reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 198/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 02 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik do Uchwały Nr 135/XV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.

Ośrodek działa w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami. )

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami )

- ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami )

- ustawę z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 z późniejszymi zmianami)

- ustawę z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz.887 z późniejszymi zmianami)

- uchwałę Nr 47/XV/90 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.

- innych przepisów dotyczących pomocy społecznej.

§ 3.

1. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta Kalety.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kalety.

3. Terenem działania ośrodka jest Gmina Kalety.

Rozdział 2
Cele i zadania

§ 4.

1. Celem działalności Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

5) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

6) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł, w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego, w szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

8) opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

9) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;

10) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 5.

1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.

2. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z innych aktów prawnych, a w szczególności:

1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 6.

W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna

§ 7.

1. W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska pracy i działy:

1) kierownik;

2) dział finansowo-księgowy;

3) dział pomocy środowiskowej;

4) dział świadczeń rodzinnych ;

5) dział europejskiego funduszu społecznego.

2. Kierownik stosownie do potrzeb może tworzyć inne stanowiska pracy i działy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.

4. Szczegółową organizację określa Regulamin organizacyjny Ośrodka.

5. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania.

§ 8.

Ośrodkiem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Kalety.

§ 9.

1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

2) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym;

3) gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka, zapewnienie jego ochrony i należytego wykorzystania;

4) opracowywanie planów działania Ośrodka i przekładanie sprawozdań z ich wykonania;

5) przekazywanie Radzie Miejskiej informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka.

2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Burmistrza Miasta Kalety.

3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kalety. Upoważnienie takie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

4. Kierownik wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

5. W celu realizacji zadań Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 10.

Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 11.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12.

Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków budżetu państwa;

2) ze środków budżetu Gminy miejskiej Kalety;

3) z innych źródeł.

§ 13.

Ośrodek wykonuje obsługę finansowo – księgową we własnym zakresie.

§ 14.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Ośrodka i w zakresie mu powierzonym - Główny księgowy.

Rozdział 5
Postanowienie końcowe

§ 15.

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama