reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1   oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 221 ust. 4   ustawy o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zmianami) oraz art. 403 ust. 4   pkt 1a), ust. 5   i ust. 6, w   związku z   art. 400a ust.1 pkt 22 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz Uchwały nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 14 lipca 2011r. w   sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   Ustala się zasady i   tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z   budżetu Gminy Pilchowice na realizację zadań ujętych w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice przyjętym Uchwałą nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 14 lipca 2011r. określone w   „Regulaminie dofinansowania w   formie dotacji zadań z   zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w   ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice”” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z   pożyczki zaciąganej corocznie w   Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pilchowice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/178/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 23 lutego 2012 r.

REGULAMIN dofinansowania w   formie dotacji zadań z   zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w   ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice”  

§   1.   Definicje  

1.   Ankieta – pisemna deklaracja uczestnictwa w   Programie składana w   2011r. przez Inwestora.  

2.   Budynek – w   rozumieniu art. 3   pkt. 2a ustawy z   dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z   2010r. Nr 243, poz. 1623), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w   zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w   którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkalnego i   lokalu użytkowego o   powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z   art. 54 i   kolejnymi cytowanej wyżej ustawy.  

3.   Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w   Katowicach  

4.   Gmina – Gmina Pilchowice.  

5.   Inwestor – Wnioskodawca – osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do korzystania z   nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Pilchowice, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła proces Weryfikacji, a   w przypadku współwłasności przedłożyła dokumenty o   których mowa w   §5 pkt. 1.2 Regulaminu.  

6.   Istniejący kocioł ekologiczny – wysokosprawny i   ekologiczny kocioł na paliwo stałe (nie starszy niż 10 lat, posiadający certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium aktualny na dzień montażu (nie jest wymagane posiadanie podajnika), kocioł gazowy, olejowy, na biomasę, elektryczny, kominek z   płaszczem wodnym zamontowanym po 2002r.  

7.   Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z   dnia 18 maja 2004r. w   sprawie określenia metod i   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w   programie funkcjonalno-użytkowym.  

8.   Koszty kwalifikowane – zakres prac, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie zadań realizowanych w   ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest kosztorys.  

9.   Lista rankingowa – lista Inwestorów po pozytywnej weryfikacji, mieszczących się w   limitach określonych na dany etap realizacji.  

10.   Lista rezerwowa – lista pozostałych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestorów.  

11.   Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i   ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w   Programie – kocioł gazowy, olejowy, węglowy na paliwo stałe nowej generacji; dopuszczone przez Operatora.  

12.   Operator – wybrany przez Gminę Pilchowice podmiot posiadający upoważnienie Gminy do realizacji Programu w   ramach zawartej umowy.  

13.   Program – zatwierdzony uchwałą nr X/83/11 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 14 lipca 2011r. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice”.  

14.   Stare źródło ciepła – niskowydajny i   nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródło ciepła z   możliwością spalania odpadów stałych lub kocioł gazowy o   niskiej sprawności i   złym stanie technicznym.  

15.   Umowa – trójstronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i   Operatorem określająca warunki współpracy stron związanych z   realizacją Programu, po spełnieniu warunków określonych w   §5.  

16.   Urząd – siedziba Gminy Pilchowice tj. Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.  

17.   Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w   Regulaminie.  

18.   Weryfikacja – dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w   złożonym wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w   budynku Inwestora.  

19.   Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w   Programie składana przez Inwestora.  

20.   Wykonawca – firma instalacyjna zarejestrowana u   Operatora, dokonująca montażu instalacji kolektorów słonecznych i   wymiany źródła ciepła zgodnie z   zasadami Programu.  

§   2.   Cele Programu  

1.   Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z   procesów spalania paliw stałych w   budynkach stanowiących własność Inwestora.  

2.   Cele Programu zbieżne są z   priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a   w szczególności:  

1)   Zasadami udzielania i   umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i   pożyczek.  

2)   Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu.  

3)   Ogólnymi warunkami zawierania umów i   wypłat ze środków Funduszu.  

3.   Program realizowany będzie poprzez:  

1)   Wymianę Starych źródeł ciepła na Nowe źródła ciepła węglowe retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe.  

2)   Wymianę Starych źródeł ciepła na Nowe źródła ciepła węglowe retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe wraz z   zabudową instalacji solarnych.  

3)   Montaż kolektorów słonecznych do istniejących kotłów.  

4)   Montaż pompy ciepła.  

§   3.   Forma i   wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła  

1.   Każdy Inwestor może uzyskać dofinansowanie w   ramach Programu w   kwocie podanej w   kolumnie 5   tabeli 1, jednak nie przekraczających wysokości procentowej kosztów całkowitych zadania podanej w   kolumnie 4   tabeli 1.  

 

Wariant  

Zakres modernizacji  

Przyjęte nakłady jednostkowe brutto (zł)  

Wartość maksymalna dofinansowania (pożyczka Funduszu)  

%  

 

1  

2  

3  

4  

5  

1.  

Wymiana Starych źródeł ciepła na Nowe źródła ciepła węglowe retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe.  

12 000,00  

50  

6 000,00  

2.  

Wymiana Starych źródeł ciepła na Nowe źródła ciepła węglowe retorowe/tłokowe, gazowe, olejowe wraz z   zabudową instalacji solarnych  

27 000,00  

50  

13 500,00  

3.  

Montaż kolektorów słonecznych do istniejących kotłów.  

15 000,00  

50  

7 500,00  

4.  

Montaż pompy ciepła  

30 000,00  

50  

15 000,00  

2.   Wysokość dofinansowania na każdy zakres prac przewidziana jest osobno.  

3.   Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych w   §6 pkt.2 Regulaminu.  

4.   Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych w   §6 pkt.2 Regulaminu.  

5.   Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w   ramach podpisanej umowy.  

6.   Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.  

§   4.   Warunki przystąpienia Inwestora do Programu  

1.   Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w   Programie jest Lista rankingowa uwzględniająca wariant oraz rok realizacji inwestycji.  

2.   Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Wniosku wraz z   wymaganymi załącznikami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do Regulaminu.  

3.   Termin rozpoczęcia i   zakończenia naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości.  

4.   Inwestorzy, którzy złożyli Ankietę, mają pierwszeństwo na Liście rankingowej, jeśli złożyli Wniosek w   terminie 30 dni od daty ogłoszenia naboru o   którym mowa w   pkt. 3.  

5.   Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia wniosku. W   przypadku wniosków złożonych w   tym samym dniu decydować będzie kolejność wpływu do Gminy.  

6.   Osoby nie zakwalifikowane na Listę rankingową w   danym roku kalendarzowym ze względu na limity przewidziane na dany etap realizacji Programu, umieszczane będą na Liście rankingowej na lata następne z   uwzględnieniem deklaracji złożonej we wniosku. Osoby te stanowią równocześnie Listę rezerwową dla Listy rankingowej na rok, na który pierwotnie złożony został wniosek.  

7.   Miejsce na Liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne osoby.  

8.   W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście rankingowej na dany rok kalendarzowy zostanie ona uzupełniona o   kolejnego Inwestora z   Listy rankingowej według odpowiedniego wariantu.  

9.   Operator na podstawie złożonego Wniosku dokonuje weryfikacji.  

10.   Wyboru wariantu oraz Wykonawcy zadań realizowanych w   ramach Programu dokonuje Inwestor według deklaracji złożonej we wniosku.  

11.   Inwestor przystępując do Programu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych jego realizacją, które może uzyskać:  

-   na stronie internetowej Operatora Programu,  

-   w Punkcie Obsługi Klienta,  

-   telefonicznie u   Operatora,  

-   w Urzędzie Gminy Pilchowice.  

12.   W przypadku zagrożenia terminowej realizacji Programu przez Inwestorów, Gmina zastrzega sobie prawo zaoferowania wykonania inwestycji innemu Inwestorowi, który zdecyduje się jeszcze w   tym okresie na wymianę źródła ciepła lub montaż kolektorów słonecznych poza kolejnością wynikającą z   listy rezerwowej.  

§   5.   Warunki uczestnictwa Inwestora w   Programie  

1.   Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:  

1)   Jest właścicielem Budynku zlokalizowanego w   granicach Gminy Pilchowice i   przedstawia Operatorowi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z   Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny.  

2)   W przypadku współwłasności– załącza do wniosku notarialnie potwierdzone lub osobiście w   obecności Operatora pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania Inwestora w   ramach Programu lub oświadczenie o   poinformowaniu współwłaścicieli o   planowanych pracach i   wiążących się z   tym zobowiązaniach oraz o   przyjęciu odpowiedzialności za realizację prac w   imieniu wszystkich współwłaścicieli.  

3)   Posiada zainstalowane i   pracujące w   budynku Stare źródło ciepła na paliwo stałe (dla wariantów z   wymianą źródła ciepła).  

4)   Posiada zainstalowane i   pracujące w   budynku Nowe źródło ciepła gazowe, olejowe, lub na paliwo stałe, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium (dla wariantu z   montażem samego układu solarnego).  

5)   Nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w   instalacji c.w.u. lub kominka z   płaszczem wodnym.  

6)   Spełnia wymagania przepisów ustawy z   dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), czego potwierdzeniem jest przedstawienie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych.  

2.   Ponadto Inwestor oświadcza, że:  

1)   Budynek jest użytkowany zgodnie z   przepisami Prawa budowlanego.  

2)   Nie został zobowiązany rozstrzygnięciem organu do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.  

3)   Nie uzyskał jeszcze dofinansowania w   ramach Programu na termomodernizację innego budynku.  

4)   Nie zalega z   podatkami i   wpłatami wobec Gminy.  

3.   Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi do budynku celem przeprowadzenia Weryfikacji.  

4.   Inwestor zleci Operatorowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu wykonanie uproszczonego audytu energetycznego na własny koszt (niekwalifikowany).  

5.   Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę.  

6.   Inwestor zawrze z   Operatorem i   Wykonawcą umowę na wykonanie prac modernizacyjnych, która winna określić zakres rzeczowy, czas realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb i   formę rozliczeń między stronami umowy.  

7.   Przez okres 5   lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w   szczególności przedstawicielom Gminy i   Funduszu celem przeprowadzenia kontroli.  

8.   Inwestor wpłaci w   terminie na rzecz Wykonawcy zaliczkę w   kwocie odpowiadającej wkładowi własnemu.  

9.   Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie zaleceniami wynikającymi z   protokołu inwentaryzacji kotłowni.  

10.   Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z   przepisami prawa budowlanego i   Polskimi Normami obowiązującymi w   tym zakresie, a   w szczególności:  

1)   przy montażu układu solarnego– przedłożenia informacji o   niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Gliwickiego (zgłoszenia wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę należy dokonać w   Wydziale Architektury i   Budownictwa Starostwa Powiatowego w   Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17),  

2)   przy montażu kotła gazowego- uzyskania prawomocnej decyzji o   pozwoleniu na budowę bądź przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wydanej przez Starostę Gliwickiego ( wniosek o   wydaniu pozwolenia na budowę należy złożyć w   Wydziale Budownictwa i   Architektury Starostwa Powiatowego w   Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17),  

3)   przy montażu kotła węglowego– przedłożenia informacji o   niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Gliwickiego (zgłoszenia wykonania prac niewymagających pozwolenia na budowę należy dokonać w   Wydziale Architektury i   Budownictwa Starostwa Powiatowego w   Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17).  

11.   Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z   ustawą z   dnia 29.08.1997 r. o   ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z   2002 r. Nr 101, poz. 926, z   późn. zm.) wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w   zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawności jego działania.  

12.   Umowa na prace wyszczególnione w   ramach danego Wariantu, zawarta zostanie w   obecności przedstawiciela Operatora, Inwestora oraz Wykonawcy.  

13.   Zakres prac zrealizowanych w   ramach Programu będzie uzależniony od możliwości finansowych Gminy i   Funduszu.  

14.   Inwestor zgodnie z   ustawą z   dnia 26 lipca 1991 r. o   podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 51, poz. 307 z   późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z   udziałem w   Programie.  

15.   Zgodnie z   art. 4   pkt 8   ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 113, poz. 759 z   późn. zm.) na zakres Termomodernizacji realizowanej przez Inwestorów w   ramach Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

16.   Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń, w   tym układu solarnego, kotła c.o. i   armatury zgodnie z   ich przeznaczeniem i   wytycznymi określonymi w   instrukcjach obsługi Dokumentacji Techniczno Rozruchowej przez okres minimum 5   lat. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian i   przeróbek na zamontowanych urządzeniach i   instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i   zgody Operatora oraz Wykonawcy. Inwestor nie może zamontować w   instalacji c.o. innego, w   tym również dodatkowego źródła ciepła bez zgody Operatora lub Gminy.  

17.   W przypadku zbycia budynku w   okresie do 5   lat od odbioru końcowego robót związanych z   montażem kolejni właściciele budynku nabywają prawa i   obowiązki wynikające z   zawartych umów.  

18.   Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator.  

§   6.   Zakres kosztów kwalifikowanych  

1.   Zakres Kosztów kwalifikowanych wyszczególniony zostanie w   Kosztorysie.  

2.   Koszty kwalifikowane stanowią w   szczególności:  

1)   Dla kotłów c.o.:  

a)   Demontaż starego źródła ciepła.  

b)   Zakup i   montaż nowego źródła ciepła.  

c)   Zakup i   montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i   obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drożny, zawory przelotowe i   zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w   przypadku kotłów gazowych.  

2)   Dla instalacji układu solarnego:  

a)   Zakup i   montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego.  

b)   Zakup i   montaż niezbędnej armatury: zestaw przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy, czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych / konstrukcja wolnostojąca do mocowania, sterownik, pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i   obiegu instalacji c.o. / c.w.u., naczynie wzbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu solarnego, montaż.  

3.   W przypadku elementów niewymienionych powyżej, zakres kosztów kwalifikowanych będzie każdorazowo ustalany indywidualnie, w   zależności od uwarunkowań i   rozwiązań technicznych.  

4.   Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w   celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.:  

1)   Wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z   celem Programu, np. wymiana instalacji c.w.u.,  

2)   Uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań objętych Programem,  

3)   Wykonanie uproszczonego audytu energetycznego wykonanego przez Operatora lub podmiot uprawniony,  

4)   Wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z   celem Programu, np. montaż wkładu kominowego w   przypadku kotła węglowego,  

5)   Zakup i   montaż bojlera c.w.u. w   przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,  

6)   Budowa, przebudowa i   remont przewodu kominowego dla kotłów na paliwo stałe,  

7)   Zakup i   montaż automatyki pogodowej, pokojowej – jako element dodatkowego wyposażenia,  

8)   Wykonanie instalacji c.o.,  

9)   Wstępna opinia kominiarska.  

§   7.   Warunki dopuszczenia kotłów na paliwa stałe jako Nowe źródło ciepła do Programu  

1.   Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z   zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z   ustawą z   dnia 30.08.2002 r. o   systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. nr 138 poz. 935 )  

2.   W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3, SO2 ≤ 1100 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3 , Pył ≤ 150 mg/m3 , zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100 mg/m3 16 WWA wg EPA ≤ 5   mg/m3, b(a)P ≤ 100 μg/m3, sprawność cieplna ≥78 %- potwierdzone aktualnym dokumentem (certyfikat energetyczno-emisyjny) wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.  

3.   W przypadku Nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły z   mechanicznym podawaniem paliwa, nie posiadające dodatkowego rusztu.  

4.   Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.  

§   8.   Warunki uczestnictwa w   Programie Wykonawcy uprawnionego do montażu systemów grzewczych oraz kolektorów słonecznych  

1.   Wykonawca modernizacji systemów grzewczych, winien spełnić warunki określone w   załączniku nr 2   do Regulaminu.  

2.   Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z   udziału w   Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i   wymagań Operatora polegających na:  

1)   Działalności zgodnej z   zasadami wolnej konkurencji.  

2)   Terminowym wywiązywaniu się z   umów podpisanych z   Inwestorami i   Operatorem.  

3)   Zgodnej z   zasadami dobrych praktyk handlowych i   kultury osobistej kontaktów z   klientem oraz innymi podmiotami Programu.  

3.   Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości dokonanych montaży, ilości skarg, zażaleń i   pochwał Operatorowi i   Gminie. Operator sporządzi listę w/w informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i   telefonicznie u   Operatora oraz w   Punkcie Obsługi Klienta.  

4.   Wykonawca montażu kotłów węglowych jest zobowiązany do przedłożenia aktualnego certyfikatu energetyczno-emisyjnego wydanego przez akredytowane laboratorium. W   momencie, gdy urządzenie nie posiada aktualnego certyfikatu nie może być ono montowane w   Programie, a   podpisanie umowy trójstronnej na montaż takiego urządzenia zostanie odroczone do momentu przedłożenia aktualnego certyfikatu prze Wykonawcę.  

5.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwestycje bez udziału podwykonawców.  

6.   Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie inwestycji ze środków Miasta po przedstawieniu wszystkich dokumentów potwierdzających odbiór, o   których mowa w   Umowie, Operatorowi.  

7.   Jeżeli podczas prac Wykonawca zauważy, iż Inwestor nie spełnia warunków określonych w   § 5   pkt.1 jest zobowiązany poinformować o   tym fakcie Operatora Programu.  

8.   Wykonawca służy pomocą merytoryczną i   techniczną dotycząca Programu Inwestorowi.  

9.   W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Operator lub Gmina może wykluczyć Wykonawcę z   uczestnictwa w   Programie.  

10.   Operator nie podpisze Umowy z   Wykonawcą na zakres prac, które zostały wykonane przed dniem jej podpisania  

11.   Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 60 miesięcy.  

§   9.   Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu  

1.   W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Operatora i   Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty pracy poniesione przez Operatora do chwili podpisania umowy.  

2.   Podstawą roszczenia o   którym mowa w   pkt. 1   będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora i   Wykonawcę.  

3.   W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Operator skreśli Inwestora z   listy rankingowej.  

4.   W przypadku zaniechania w   okresie do 5   lat korzystania z   paliw ekologicznych i   powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w   poprzednim systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego dofinansowania uzyskanego w   ramach Programu wraz z   ustawowymi odsetkami.  

5.   W przypadku usunięcia układu solarnego lub źródła ciepła zainstalowanego w   ramach realizacji Programu, w   okresie 5   lat od odbioru końcowego robót związanych z   jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego (drugiego) źródła ciepła w   tymże okresie, Inwestor zwróci kwotę dofinansowania wraz z   ustawowymi odsetkami.  

6.   Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej z   realizacją w   danym roku planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z   listy rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora z   Programu.  

7.   Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora z   Programu.  

8.   Operator w   imieniu Gminy ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu.  

9.   Inwestor zobowiązuje się przestrzegać nieprzekraczalnych terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z   Programu. Wyznacza się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów:  

1)   60 dni od daty Weryfikacji na dostarczenie dokumentacji wstępnej (odpis z   Księgi Wieczystej, Wypis z   Kartoteki Budynków, karta inwentaryzacji, umowa na wywóz śmieci, opinia kominiarska, umowa w   zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych),  

2)   30 dni od daty przedłożenia kompletnej dokumentacji wstępnej na wybór Wykonawców, przedłożenie kosztorysów i   podpisanie umów.  

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/178/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 23 lutego 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załączniki do regulaminu Programu ograniczenia niskiej emisji  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama