| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/XIX/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boronów na lata 2012 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ) Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 – 2016 określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 34/V/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 lutego 2007 r. oraz uchyla się uchwałę nr 17/XVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 lutego 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie Edward Czyż


Załącznik do Uchwały Nr 25/XIX/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 29 marca 2012 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BORONÓW NA LATA 2012-2016

Podstawa prawna opracowania: przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ilekroć w opracowaniu będzie mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Wstęp

21 czerwca 2001 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, zastępując ustawę o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych. Jednym z istotnych zapisów tej ustawy było nałożenie na gminy wymogu opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy. Wymóg ten wraz z zakresem programu został określony w art. 21 ustawy.

Zgodnie z tym wymogiem Rada Gminy w Boronowie Uchwałą Nr 25/XIX/2012 z dnia 29 marca 2012 r. przyjęła wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym na lata 2012 - 2016.

Program będzie wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, remontów budynków i lokali, sprzedaży lokali, inwestycji, polityki czynszowej, finansowania i rozwoju zasobu, a także innych z zakresu zarządzania i gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Poniżej opracowany został program na lata 2012 – 2016.

I. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE MIESZKALNE NA LATA 2012 - 2016

Mieszkaniowy zasób Gminy – jest to zasób określony w art. 2 ust. 1 pkt 10 wyżej cytowanej ustawy.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Boronów obejmuje lokale będące własnością Gminy i pozostające w jej administracji. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boronów wchodzą:

- lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy

- lokal socjalny, który gmina posiada na prawach współwłasności przy ul. Wojska Polskiego 11 A

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO i TECHNICZNEGO

Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy.

lp

Adres budynku

Ilość mieszkań

p.u/m2

Stan techniczny
budynku

1

Boronów, ul. Powstańców Śl.

Boronów, ul. Szkolna 9

44

162,08162,40

Średnidobry

Razem mieszkań

8

324,48

Lokal socjalny położony w budynku, który gmina posiada na prawach współwłasności

lp

Adres budynku

Ilość mieszkań

p.u/m2

Stan techniczny budynku

1

Boronów, ul. Wojska Polskiego 11 A

1

16,20

dobry

Razem mieszkań

1

16,20Ogółem mieszkań9

340,68 m2 p.u

Ilość budynków i lokali w poszczególnych latach

L.p

lata

Ilość budynków

Ilość mieszkań

Pow. użytkowa/m2

1

2012

2

8

324,48

2

2013

2

8

324,48

3

2014

2

8

324,48

4

2015

2

8

324,48

5

2016

2

6

227,50

Lokale socjalne

L.p

lata

Ilość budynków

Ilość mieszkań

Pow. użytkowa

1

2012

1/ mieszkanie wydzielone w tym budynku

1

16,20

2

2013

-„ -

1

16,20

3

2014

- „ -

1

16,20

4

2015

- „ -

1

16,20

5

2016

- „ -

1

16,20

Struktura wiekowa komunalnego zasobu mieszkaniowego

Stan na 31.12.2011 r.

Ilość budynków

Ilość mieszkań

Budynki wybudowane do roku 1945

1

4

Budynki wybudowane w latach 1946 - 1980

2

5

Budynki wybudowane po roku 1980

-

-

Struktura techniczna zasobu komunalnego

Wyposażenie budynków i mieszkań

Stan na 31.12.2011 r.

% budynków

% mieszkań

Wodociąg, kanalizacja

100 %

100 %

Łazienka i wc w mieszkaniu

100 %

100 %

Centralne ogrzewanie

0

0

Centralna ciepła woda

0

0

w tym lokale socjalne

Wodociąg, kanalizacja

100 %

100 %

Łazienka i wc w mieszkaniu

100 %

100 %

Centralne ogrzewanie

100 %

100 %

Centralna ciepła woda

0

0

Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLANÓW REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCEJ ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA.

1. Zarządca mieszkaniowego zasobu gminy dokonuje przeglądów obiektów, szacuje koszt remontów oraz przygotowuje projekty planów rzeczowo – finansowych remontów obiektów.

2. Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie lokalowej jest poprawa stanu technicznego budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy poprzez :

- odnowienie tynków

- wymianę pokrycia dachowego

- wymianę rynien

- kapitalny remont kominów

- modernizację chodników wokół budynków.

W pozostałym zakresie przewiduje się utrzymanie stanu technicznego na obecnym poziomie poprzez przeprowadzenie remontów bieżących.

W latach 2012 – 2016 koszty te przedstawiają się następująco:

Lp

Zakres robót

2012

2013

2014

2015

2016

1

Wymiana tynków

-

-

-

-

40 000

2

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( Powstańców Śl.

-

-

-

13 500

-

3

Wymiana/ Remont pokrycia dachowego

-

4 000

-

-

-

4

Wymiana stolarki drzwiowej ul. Szkolna

-

3 000

-

-

-

5

Remont rynien

-

4 000

-

-

-

6

Remont kominów i opierzeń

15 000

-

-

-

7

Malowanie klatek schodowych

-

-

3 000

3 000

-

8

Remont chodników wokół budynków

-

-

7 000

-

9

Remonty bieżące i konserwacja

1 500

2 000

2 000

1 500

1 000

Ogółem :

16 500

13 000

10 000

18 000

41 000

III. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH

Gmina planuje sprzedaż lokali komunalnych przy ulicy Szkolnej w Boronowie w latach 2015-2016.

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ I WARUNKI OBNIŻENIA CZYNSZU.

1. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2012 – 2016, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

2. Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej zmierzają do utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Boronów na zadawalającym poziomie technicznym i estetycznym.

3. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

4. Ustala się, że stawkę czynszu podstawowego podnosi się zarządzeniem Wójta nie częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać.

5. Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podważającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana na zasadach przewidzianych w art. 6851 Kodeksu Cywilnego.

6. Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:

a) lokal z doprowadzonym centralnym ogrzewaniem – podwyższenie o 10 %

b) lokal z doprowadzonym gazem – podwyższenie o 10 %

c) lokal z doprowadzoną instalacją wodno – kanalizacyjną - podwyższenie o 10 %

d) lokal stanowiący budynek jednorodzinny – podwyższenie o 20 %

e) lokal znajduje się w budynku, w którym termomodernizacja została lub zostanie przeprowadzona po wejściu w życie niniejszej uchwały - podwyższenie o 30 %

7. Przez termomodernizację rozumie się :

1. docieplenie przegród budowlanych budynku (ścian zewnętrznych lub stropodachów)

2. wymianę stolarki okiennej

8. Ustala się czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu :

a) położenie budynku poza miejscowością Boronów – obniżka o 10 %

b) lokal bez wydzielonej kuchni – obniżka o 10 %

c) lokal bez urządzeń wodno – kanalizacyjnych – obniżka o 10 %

d) lokal bez łazienki i wc – obniżka o 10 %

e) za przeznaczenie lokalu do rozbiórki – obniżka o 30 %

9. Czynniki obniżające i podwyższające nie mają zastosowania do stawek czynszu za lokale socjalne.

10. Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny.

11. Stawka czynszu za zajmowanie pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1046 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późń. zm.), nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

V. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zarządza Wójt Gminy Boronów i w tym zakresie w latach objętych programem nie przewiduje się żadnych zmian.

2. Sprawujący zarząd kieruje się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem.

3. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują w szczególności:

a) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

b) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych i zieleni,

c) remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków, prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali,

d) organizowanie i prowadzenie zarządu lokalami, położonymi w budynkach będących współwłasnością Gminy.

4. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem winno zmierzać do zaprzestania dewastacji budynków przez lokatorów. W stosunku do takich lokatorów prowadzone winny być przez zarządcę czynności zmierzające do zaniechania dewastacji budynków i lokali oraz dążenie do wytworzenia klimatu wspólnoty interesów między lokatorami a właścicielem (zarządcą) w zakresie utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, estetycznym i przestrzegania regulaminu porządku domowego oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH 2012 – 2016

1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w gminie Boronów w latach 2012 – 2016 będą wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz w miarę potrzeb ze środków budżetu gminy.

2. Należy jednak dążyć do tego aby gospodarka mieszkaniowa finansowała się samoistnie.

Prognoza w tym zakresie wygląda następująco:

lata

Czynsze mieszkaniowe

Czynsz z lokalu użytkowego

Dopłata z budżetu

Razem

2012

17 092

3 960

248

21 300

2013

19 144

4 080

23 224

2014

21 141

4 200

25 341

2015

23 681

4 320

28 001

2016

26 523

4 450

15 837

46 810

Razem

107 581

21 010

16 085

144 676

VII. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE.

L.p

Lata

Koszty eksploatacji bieżącej

I zarządu

koszty remontów I modernizacji lokali

Wydatki inwestycyjne

Razem

1

2012

4 800

16 500

0

21 300

2.

2013

4 930

13 000

0

17 930

3.

2014

5 340

10 000

0

15 340

4,

2015

5 570

18 000

0

23 570

5.

2016

5 810

41 000

0

46 810

VIII. OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

a) niezbędny zakres zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

Poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez:

- coroczne zapewnienie w budżecie środków na remonty lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,

- pozyskiwanie środków z funduszy europejskich,

- sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych.

W latach 2012 – 2016 nie planuje się powiększenia zasobu komunalnego. Planuje się termomodernizację budynku przy ul. Powstańców Śl. 9 w Boronowie, który został wybudowany przed rokiem 1945, jak również wymianę stolarki drzwiowej w obu budynkach komunalnych W roku 2012 planuje się kapitalny remont kominów przy ul. Szkolnej 9. Przewiduje się również wymianę pokrycia dachowego. Budynek przy ul. Szkolnej 9 w Boronowie, który powstał po latach 1945 w związku z czym jego stan techniczny jest ogólnie dobry i nie wymaga większej modernizacji, będzie miał tylko poprawione tynki. Ustalone potrzeby remontowe wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji, co wiązałoby się z czasowym przekwaterowaniem (na czas remontu) wszystkich mieszkańców jakiegokolwiek budynku. Po przeprowadzonej termomodernizacji zakłada się sprzedaż lokali mieszkalnych. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje jego najemcy. Mieszkańcy będący równocześnie właścicielami będą bardziej zainteresowani niż najemcy utrzymaniem właściwego stanu lokalu. W rezultacie zmniejszy się udział gminy w kosztach remontów W/w działania prowadzone w tych budynkach będą zmierzać do poprawy warunków zamieszkania i bezpieczeństwa osób tam mieszkających.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »