| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/427/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 w   związku z   art. 92 ust. 1   pkt 1,  
ust.   2   i   ust.   3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001   r. nr   142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000   r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z   2011 r. nr   197, poz. 1172 z   późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Ilekroć w   dalszych przepisach uchwały jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

2)   dochodzie – oznacza to dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w   rodzinie ustalony zgodnie z   art. 6   pkt 4   i art. 8   ust. 3, ust. 4   i ust. 5   ustawy z   dnia 12 marca       2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z   2009 r. nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

3)   kryterium dochodowym – oznacza to dochód określony zgodnie z   art. 8   ust. 1   pkt 1   i pkt 2   ustawy o   pomocy społecznej;  

4)   pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w   rozumieniu ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

5)   dziecku – rozumie się przez to dziecko przebywające w   pieczy zastępczej;  

6)   wychowanku pełnoletnim – oznacza to dziecko, które po osiągnięciu pełnoletności pozostało w   pieczy zastępczej na zasadach określonych w   art. 37 ust. 2   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

7)   osobie zobowiązanej – oznacza to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3   i ust. 5   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

8)   rodzicach – oznacza to rodziców biologicznych dziecka lub pełnoletniego wychowanka;  

9)   opłacie – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, w   wysokości ustalonej na zasadach, o   których mowa w   art. 193 ust. 1   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

§   2.   Umorzenie opłaty w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej następuje w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   3.   1.   Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale może nastąpić z   urzędu lub na   wniosek osoby zainteresowanej.  

2.   Wniosek powinien zawierać okoliczności uzasadniające zastosowanie ulg oraz dokumenty potwierdzające te okoliczności.  

3.   W uzasadnionych przypadkach, w   celu zweryfikowania sytuacji osoby zobowiązanej, wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i   majątkowej osoby zobowiązanej.  

4.   Zastosowanie ulg, o   których mowa w   niniejszej uchwale, w   przypadku osób zobowiązanych do   ponoszenia opłaty solidarnie, może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.  

§   4.   Umorzenie w   całości opłaty wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacjach, gdy:  

1)   osoba zobowiązana zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;  

2)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji tej należności albo postępowanie egzekucyjne stanie się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;  

3)   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i   ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   5.   1.   Umorzenie w   części opłaty wraz z   odsetkami może nastąpić w   sytuacji spełnienia przynajmniej dwóch z   poniższych przesłanek:  

1)   dochód osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego;  

2)   osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie;  

3)   osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką;  

4)   osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt członka rodziny w   innej placówce, np. w   domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, itp.;  

5)   występują inne uzasadnione okoliczności, w   szczególności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, śmierć członka rodziny osiągającego dochody, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej.  

2.   Umorzenie części opłaty może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w   pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony, jak i   wybranych okresów pobytu w   pieczy zastępczej.  

§   6.   1.   Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej sytuację dochodowo-majątkową, można:  

1)   odroczyć termin płatności całości lub części opłaty;  

2)   rozłożyć opłatę na raty.  

2.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty następuje na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej.  

3.   Od opłat, o   których mowa w   ust. 1, nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od   dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności, z   zastrzeżeniem ust. 4.  

4.   W przypadku nieuiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty odroczonej lub rozłożonej na raty, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z   należnymi odsetkami ustawowymi.  

§   7.   Odstąpienie od ustalenia opłaty może dotyczyć:  

1)   osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty, gdy ich dochód jest równy lub nie przekracza 100% kryterium dochodowego;  

2)   rodziców, którzy są bezdomni lub przebywają w   zakładzie penitencjarnym;  

3)   rodziców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub korzystających ze świadczeń szpitala psychiatrycznego, w   rozumieniu art. 3   pkt 2   ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z   późn. zm.);  

4)   rodziców, którzy są nieletni i   pozostają na utrzymaniu innych osób;  

5)   rodziców, którzy płacą alimenty na to dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;  

6)   rodziców, którzy w   opinii asystenta rodziny przez pierwszy rok pobytu dziecka w   pieczy zastępczej aktywnie współpracują w   zakresie poprawy własnej sytuacji życiowej i   powrotu dziecka do domu rodzinnego.  

§   8.   1.   Traci moc uchwała nr XXIV/348/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 22 lutego 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za   pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

2.   Traci moc uchwała nr XXVIII/438/04 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 lipca 2004 roku w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dziecka w   placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

3.   Traci moc uchwała nr XXVIII/445/04 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 28 lipca 2004 roku w   sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dziecka w   rodzinie zastępczej.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Damian   Doniec


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/427/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Z dniem 1   stycznia 2012 r. weszła w   życie ustawa z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z   późn. zm.). Zgodnie z   art. 194  
ust.   2 ww.   ustawy rada powiatu określa, w   drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o   której mowa w   art. 193 ust. 1   ustawy.  

Uchwała określa warunki, w   których mogą być zastosowane wymienione ulgi. Oprócz rozpatrywania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i   majątkowej osoby zobowiązanej do   ponoszenia opłaty, główną przesłanką jest fakt aktywnej współpracy w   zakresie rozwiązywania i   przezwyciężania sytuacji powodującej konieczność umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej. Proponowane w   przedmiotowej uchwale rozwiązania będą wspierać osoby i   rodziny, które podjęły wysiłek zmierzający do odzyskania zdolności opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci.  

Zgodnie z   zapisami zawartymi w   uchwale nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia   27   października 2010   r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi  
w   art.   3   ust.   3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, niniejszy projekt uchwały został poddany przedmiotowym konsultacjom. Z   przeprowadzonych konsultacji sporządzony został protokół.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »