| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Żarki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Na podstawie art. 30 ust 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z poź. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poź. zm.). Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina w Żarki, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :
1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
2. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z poź. zm.)
3. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
4. organie prowadzącym szkołę, przedszkolu, placówce oświatowej - rozumie się przez to Gminę Żarki,
5. Burmistrza – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
6. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żarki,
7. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 Regulaminu,
8. nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 Regulaminu,
9. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
10. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
11. uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
12. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa art. 42 ust. Karty Nauczyciela,
13. nagrodzie organu prowadzącego – rozumie się przez to nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
Rozdział 2
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 3
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 4. W zależności od spełnienia ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, o których mowa w rozporządzeniu oraz spełnienia warunków określonych w § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 5. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę następujące szczegółowe warunki:
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli wynosi od 6 % do 20 % ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły wynosi od 6 % do 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 5.1 dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 5.2 Burmistrz
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.
Rozdział 4
DODATEK FUNKCYJNY
§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko lub funkcje określone w rozporządzeniu przysługuje dodatek funkcyjny .
Tabela dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli w gminie Żarki
L.p. Stanowisko Kierownicze Stawki dodatku funkcyjnego [zł]
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 310-490
2. Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów 310-490
3. Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 15 oddziałów 360-560
4. Dyrektor szkoły liczącej od 16 i więcej oddziałów 390-760
5. Wicedyrektor szkoły 260-470
2. Dodatek funkcyjny przysługuję również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki lub powierzono te obowiązki w zastępstwie, licząc od pełnego miesiąca powierzenia.
§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za wykonywanie zadań :
1. wychowawstwo klasy w wysokości: 3 zł w klasach do 12 uczniów,
1) 4 zł w klasach od 12 do 20 uczniów,
2) 5 zł w klasach powyżej 20 uczniów wpisanych w dzienniku,
2. funkcję opiekuna stażu -w wysokości
1) 6% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty.
§ 10. 1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługują za każda osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
§ 11. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:
1. wielkość szkoły, a w tym:
1) liczbę uczniów,
2) liczbę oddziałów,
3) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
4) ilość budynków i ich lokalizacja,
2. warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w szczególności:
1) wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
2) prowadzenie w szkole stołówki,
3) stan bazy dydaktycznej,
4) liczbę stanowisk kierowniczych ,
3. wyniki pracy szkoły.
§ 12. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 8 i § 9, przyznaje:
1. nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2. dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
Rozdział 5
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 13. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych i uciążliwych dla zdrowia przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 14 i § 15 i 16 Regulaminu.
§ 14. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.
§ 15. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim i znacznym przysługuje dodatek w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
§ 15a. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia nauczania indywidualnego przysługuje wynagrodzenie, jeśli zajęcia nie odbyły się nie z jego winy i nie został odpowiednio wcześniej powiadomiony o odwołaniu tych zajęć.
§ 15b. Wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi w przypadku prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka, które czasowo (nie krócej niż miesiąc) nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych ze względu na długotrwała chorobę.
§ 16. Dodatek za warunki pracy, przyznaje:
1. nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2. dyrektorowi szkoły - Burmistrz.
Rozdział 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 17. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust.2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony na podstawie art. 42. ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznana nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
§ 18. Za opiekę nad dziećmi na zielonej Szkole trwającej przynajmniej 7 dni przysługuję nauczycielowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 7 godzin ponadwymiarowych i dodatkowo jak za 1 godzinę za każdy następny dzień, nie więcej niż 14 godzin
§ 18a. Za wycieczki trwające powyżej 1 dnia nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 4 godzin za każdy dzień
Rozdział 7
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 19. 1. Wysokość nagrody Burmistrza ustala się w wysokości co najmniej 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego , o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 70 % średniego wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nie może być wyższa od nagrody Burmistrza.
Rozdział 8
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 20. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust 1 Karty Nauczyciela zatrudnionemu w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Żarki przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :
1) 1 zł – dla 1 osoby,
2) 2 zł – dla 2 osób,
3) 3 zł – dla 3 osób,
4) 4 z – dla 4 i więcej osób.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Burmistrza.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.
§ 21. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :
1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
4. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 22. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły.
2. Dodatek mieszkaniowy, określa:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Burmistrz,
§ 23. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXIV/181/2009 z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Żarki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »