| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/152/2012 Rady Powiatu Żywieckiego

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poź. zm.), w związku z art. 194 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z póź.zm),

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:

1) uchwała Rady Powiatu w Żywcu nr XVIII/183/04 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców naturalnych, osób pełnoletnich lub ich rodziców a także, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

2) uchwała Rady Powiatu w Żywcu Nr XLVII/437/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Jafernik


Załącznik do Uchwały Nr XV/152/2012
Rady Powiatu Żywieckiego
z dnia 27 lutego 2012 r.

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z póź.zm),

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póź.zm),

3) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie określony zgodnie z art. 6 pkt.4 i art. 8 ust. 3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej,

4) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć dochód określony zgodnie z art.8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,

5) pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinną lub instytucjonalną piecze zastępczą w rozumieniu ustawy,

6) dziecku- należy przez to rozumieć dziecko przebywające w pieczy zastępczej,

7) wychowanku pełnoletnim – należy przez to rozumieć osobę, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust.2 ustawy,

8) osobie zobowiązanej – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 193 ust.1, 3 i 5 ustawy,

9) opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości określonej w art. 193 ust.1 ustawy.

§ 2.

Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji dochodowej.

§ 3.

Sytuację dochodową i majątkową osoby zobowiązanej ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

4) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

5) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

6) zaświadczenia albo oświadczenia o :

a) wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

b) wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

7) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

8) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

9) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

10) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

11) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

12) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej;

13) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej;

14) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

15) oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 4.

W sytuacji gdy osoba zobowiązana gospodaruje się wspólnie z rodziną zastępczą, ustalając sytuację dochodową osoby zobowiązanej, do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń i dodatków przyznanych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 5.

1. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty wraz z odsetkami może nastąpić w następujących sytuacjach :

1) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza 150 % kryterium dochodowego,

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja zostanie umorzona,

3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

4) osoba zobowiązana zmarła, 5) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej,

2. Umorzenie należności w sytuacjach, określonych w ust.1 pkt.4 i 5 może nastąpić z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.

§ 6.

1. Umorzenie w części należności z tytułu opłat wraz z odsetkami może nastąpić jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) dochód osób zobowiązanych nie przekracza 200 % kryterium dochodowego,

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie,

3) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

4) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w innej placówce np. domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia itp.,

5) występują inne uzasadnione okoliczności, w szczególności: długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub inne sytuacje kryzysowe.

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 7.

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) dochód osoby zobowiązanej jest równy lub nie przekracza 150 % kryterium dochodowego,

2) osoba zobowiązana jest osobą bezdomną,

3) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie posiada żadnego dochodu,

4) osoba zobowiązana jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona,

5) osobą zobowiązaną jest niepełnoletni rodzic dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

6) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu osoby zobowiązanej,

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 8.

1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części.

2. W przypadku zastosowania ulgi w formie rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.

3. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych w decyzji administracyjnej, opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

§ 9.

1. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale następuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.

2. Wniosek powinien zawierać informacje, dotyczące okoliczności mających wpływ na zastosowanie ulg określonych w niniejsze uchwale oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności.

3. W celu zweryfikowania sytuacji osoby zobowiązanej, wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wypełnienie przez osobę zobowiązaną kwestionariusza oceny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej.

4. Należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne w przypadku gdy:

1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe,

2) osoba zobowiązana wprowadziła organ wydający decyzję o zastosowaniu ulgi w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,

3) osoba zobowiązana nie dokonała spłat rat należności w wyznaczonym terminie,

4) osoba zobowiązana nie spłaciła należności w odroczonym terminie.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Jafernik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »