedaży.  

2.   Inkasent jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie i   zabezpieczenie pobranej gotówki oraz kwitariuszy, które są drukami ścisłego zarachowania.  

§   5.  

1.   Określa się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej dla inkasenta, o   którym mowa w   § 3   pkt 2   lit. a   w wysokości 15%zainkasowanych i   wpłaconych w   terminie kwot.  

2.   Inkasenci, o   których mowa w   § 3   pkt 2   wpłacają niezwłocznie pobraną opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w   kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, nie później jednak niż w   pierwszy dzień roboczy po tygodniu w   którym opłata targowa została pobrana.  

3.   Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta, o   którym mowa w   § 3   pkt 2   lit. a   nastąpi w   terminie do 30 dni od dnia przedłożenia do Urzędu Miasta rozliczenia pobranej opłaty targowej za dany miesiąc – pod warunkiem dokonania terminowej wpłaty pobranej opłaty targowej.  

§   6.  

Zwalnia się z   opłaty targowej dokonywanie sprzedaży na Rynku w   Wodzisławiu Śląskim w   czasie organizowanych przez Miasto Wodzisław Śląski jarmarków – w   tym Wielkanocnego, Franciszkańskiego oraz Bożonarodzeniowego oraz dokonywanie sprzedaży na Rynku w   Wodzisławiu Śląskim w   czasie współorganizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski Wodzisławskiego Jarmarku Staroci.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   8.  

Traci moc Uchwała Nr LI/496/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie określenia zasad ustalania i   poboru, terminu płatności i   wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w   drodze inkasa, określenia inkasentów i   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z   opłaty targowej.  

§   9.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie   od dnia 1   kwietnia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/156/12
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik.pdf

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Jan Górski

Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa (gminy, powiatu), a także w prawie nieruchomości (w tym zasiedzenia), prawie spółek oraz prawie spadkowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama