| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w spółkach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami),     uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   spółce – należy przez to rozumieć spółkę z   ograniczoną odpowiedzialnością, w   której Gmina Kuźnia Raciborska posiada udziały,  
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Kuźnia Raciborska w   spółce.  

§   2.  

1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wnoszenia do spółek, w   zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie gminy na dany rok budżetowy.  
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do wnoszenia do spółek, w   zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).  
3. Gmina Kuźnia Raciborska może w   szczególności obejmować udziały w   spółkach już istniejących oraz w   spółkach tworzonych przez Gminę.  

§   3.  

1.   Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być:  
1) prawa rzeczowe obejmujące w   szczególności prawo własności nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności rzeczy nieruchomych, udział we współwłasności w   częściach ułamkowych lub łącznej, prawo użytkowania wieczystego.  
2. Wartość aportu wnoszonego do spółki w   celu pokrycia udziałów (wartość zbywcza) jest ustalana na podstawie dokumentów zakupu (faktur) lub przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny danego wkładu niepieniężnego (aportu).  

§   4.  

1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do cofania udziałów w   spółkach.  
2. Wycofanie udziałów przez Gminę Kuźnia Raciborska następuje w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   5.  

Zbywanie udziałów w   spółkach przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska   następuje po uprzednim wyrażeniu zgody Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej.  

§   6.  

1.   Udziały są zbywane w   trybie:  
1) oferty ogłoszonej publicznie,  
2) przetargu publicznego,  
3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań,  

2.   Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego co najmniej w   jednym dzienniku o   zasięgu ogólnopolskim.  

§   7.  

Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i   perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z   tytułu wymagań ochrony środowiska.  

§   8.  

O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje Radę Miejską w   Kuźni Raciborskiej na najbliższej sesji Rady Miasta następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o   ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów a   także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w   jakiej spółce zostały zbyte, a   także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z   tego tytułu dla Gminy powstaną.  

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   10.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »