reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/223/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 194 ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U   z 21 lipca 2011r. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 roku Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Piekary Śląskie  
uchwala:  

§   1.  

Określa się szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej.  

§   2.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   dochodzie i   kryterium dochodowym – oznacza to dochód i   kryterium dochodowe ustalone zgodnie z   art. 6   pkt. 3   i 4   oraz art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

2)   dziecku – rozumie się przez to dziecko przebywające w   pieczy zastępczej,  

3)   osobie pełnoletniej – oznacza to osobę, która po osiągnięciu pełnoletności pozostała w   pieczy zastępczej,  

4)   osobie zobowiązanej– oznacza to rodzica, osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej zobowiązaną do ponoszenia opłaty, osobę dysponującą dochodem dziecka,  

5)   opłacie – oznacza to opłatę wnoszoną przez rodziców za pobyt dziecka lub osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, opłatę wnoszoną przez samą osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej lub opłatę wnoszoną przez osobę dysponującą dochodem dziecka.  

§   3.  

Umorzenie w   całości lub w   części łącznie z   odsetkami należności powstałej z   tytułu nie uiszczania opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej może nastąpić w   szczególności:  

1)   gdy osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku,  

2)   gdy osoba zobowiązana:  

a)   ponosi odpłatność za pobyt dziecka/ dzieci lub osoby pełnoletniej w   pieczy zastępczej a   także w   domu pomocy społecznej,  

b)   ponosi odpłatność za pobyt innego członka rodziny przebywającego w   domu pomocy społecznej lub innym ośrodku wsparcia,  

c)   sama przebywa w   domu pomocy społecznej lub innym ośrodku wsparcia i   ponosi z   tego tytułu odpłatność,  

3)   gdy ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej, a   w szczególności jej egzystencji lub uzasadnione jest ważnym interesem społecznym,  

4)   gdy kwota pozostałej do spłaty należności głównej wraz z   odsetkami lub pozostałymi do spłaty odsetkami nie przekracza kwoty kosztów ich dochodzenia,  

5)   trudnej sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej.  

§   4.  

1.   Odroczenie terminu płatności i   rozłożenie na raty osobie zobowiązanej należności powstałej z   tytułu nie uiszczania opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej może nastąpić w   szczególności gdy zdarzenie losowe lub trudna sytuacja socjalno – bytowa uniemożliwia uiszczenie opłaty z   zachowaniem terminu płatności.  

2.   Odroczenie terminu płatności następuje na okres nie dłuższy niż 1   rok.  

3.   Rozłożenie na raty w/w należności następuje na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.  

4.   Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do upływu terminu spłaty.  

§   5.  

Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej może nastąpić w   szczególności:  

1)   gdy osoba zobowiązana jest małoletnia i   nie posiada dochodu – do czasu uzyskania pełnoletności,  

2)   gdy dochód osoby zobowiązanej jest równy lub nie przekracza 150% kryterium dochodowego,  

3)   gdy ponoszenie opłaty w   sytuacjach szczególnie uzasadnionych np.: niepełnosprawnością, długotrwałą i   ciężką chorobą, bezrobociem, zdarzeniem losowym, stanowiłoby nadmierne obciążenie budżetu osoby zobowiązanej,  

4)   gdy osoba zobowiązana dysponuje dochodem dziecka lub jest osobą pełnoletnią i   ponosi niezbędne uzasadnione wydatki zabezpieczające potrzeby związane z   leczeniem, zakupem leków, nauką lub zdarzeniem losowym.  

§   6.  

1.   Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.  

2.   We wniosku, osoba zobowiązana jest zobligowana przedstawić okoliczności uzasadniające zastosowanie ulg wraz z   odpowiednimi dokumentami.  

3.   Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale, w   przypadku osób zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.  

§   7.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie  


Krzysztof   Seweryn

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama