| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 200/XXI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszęcinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.6 ust.2pkt. 1i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt.13, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszęcinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) Policji,

d) Kuratorskiej Służby Sądowej,

e) Oświaty,

f) Ochrony zdrowia.

W skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Przedstawiciele poszczególnych instytucji jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami jednostkami;

2. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy powołującym Zespół Interdyscyplinarny;

3. Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole;

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą Zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin;

5. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołany na podstawie:

a) pisemnej rezygnacji członka,

b) uzasadnionego, pisemnego wniosku Przewodniczącego Zespołu.

§ 3. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

1. Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.

2. O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy.

3. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów,

b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Koszęcin.

4. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego, zgodnie z pkt. 1.

5. Zmiany, uzupełnienie lub poszerzenie składu następuje w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 4. Powoływanie Grup Roboczych :

Proponuje się by Przewodnicząca posiadała prawo do zwoływania zespołu oraz prawo do tworzenia grup roboczych z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków/a zespołu, bez konieczności zwoływania w tym celu posiedzenia Zespołu.

§ 5. Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych

3. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od zgłoszonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, Informując członków Zespołu o porządku spotkania na 7 dni przed wymaganym terminem. W pilnych przypadkach posiedzenia będą organizowane niezwłocznie, a członkowie Zespołu powiadamiani będą telefonicznie, faxem lub e-mail

4. Zespół podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy składu Zespołu.

5. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia.

6. Spotkania organizowane są głównie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych instytucji organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »