| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WES/1/2012 Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie  

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w   treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w   osobach:  

1.   Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki  

2.   Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu  

działającym na podstawie Uchwały Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   Gminami Knurów i   Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie i   Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach oraz art.46 i   48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późn.zm.) w   związku z   art. 89 ustawy z   dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z   1998 r. Nr 133 poz. 872 z   późn.zm.)  

a  

Gminą Knurów zwaną dalej w   treści porozumienia Gminą, w   imieniu, której działa:  

Piotr Surówka –Zastępca Prezydenta Miasta Knurów  

na podstawie Uchwały Nr XV/222/11 Rady Miasta Knurów z   dnia 21 grudnia 2011r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a   Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie w   roku 2012 przez Powiat Gliwicki o   następującej treści:  

§   1.   1.   Zgodnie z   §2 ust.2 porozumienia z   dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i   Wychowania w   Katowicach a   Zarządem Gminy w   Knurowie, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w   2012 r. środków finansowych w   postaci dotacji na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie, w   terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w   wysokości 1/13 kwoty określonej w   ust. 2, a   w   miesiącu marcu 2/13.  

2.   Ustala się kwotę dotacji na 2012 rok w   wysokości 181.500 zł zgodnie z   Uchwałą Nr XVII/95/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 22 grudnia 2011 r. w   sprawie zawarcia porozumień z   Gminami Knurów i   Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie i   Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Pyskowicach.  

§   2.   Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych (w tym specjalnych), gimnazjów (w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z   terenu Miasta Knurów.  

§   3.   Gmina zobowiązuje się do:  

1)   wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z   przeznaczeniem;  

2)   udostępniania danych z   baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów objętych działaniem Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie;  

3)   rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w   terminie do dnia 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w   szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o   których mowa w   rozporządzeniu Ministra Finansów z   dnia 2   marca 2010 r. w   sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i   rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz.207), łącznie z   częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.  

§   4.   Środki finansowe przekazane w   postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z   tytułu prowadzenia Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w   Knurowie.  

§   5.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Za Gminę Knurów:  


 


Zastępca Prezydenta Miasta Knurów  


Piotr   Surówka

Za Powiat Gliwicki:  


 


Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek


Członek Zarządu  


Sławomir   Adamczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »