| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna Nr LII/358/2010 z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Ciasna w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2010 r., Nr 261, poz. 4149),  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   gminie Ciasna oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do nin. uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Ciasna z   dnia 30.12.2010 r.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 


Załącznik do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Gminy Ciasna
z dnia 15 marca 2012 r.

Tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   gminie Ciasna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

§ 1.  

Ustala się tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w   rodzinie w   gminie Ciasna, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.  

§ 2.  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.  

§ 3.  

Wójt Gminy występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o   których mowa w   § 2, o   wyznaczenie osób do pracy w   Zespole.  

§ 4.  

Po otrzymaniu informacji, o   której mowa w   § 3, Wójt Gminy podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z   podmiotami, z   których osoby będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w   Zespole.  

§ 5.  

Wójt Gminy po podpisaniu porozumień, o   których mowa w   § 4, powołuje w   formie zarządzenia członków Zespołu.  

§ 6.  

Wójt Gminy odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z   którym zawarte zostało porozumienie.  

§ 7.  

Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i   jego zastępcy zwołuje Wójt gminy, w   terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o   których mowa w   § 4. Przewodniczący i   jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w   obecności co najmniej połowy składu Zespołu.  

§ 8.  

Przewodniczący Zespołu, a   w razie jego nieobecności zastępca, może tworzyć grupy robocze w   celu rozwiązywania problemów związanych z   wystąpieniem przemocy w   rodzinie. Skład grupy roboczej zależy od potrzeb indywidualnego przypadku.  

§ 9.  

Osoby wchodzące w   skład Zespołu i   grup roboczych współpracują ze sobą w   sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.  

§ 10.  

Posiedzenia Zespołu odbywają się w   zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący, a   w razie jego nieobecności zastępca.  

§ 11.  

Z posiedzeń Zespołu i   grup roboczych sporządza się listę obecności oraz protokół.  

§ 12.  

Posiedzenie Zespołu lub grupy roboczej jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy jego członków.  

§ 13.  

Przewodniczący Zespołu, a   w razie jego nieobecności zastępca, przygotowuje roczne sprawozdanie z   działalności Zespołu, które przedkłada Wójtowi gminy w   terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »