| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy kozy

z dnia 2 stycznia 2012r.

do porozumienia międzygminnego z dnia 31.12.2007 r. nr ON.II.0730/6/2008

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Kozy reprezentowaną przez: pana Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy (nr NIP 397-26-53-016, REGON 072182284)  

§   1.   Strony zgodnie przyjmują, że zmianie ulegają następujące postanowienia porozumienia:  

-   § 5   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

§   5.   1.   Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Kozy przekazywać będzie miesięcznie dotację w   wysokości 2973,25 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 25/100).  

2.   W pierwszym kwartale każdego roku trwania porozumienia kwota dotacji zostanie przeliczona zgodnie z   obowiązującym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującym na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.  

3.   Dokumentem księgowym stanowiącym potwierdzenie wykonania usługi i   otrzymania należności będzie nota obciążeniowa wystawiana przez Gminę Bielsko-Biała w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  

4.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w   Bielsku-Białej BANK PEKAO S.A. o/B-B 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Kozy noty obciążeniowej.  

5.   Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas określony i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.  

6.   Rażące naruszenie przez Schronisko obowiązku staranności w   opiece nad zwierzętami stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia niniejszego porozumienia w   trybie natychmiastowym.  

-   § 6   porozumienia otrzymuje brzmienie:  

§   6.   1.   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   weryfikację wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2.   Do dnia 30 stycznia każdego roku trwania porozumienia Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Kozy rozliczenie otrzymanej dotacji za rok poprzedni.  

3.   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Kozy w   terminie do dnia 15 lutego każdego roku trwania porozumienia za rok poprzedni.  

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego z   dnia 31 grudnia 2007 r. nr ON.II.0730/6/2008 pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Wójt Gminy Kozy  


Krzysztof   Fiałkowski

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »