| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/307/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust.2   pkt 9   lit. g oraz art.40 ust.2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   2001r. z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego z   udziałem Miasta Chorzów.  

§   2.  

Miasto Chorzów może obejmować i   nabywać udziały lub akcje w   spółkach prawa handlowego już istniejących, do których przystępuje lub w   spółkach tworzonych przez Miasto Chorzów.  

§   3.  

Upoważnia się Prezydenta Miasta Chorzów do:  

1)   wnoszenia do spółek, na pokrycie przez Miasto Chorzów udziałów lub akcji, wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Miasta Chorzów na dany rok budżetowy,  

2)   wnoszenia do spółek, na pokrycie przez Miasto Chorzów udziałów lub akcji, wkładów niepieniężnych, o   których mowa w   § 5   uchwały,  

3)   wykonania uprawnień z   tytułu prawa pierwszeństwa, o   którym mowa w   ustawie z   dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z   2000 r. Nr 94, poz. 1037 z   późn. zm.).  

§   4.  

Wnoszenie, cofanie i   zbywanie udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego z   udziałem Miasta Chorzów, następuje w   drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów, z   wyjątkiem sytuacji gdy:  

1)   zwiększenie udziałów i   akcji na rzecz jednego podmiotu następuje w   formie wkładu pieniężnego powyżej 1.000.000,00 zł,  

2)   zwiększenie udziałów i   akcji następuje w   formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w   zakresie nieruchomości, a   także w   zakresie innych niż nieruchomości składników mienia komunalnego mogącego stanowić taki wkład, jeżeli jednorazowo wartość takiego aportu przekracza kwotę 1.000.000,00 zł,  

3)   cofnięcie lub zbycie wszystkich posiadanych udziałów i   akcji stanowi rezygnację z   dalszego udziału w   spółce.  

§   5.  

Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w   szczególności:  

a)   własność nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, użytkowanie wieczyste,  

b)   udziały, akcje, obligacje, wierzytelności,  

c)   prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z   wynalazku lub wzoru użytkowego, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie.  

§   6.  

Wniesienie wkładu niepieniężnego w   celu pokrycia udziałów i   akcji w   spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.  

§   7.  

Przed podjęciem decyzji o   wnoszeniu, cofaniu i   zbywaniu całości lub części udziałów i   akcji w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i   perspektyw jej rozwoju oraz spodziewanych korzyści dla miasta Chorzowa.  

§   8.  

Wycofanie udziałów i   akcji przez Miasto Chorzów następuje wyłącznie w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   9.  

1.   Udziały i   akcje mogą być zbywane w   trybie:  

a)   oferty ogłoszonej publicznie,  

b)   przetargu publicznego,  

c)   rokowań na podstawie publicznego zaproszenia.  

2.   Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w   co najmniej jednym dzienniku o   zasięgu ogólnopolskim.  

3.   Zbycie udziałów i   akcji innym jednostkom samorządu terytorialnego może nastąpić z   pominięciem trybu określonego w   ust. 1.  

§   10.  

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i   akcji Prezydent Miasta Chorzów informuje Radę Miasta Chorzów na najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o   ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w   jakiej spółce zostały zbyte, a   także jakie obowiązki korzyści lub uprawnienia z   tego tytułu dla Miasta Chorzów powstaną.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »