reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim,   z siedzibą w   Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w   osobach:  

Adama Matusiewicza                                                                                 Marszałka Województwa Śląskiego  

Mariusza Kleszczewskiego                                                               Wicemarszałka Województwa Śląskiego  

a  

Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym   z siedzibą w   Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 1, reprezentowanym przez:  

Krzysztofa Baradzieja                                                                               Przewodniczącego Zarządu Związku  

Benedykta Lanusznego                                                                           Członka Zarządu Związku  

zwanym danej "   MZK Jastrzębie   ",  

zwanych dalej łącznie "   Stronami Porozumienia   ".  

§   1.  

1.   Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji przez MZK Jastrzębie zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w   art. 14 ust. 1   pkt 10 ustawy o   samorządzie województwa (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590 z   późn. zm.) w   zakresie publicznego transportu zbiorowego, w   związku z   postanowieniami ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym, w   szczególności art. 7   ust. 4   pkt 6, zgodnie z   którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje marszałek województwa.  

2.   Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i   zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w   wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o   nr 120, 309, 310, 311B.  

3.   Porozumienie dotyczy linii autobusowych wymienionych w   ust. 2, zgodnie z   Załącznikiem nr 1   do niniejszego porozumienia. Warunkiem wejścia w   życie niniejszego porozumienia jest zawarcie przez Województwo Śląskie umów z   Gminami: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice o   udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji oraz zarzadzania publicznym transportem zbiorowym objętego porozumieniem.  

4.   Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 25 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.).  

5.   Zadanie, o   którym mowa w   § 1   ust. 1-2 wykonywane będzie odpłatnie przez MZK Jastrzębie.  

§   2.  

1.   Na podstawie art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/16/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z   dnia 19 grudnia 2011 r. w   sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego, Województwo Śląskie powierza odpłatnie MZK Jastrzębie organizowanie i   zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w   zakresie określonym w   § 1.  

2.   Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez MZK Jastrzębie i   oznaczone przez organizatora numerami: 120, 309, 310, 311B. Zestawienie tych linii wraz z   założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i   przyjętymi stawkami za realizację transportu, stanowi Załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

3.   Poprzez zorganizowanie usług publicznego transportu zbiorowego, o   którym mowa w   ust. 1, Strony rozumieją w   szczególności:  

a.   wybór operatora publicznego transportu zbiorowego;  

b.   zawarcie z   operatorem umowy o   świadczenie usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego i   jej finansowanie z   uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem;  

c.   zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w   roku 2012 w   zakresie objętym niniejszym porozumieniem, z   uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i   osób o   ograniczonej zdolności ruchowej;  

d.   umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze gmin, na których będą wykonywane wojewódzkie przewozy pasażerskie, rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja;  

e.   zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w   odniesieniu do linii objętych niniejszym porozumieniem;  

f.   udostępnianie i   przedkładanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego dokumentacji związanej z   realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w   posiadaniu MZK Jastrzębie.  

4.   Zmiana przez MZK Jastrzębie ilości pracy eksploatacyjnej na linii objętej niniejszym porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana porozumienia, o   ile nie spowoduje wzrostu wartości organizowanych przewozów w   roku 2012.  

5.   MZK Jastrzębie ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z   realizacją powierzonego zadania.  

§   3.  

1.   W pojazdach realizujących usługi w   zakresie publicznego transportu zbiorowego w   wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób i   bagażu w   komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie oraz Zasady porządkowe i   Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami MZK Jastrzębie oraz obowiązują bilety emitowane przez MZK Jastrzębie.  

2.   Zabronione jest stosowanie i   sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i   możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w   drodze uchwały przez MZK Jastrzębie.  

3.   Wpływy z   biletów są należne w   całości MZK Jastrzębie.  

4.   MZK Jastrzębie zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i   czytelnego), o   tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w   pojeździe realizującym usługi w   zakresie publicznego transportu zbiorowego.  

5.   Kontrola biletowa w   pojazdach realizujących usługi w   zakresie publicznego transportu zbiorowego w   wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów MZK Jastrzębie.  

6.   Upoważnieni przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego mają prawo do dokonywania sprawdzania realizacji zapisów porozumienia.  

§   4.  

1.   Dotacje celowe przekazywane MZK Jastrzębie w   ramach niniejszego porozumienia z   budżetu Województwa Śląskiego w   kwocie 172 013,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dwadzieścia groszy) będą pochodziły w   całości z   budżetów Gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice — na podstawie zawartych umów: z   Gminą Ornontowice nr 549/TZ/2012 z   dnia 6   marca 2012 r., Gminą Orzesze nr 551/TZ/2012 z   dnia 6   marca 2012 r., Gminą Zebrzydowice nr 550/TZ/2012 z   dnia 6   marca 2012 r., w   sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu.  

2.   Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać MZK Jastrzębie dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w   zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w   terminie do 20. dnia każdego miesiąca, w   formie zaliczek miesięcznych w   wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji celowej z   poszczególnych gmin, tj.  

a.   Ornontowice - 1/10 dotacji celowej dla tej gminy za okres od marca do grudnia 2012 r.  

b.   Orzesze - 1/10 dotacji celowej tej gminy za okres od marca do grudnia 2012 r.  

c.   Zebrzydowice - 1/10 dotacji celowej tej gminy za okres od marca do grudnia 2012 r.  

3.   Przekazanie dotacji za miesiąc marzec 2012 r. dokonane zostanie w   terminie do dnia 20 marca 2012 r.  

§   5.  

1.   Przekazanie dotacji, o   których mowa w   § 4   następuje w   okresach miesięcznych, w   terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Za datę przekazania przyjmuje się dzień uznania rachunku MZK Jastrzębie.  

2.   Warunkiem przekazania dotacji przez Województwo Śląskie jest wcześniejsze przekazanie przez Gminy: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji transportu zbiorowego. W   razie opóźnienia lub braku wpływu środków z   danej Gminy, płatność należności nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty na dany miesiąc przez tę Gminę.  

3.   W przypadku niedokonania płatności wynikającej z   ust. 1   i ust. 2   Województwo Śląskie będzie dochodziło od właściwej Gminy odsetek za zwłokę oraz innych dodatkowych kosztów związanych z   opóźnieniem w   przekazaniu środków pomocy finansowej. Należności te przekazane zostaną do MZK Jastrzębie, chyba że Strony porozumienia postanowią inaczej.  

4.   Przekazanie dotacji, o   których mowa w   ust. 1   zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy MZK Jastrzębie o   numerze 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001.  

5.   Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń:  

a.   Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i   wynikającego z   niej stopnia wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na finansowanie zadania objętego porozumieniem następować będzie w   terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z   zastrzeżeniem punktu b.  

b.   Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i   wynikającego z   niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2012 r. zostanie przekazana w   terminie do dnia 7   stycznia 2013 r.  

c.   Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie do MZK Jastrzębie na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2012 r.  

d.   Rozliczenie roczne z   przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez MZK Jastrzębie Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2013 roku; niewykorzystana w   danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 97 1560 1111 2107 0236 8492 0148 zgodnie z   art. 251 ustawy z   dnia 27.08.2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r., Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

6.   Województwo Śląskie zobowiązuje MZK Jastrzębie do umieszczania na oryginałach dokumentów rozliczeniowych dotyczących płatności z   dotacji, stosownej adnotacji o   treści: „Sfinansowano z   pomocy finansowej Gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice w   kwocie ………….”  

§   6.  

1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01.03.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o   finansach publicznych i   inne przepisy dotyczące przedmiotu porozumienia.  

3.   Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.  

4.   W przypadku rozwiązania umowy o   której mowa w   § 1   ust. 3   przez którąkolwiek z   Gmin, niniejsze Porozumienie podlega aneksowaniu przez strony w   zakresie dotyczącym tej Gminy.  

5.   W przypadku rozwiązania wszystkich umów o   których mowa w   § 1   ust. 3   przez Gminy, niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu.  

6.   Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§   7.  

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Województwa Śląskiego, jako nadrzędnego celu niniejszego porozumienia.  

§   8.  

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  

§   9.  

Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.  

                                                                                                                                                                                                                           

Województwo Śląskie                                                                                                                                                                                                                                                                   MZK Jastrzębie  

 

Marszałek Województwa  


Adam   Matusiewicz


Wicemarszałek Województwa  


Mariusz   Kleszczewski

Przewodniczący Zarządu Związku  


Krzysztof   Baradziej


Członek Zarządu Związku  


Benedykt   Lanuszny


Załącznik do Porozumienia
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 7 marca 2012 r.

Zestawienie linii objętych porozumieniem wraz z   pracą eksploatacyjną i   przyjętymi stawkami za usługi przewozowe  

infoRgrafika

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama