reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010r., Nr 95 poz. 613 ) oraz art. 60 3   Kodeksu wykroczeń z   dnia 20 maja 1971r. ( Dz. U. z   2010r., Nr 46 poz. 275 z   późn.zm. ), po przeprowadzeniu konsultacji w   trybie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie ( Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536).  

Rada Miasta Katowice  
uchwala:  

§   1.   Ustalić dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Katowice w   wysokości określonej w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustalić następujące grupy miejsc wyznaczonych do sprzedaży:  

1)   grupa I   - targowiska wymienione w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały;  

2)   grupa II - inne niż wymienione w   pkt. 1   miejsca wyznaczone przez właściwe organy gminy na terenie należącym do gminy lub będącym w   jej zarządzie;  

3)   grupa III - pozostałe miejsca, na których prowadzona jest sprzedaż za zgodą właściciela lub zarządcy terenu.  

§   3.   1.   Ilekroć w   niniejszej uchwale lub jej załącznikach jest mowa o   opłacie targowej liczonej w   zależności od zajętej powierzchni liczonej w   metrach kwadratowych, należy przez to rozumieć:  

1)   za sprzedaż na powierzchni do 1   m 2   pobiera się pełną stawkę jak za 1   m 2   ;  

2)   w przypadku powierzchni ponad 1   m 2   stosuje się następujące zaokrąglenia:  

a)   końcówki nie przekraczające 0,5 m 2   powierzchni pomija się;  

b)   końcówki przekraczające 0,5 m 2   podnosi się do pełnego metra;  

3)   za dodatkową powierzchnię zajętą pod sprzedaż uważa się teren wokół obiektów budowlanych lub pojazdów, z   którego prowadzona jest sprzedaż oraz ekspozycję wiszącą za zajmowaną powierzchnie gruntu ( według obmiaru prostopadłego rzutu tej ekspozycji na grunt ).  

2.   Opłata targowa płatna jest gotówką w   dniu dokonywania sprzedaży do rąk upoważnionego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej są:  

1)   kwity opłaty targowej pobrane z   Urzędu Miasta Katowice i   ostemplowane pieczęcią Urzędu Miasta Katowice;  

2)   kwity opłaty targowej drukowane na drukarkach stacjonarnych lub przenośnych wg wzoru zatwierdzonego przez Urząd Miasta Katowice.  

3.   Opłatę targową można uiścić bezpośrednio w   kasie Urzędu Miasta Katowice lub w   kasie Zakładu Targowisk Miejskich w   Katowicach.  

§   4.   1.   Zwolnić z   opłaty targowej sprzedaż na imprezach o   charakterze charytatywnym oraz jarmarków organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Katowice.  

2.   Zwolnić z   opłaty targowej sprzedaż prowadzoną przed sklepami o   ile spełnione są następujące warunki:  

1)   sprzedaż prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu użytkowego;  

2)   sprzedaż jest zgodna z   asortymentem oferowanym w   lokalu użytkowym;  

3)   sprzedający posiada zezwolenie właściciela lub zarządcy terenu.  

§   5.   1.   Zarządzić pobór opłaty targowej w   drodze inkasa przez inkasentów. Wyznaczyć inkasentów opłaty targowej zgodnie z   załącznikiem nr 2   do ninieszej uchwały.  

2.   Wykaz i   wynagrodzenie inkasentów określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Ustalić następujące terminy wpłat do kasy lub na rachunek Urzędu Miasta Katowice pobieranej przez inkasentów opłaty targowej:  

1)   do dnia 20 każdego miesiąca kalendarzowego za okres pierwszej połowy miesiąca;  

2)   do dnia 5   każdego miesiąca kalendarzowego za okres drugiej połowy miesiąca poprzedniego;  

3)   jeżeli ustalony termin jest dniem wolnym od pracy, terminem wpłaty jest dzień następny.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z   dnia 26 października 2006r. w   sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik Nr 1   do uchwały Nr XIX/406/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia  29.02.2012 r.  

 

Przedmiot opłaty targowej  

Wysokość stawki opłaty targowej  

I. Sprzedaż na terenie miasta Katowice w   miejscach wyznaczonych z   każdego stoiska handlowego, z   ręki, ziemi, kosza, stolika według zajmowanej powierzchni, z   wyłączeniem targowiska hurtowego rolno-spożywczego w   zależności od zajmowanej powierzchni:  

a) do 1   m 2  
b) powyżej 1   m 2   do 2   m 2  
c) powyżej 2   m 2   do 4   m 2  
d) powyżej 4   m 2   do 6   m 2  
e) powyżej 6   m 2   do 8   m 2  
f)  powyżej 8   m 2   do 10 m 2  
g) powyżej 10 m 2   do 16 m 2  
h) powyżej 16 m 2   do 25 m 2  
i)  powyżej 25 m 2  

II. Sprzedaż z   samochodów osobowych, dostawczych, przyczep i   pozostałych pojazdów:  
1. na terenie miasta w   miejscach wyznaczonych, z   wyłączeniem targowiska hurtowego rolno-spożywczego  

a) o   ładowności do 3,5 tony  


b) o   ładowności powyżej 3,5 tony  


2. na targowisku hurtowym rolno - spożywczym  
a) o   ładowności do 3,5 tony  
a w   dniach następnych  


b) o   ładowności powyżej 3,5 tony  
a w   dniach następnych  III. Za sprzedaż prowadzoną poza miejscami wyznaczonymi  

-   6,- zł  
- 10,- zł  
- 11,- zł  
- 12,- zł  
- 13,- zł  
- 15,- zł  
- 20,- zł  
- 25,- zł  
- 30,- zł  

- 18,- zł  


- 23,- zł  - 18,- zł/ w   dniu wjazdu  
- 11,- zł  


- 23,- zł/ w   dniu wjazdu  
- 14,- zł  200,- zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 


Załącznik Nr 2   do uchwały Nr XIX/406/12    
Rady Miasta Katowice    
z dnia 29.02.2012 r.  

 

Lp.  

Inkasent  

Targowiska (miejsca poboru opłaty targowej przez inkasentów)  

Wynagrodzenie wynoszące % wartości  pobranych opłat  

1  

Zakład Targowisk Miejskich  Katowice ul. Gliwicka 154  

ul. Agnieszki,  
ul. Gen. Józefa Sowińskiego  
ul. Józefa Pukowca (bazar i   hurt)  
ul. Katowicka  
Pl. Karola Miarki  
Pl. Jana Kasprowicza  
10  

2  

Fundacja „Pro-Eko Szopienice” Katowice  
ul. Obr. Westerplatte 30  

ul. Ludwika Zamenhofa  
ul. Bolesława Chrobrego  

10  

3  

Zrzeszenie Kupców Targowiska Ligota  
Katowice  
ul. Panewnicka  

ul. Panewnicka  

10  

Pobór opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży w   miejscach nie wymienionych powyżej dokonuje Zakład Targowisk Miejskich – Katowice, ul. Gliwicka 154,za wynagrodzeniem wynoszącym  10 % wartości pobranych opłat.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice  


Arkadiusz   Godlewski

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama