reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/227/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

Na podstawie art.18 ust.2   pkt 5, art.40 ust.1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.14 ust.8, art.20 ust.1, art.29 ustawy z   dnia 27   marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   2003r. Nr 80, poz.717 z   późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze Rada Miejska Orzesze stwierdza zgodność przedmiotowego planu z   ustaleniami studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzesze, przyjętego uchwałą Nr XV/124/11 Rady Miejskiej Orzesze z   dnia 17 listopada 2011r. uchwala: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W   ORZESZU-WOSZCZYCACH W   REJONIE ULIC: CENTRALNEJ, PRZYJAŹNI I   ŻORSKIEJ, zwany dalej "planem".  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Plan dotyczy terenów o   powierzchni 88,9 ha, dla których zgodnie z   Uchwałą Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 19 listopada 2009r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w   Orzeszu-Woszczycach w   rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i   Żorskiej, w   granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.  

2.   Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z   zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.  

3.   Integralną część uchwały stanowią:  

1)   tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;  

2)   załącznik graficzny nr 1   – w   skali 1:2000, zwany dalej "rysunkiem planu".  

4.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   załącznik nr 2   – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w   Orzeszu o   sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  

2)   załącznik nr 3   – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w   Orzeszu o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   2.   1.   Jeżeli w   uchwale jest mowa o:  

1)   "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części budynków i   wiat, z   zastrzeżeniem: naziemna część budynku i   wiaty nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii, o   ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;  

2)   "obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;  

3)   "planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w   tekście planu oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1do tekstu planu;  

4)   "powierzchni pod zabudowę" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek powierzchni zabudowy liczony po zewnętrznym obrysie projektowanego budynku lub budynków (łącznie z   budynkami istniejącymi) do powierzchni całkowitej działki budowlanej;  

5)   "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować na działce i   w budynkach na niej zlokalizowanych w   sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w   ramach poszczególnych działek i   powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych, z   zastrzeżeniem, o   którym mowa w   definicji "przeznaczenia towarzyszącego";  

6)   "przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a   także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie;  

7)   "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może jedynie współwystępować z   podstawowym przeznaczeniem terenu, z   zastrzeżeniem: dopuszcza się lokalizowanie sieci urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej obejmujących 100% powierzchni działek, lecz nie więcej niż 50% powierzchni terenu, w   obrębie którego zostaną zlokalizowane;  

8)   "rysunku planu" – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w   skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1   do niniejszego tekstu planu;  

9)   "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o   ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

10)   "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o   negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w   tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i   gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i   inne w   rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

11)   "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja o   środowiskowych uwarunkowaniach, w   rozumieniu art. 71 ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z   2008 r., Nr 199, poz. 1227 z   późn. zm.), której uciążliwość nie wykracza poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny, z   wyłączeniem inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności;  

2.   Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w   ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z   definicjami zawartymi w   przepisach odrębnych.  

§   3.   1.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linia rozgraniczająca tereny;  

3)   nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)   przeznaczenia terenu:  

a)   MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b)   MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   towarzyszącą zabudową usługową;  

c)   MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   równoważną zabudową usługową;  

d)   U – teren zabudowy usługowej;  

e)   P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i   magazynów z   równoważną zabudową usługową;  

f)   RU – teren obiektów chowu i   hodowli zwierząt;  

g)   KSO – teren obsługi komunikacji samochodowej;  

h)   KPJ – teren komunikacji pieszo-jezdnej;  

i)   KDGP - teren dróg publicznych klasy głównej przyspieszonej;  

j)   KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;  

k)   KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;  

l)   KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;  

m)   KDW – teren dróg wewnętrznych;  

n)   IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej.  

2.   Elementy planu o   charakterze informacyjnym:  

1)   linia rozgraniczająca tereny – orientacyjna;  

2)   granica strefy oddziaływania linii energetycznej 15-30 kV;  

3)   sieć napowietrzna średniego napięcia;  

4)   wewnętrzna stacja trafo;  

5)   słupowa stacja trafo;  

6)   sieć wodociągowa;  

7)   inwestycja celu publicznego o   znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą: "Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i   w dorzeczu Warty. Naprawa i   modernizacja wałów w   dorzeczu Odry wraz z   Wartą".  

3.   Zasady oznaczania terenów:  

1)   poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem;  

2)   oznaczenia terenów komunikacji publicznej składają się z:  

a)   symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu oraz klasę drogi;  

b)   poprzedzającego symbol literowy numeru o   charakterze porządkowym, od 1   do 9;  

3)   oznaczenia terenów innych niż wymienione w   ust. 2   składają się z:  

a)   symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu;  

b)   poprzedzającego symbol literowy numeru o   charakterze porządkowym;  

-   w obrębie litery A, o   której mowa w   lit. c, od 1   do 15;  

-   w obrębie litery B, o   której mowa w   lit. c, od 1   do 6;  

-   w obrębie litery C, o   której mowa w   lit. c, od 1   do 3;  

-   w obrębie litery D, o   której mowa w   lit. c, od 1   do 4;  

c)   poprzedzającego numer o   charakterze porządkowym symbolu literowego o   charakterze organizacyjnym: A, B; C i   D;  

4)   każdemu terenowi przypisana jest odpowiadająca mu powierzchnia wyrażona w   – ha.  

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne  

§   4.   1.   Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:  

1)   Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w   rozdziale "Przepisy ogólne" §3 ust. 1   pkt 4) lit. a) – m) oraz w   rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §5 ÷ §17 niniejszego planu.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   wysokość zabudowy określona w   ustaleniach szczegółowych nie dotyczy infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności;  

2)   w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:  

a)   dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w   planie linie zabudowy:  

-   wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość maksymalnie: 2   m;  

-   obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;  

3)   w zakresie lokalizowania reklam ustala się:  

a)   zakaz lokalizowania reklam:  

-   na terenach: KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDW, IE;  

-   na terenach: MN, MN/U, MN-U o   powierzchni reklamowej większej niż 1   m kw;  

-   wolno stojących na terenach: MN, MN/U, MN-U;  

-   na obiektach małej architektury, urządzeniach technicznych i   drzewach;  

-   w miejscach i   w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w   sposób utrudniający ich odczytanie;  

-   w miejscach, gdzie może to powodować utrudnienia w   ruchu kołowym lub pieszym;  

-   o wysokości większej niż 12 m;  

-   w odległości mniejszej niż 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej na terenie KDGP;  

-   świetlnych, w   szczególności o   zmiennej treści, od strony drogi krajowej nr 81 znajdującej się poza granicami planu;  

b)   obowiązek nawiązania sposobu usytuowania i   kompozycji reklam do kompozycji elewacji budynków, z   którymi są one związane.  

3.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny;  

2)   równoważny poziom dźwięku nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu w   środowisku, określonego w   przepisach odrębnych (tj. rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826, art. 114):  

a)   na terenach: MN, MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

b)   na terenach: MN-U jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1)   na obszarze planu nie występują ani nie wyznacza się obiektów chronionych z   zakresu dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w   rozumieniu ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. z   2003 r., Nr 162., poz. 1568 z   późn. zm.).  

5.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych zgodnych z   art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.).  

6.   Ustalenia dotyczące granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:  

1)   częściowo obszar planu znajduje się w   pasach technologicznych od napowietrznych linii energetycznych SN o   szerokości 16 m (po 8   m w   każdą stronę od osi linii energetycznej), nN 1   kV o   szerokości 4   m (po 2   m w   każdą stronę od osi linii energetycznej): obowiązek ich uwzględnienia w   wypadku zagospodarowywania działek, lokalizowania nowej zabudowy oraz prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej;  

2)   na obszarze planu występują tereny pod inwestycję celu publicznego o   znaczeniu ponadlokalnym pod nazwą „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i   w dorzeczu Warty. Naprawa i   modernizacja wałów w   dorzeczu Odry wraz z   Wartą": powyższe zostało uwzględnione w   pozostałych ustaleniach planu;  

3)   na obszarze planu nie występują tereny górnicze zgodne z   ustawą z   dnia 4   lutego 1994 r. Prawo geologiczne i   górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z   2005 r., Nr 228, poz. 1947 z   późn. zm.);  

4)   na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych zgodne z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008 r., Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.);  

5)   na obszarze planu nie występują obiekty związane z   Obroną Cywilną zgodnie z   ustawą z   dnia 21 listopada 1967 r. o   powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r., Nr 241, poz. 2416 z   późn. zm. ).  

7.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i   podziału nieruchomości zgodnych z   art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r., Nr 80, poz. 717, z   późn. zm.);  

2)   możliwość wydzielania działek o   mniejszych wielkościach niż określone w   ustaleniach szczegółowych, w   sytuacji kiedy:  

a)   wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich scalenie), z   zastrzeżeniem: działki uzyskane w   wyniku tego podziału i   nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w   ustaleniach szczegółowych;  

b)   wydzielone działki zostaną przeznaczone pod teren komunikacji lub infrastruktury technicznej.  

8.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:  

a)   co najmniej: 2   miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z   miejscami garażowymi);  

b)   co najmniej: 1   miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m kw. powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2   miejsca postojowe;  

c)   co najmniej: 1   miejsce postojowe na każde rozpoczęte 500 m kw. powierzchni użytkowej obiektu produkcyjnego, składowego lub magazynowego, lecz nie mniej niż 4   miejsca postojowe, w   tym jedno dla samochodów ciężarowych;  

d)   wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w   ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w   bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;  

2)   w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:  

a)   możliwość lokalizowania wszelkich sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

b)   lokalizowanie sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej w   następujący sposób:  

-   w liniach rozgraniczających dróg publicznych zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r., Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), wewnętrznych i   ciągów pieszo-jezdnych;  

-   wzdłuż granic nieruchomości;  

-   w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się inne przebiegi;  

c)   podczas prac inwestycyjnych nakazuje się uwzględnienie stref technicznych, eksploatacyjnych itp. od sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej – w   przypadku ich likwidacji dopuszcza się zagospodarowanie działek zgodne z   przeznaczeniem oraz warunkami i   zasadami zagospodarowania ustalonymi w   planie bez ograniczeń wynikających z   ich ustalenia oraz bez konieczności zmiany planu;  

d)   dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących z   istniejącym i   planowanym przeznaczeniem terenów;  

3)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

a)   możliwość zaopatrzenia w   wodę z   istniejącej i   projektowanej sieci wodociągowej;  

b)   możliwość zaopatrzenia w   wodę z   indywidualnych ujęć wody;  

4)   w zakresie unieszkodliwiania ścieków bytowych i   przemysłowych ustala się:  

a)   zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;  

b)   odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni, na warunkach określonych przez administratora sieci;  

c)   dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych osadnikach bezodpływowych z   obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;  

d)   dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków przemysłowych oraz bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków;  

5)   w zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych ustala się:  

a)   obowiązek utwardzania i   skanalizowania terenów o   powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i   chemicznymi;  

b)   obowiązek neutralizowania substancji ropopochodnych i   chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;  

c)   zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną ustala się:  

a)   budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i   niskiego napięcia stosownie do potrzeb;  

b)   realizację zasilania w   średnie i   niskie napięcie kablami podziemnymi, zgodnie z   obowiązującymi normami, przepisami oraz standardami przyjętymi przez właściwy zakład energetyczny;  

c)   możliwość modernizowania istniejących sieci energetycznych, w   standardzie przyjętym przez właściwy zakład energetyczny;  

7)   w zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

a)   zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w   odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;  

b)   nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w   linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz lub miejscu uzgodnionym z   zarządcami sieci gazowej;  

c)   możliwość stosowania indywidualnych zbiorników gazowych do celów bytowych i   gospodarczych, w   przypadku braku możliwości podłączania do sieci gazowej;  

8)   w zakresie zaopatrzenia w   energię cieplną ustala się:  

a)   indywidualne i   lokalne zaopatrzenie w   energię cieplną;  

b)   stosowanie proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;  

9)   w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:  

a)   możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;  

b)   budowę oraz przebudowę sieci teletechnicznej wyłącznie w   standardzie kablowym podziemnym;  

c)   budowę i   rozbudowę telekomunikacyjnych linii i   sieci radiowych, wraz z   niezbędnymi obiektami i   antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i   linii radiowych łączących te stacje, zgodnie z   obowiązującymi przepisami o   ochronie środowiska, w   tym szczególnie z   zakresu ochrony ludności przed wpływami magnetycznego promieniowania niejonizującego;  

10)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a)   gospodarowanie odpadami zgodnie z   ustawą z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z   2007 r., Nr 39, poz. 251 z   późn. zm.), ustawą z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2005 r., Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi regulaminami;  

b)   lokalizowanie miejsc na odpady w   sposób umożliwiający dostęp do nich z   dróg publicznych oraz wewnętrznych.  

9.   Ustalenia dotyczące sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania:  

1)   możliwość użytkowania działek zgodnie z   ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkami że nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora;  

2)   zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej.  

10.   Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym:  

1)   dla wszystkich terenów ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe  

§   5.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A3.MN, A4.MN, A6.MN ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   budynki gospodarcze;  

b)   obiekty małej architektury;  

c)   dojazdy, miejsca postojowe i   garaże przewidziane do obsługi terenów: MN;  

d)   infrastruktura techniczna;  

e)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   lokalizowanie budynków w   układzie: wolno stojącym, bliźniaczym i   szeregowym;  

2)   lokalizowanie budynków o   funkcji: mieszkaniowej;  

3)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   mieszkaniowej: 3   kondygnacje nadziemne i   10 m;  

b)   gospodarczej i   garażowej: 6   m;  

4)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 40%;  

5)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 30%;  

6)   geometria dachów:  

a)   dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o   kącie nachylenia od 25 stopni do 45 stopni - dotyczy podstawowej bryły budynku;  

b)   dla pozostałych budynków dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o   kącie nachylenia od 15 stopni do 45 stopni - dotyczy podstawowej bryły budynku;  

c)   dla istniejących budynków dopuszcza się możliwość zachowania obecnej geometrii dachów;  

d)   dopuszcza się realizację dachów płaskich;  

7)   zakaz stosowania pokrycia elewacji w   formie blachy oraz paneli z   tworzyw sztucznych;  

8)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;  

9)   stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w   50% (rozliczanych w   stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek pod zabudowę:  

a)   wolno stojącą: 800 m kw.;  

b)   bliźniaczą: 400 m kw.;  

c)   szeregową: 300 m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek pod zabudowę:  

a)   wolno stojącą: 20 m;  

b)   bliźniaczą: 16 m;  

c)   szeregową: 12m;  

3)   kąt położenia granicy działki w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zjazdy do działek dla terenu:  

a)   A3.MN z   terenów: A2.KDW, A7.KDW;  

b)   A4.MN z   terenów: 2.KDZ, A5.KPJ, A7.KDW, A11.KDW;  

c)   A6.MN z   terenów: A5.KPJ, A7.KDW, A11.KDW.  

§   6.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A8.MN/U, A12.MN/U, A14.MN/U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   usługi nieuciążliwe z   wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i   przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i   myjni samochodowych;  

b)   budynki gospodarcze;  

c)   obiekty małej architektury;  

d)   dojazdy, miejsca postojowe i   garaże przewidziane do obsługi terenów: MN/U;  

e)   infrastruktura techniczna;  

f)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   lokalizowanie budynków w   układzie: wolno stojącym, bliźniaczym;  

2)   lokalizowanie budynków o   funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i   usługowej;  

3)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i   usługowej: 3   kondygnacje nadziemne i   10 m;  

b)   gospodarczej i   garażowej: 6   m;  

4)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 40%;  

5)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 30%;  

6)   geometria dachów:  

a)   dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o   kącie nachylenia od 25 stopni do 45 stopni - dotyczy podstawowej bryły budynku;  

b)   dla pozostałych budynków dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o   kącie nachylenia od 15 stopni do 45 stopni - dotyczy podstawowej bryły budynku;  

c)   dla istniejących budynków dopuszcza się możliwość zachowania obecnej geometrii dachów;  

d)   dopuszcza się realizację dachów płaskich;  

7)   zakaz stosowania pokrycia elewacji w   formie blachy oraz paneli z   tworzyw sztucznych;  

8)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych;  

9)   stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w   50% (rozliczanych w   stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek pod zabudowę:  

a)   wolno stojącą: 1000 m kw.;  

b)   bliźniaczą: 700 m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek pod zabudowę:  

a)   wolno stojącą: 20 m;  

b)   bliźniaczą: 16 m;  

3)   kąt położenia granicy działki w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zjazdy do działek dla terenu:  

a)   A8.MN/U z   terenów: 5.KDD, A9.KDW, A11.KDW;  

b)   A12.MN/U z   terenów: 5.KDD, A9.KDW, A11.KDW;  

c)   A14.MN/U z   terenów: 4.KDL, 5.KDD, A11.KDW.  

§   7.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1.MN-U, A13.MN-U, B3.MN-U, C1.MN-U, C2.MN-U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

b)   usługi nieuciążliwe wbudowane i   wolno stojące, z   wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i   przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i   myjni samochodowych;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   budynki gospodarcze;  

b)   obiekty małej architektury;  

c)   dojazdy, miejsca postojowe i   garaże przewidziane do obsługi terenów: MN-U;  

d)   infrastruktura techniczna;  

e)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   lokalizowanie budynków w   układzie: wolno stojącym;  

2)   lokalizowanie budynków o   funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i   usługowej;  

3)   dopuszcza się wydzielanie lokali usługowych w   parterach budynków mieszkalnych, o   powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku;  

4)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i   usługowej: 3   kondygnacje nadziemne i   10 m;  

b)   gospodarczej i   garażowej: 6   m;  

5)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 40%;  

6)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 30%;  

7)   geometria dachów:  

a)   dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o   kącie nachylenia od 25 stopni do 45 stopni - dotyczy podstawowej bryły budynku;  

b)   dla pozostałych budynków dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne o   kącie nachylenia od 15 stopni do 45 stopni - dotyczy podstawowej bryły budynku;  

c)   dla istniejących budynków dopuszcza się możliwość zachowania obecnej geometrii dachów;  

d)   dopuszcza się realizację dachów płaskich;  

8)   zakaz stosowania pokrycia elewacji w   formie blachy oraz paneli z   tworzyw sztucznych;  

9)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;  

10)   stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w   50% (rozliczanych w   stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek: 1000 m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek: 20 m;  

3)   kąt położenia granicy działki w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zakaz obsługi terenu C2.MN-U z   terenu 3.KDGP;  

2)   zjazdy do działek dla terenu:  

a)   A1.MN-U z   terenów: 1.KDZ, A2.KDW, A7.KDW, A10.KDW;  

b)   A13.MN-U z   terenów: 1.KDZ, 4.KDL, A10.KDW, A11.KDW;  

c)   B3.MN-U z   terenów: 4.KDL, 5.KDD, 7.KDD, B7.KDW;  

d)   C1.MN-U z   terenów: 1.KDZ, 4.KDL, 8.KDD, 6.KDD;  

e)   C2.MN-U z   terenów: 1.KDZ, 8.KDD, 6.KDD;  

§   8.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B1.U, C3.U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   usługi nieuciążliwe z   wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i   przetwarzaniem odpadów, skupu złomu;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   budynki gospodarcze;  

b)   obiekty małej architektury;  

c)   dojazdy, miejsca postojowe i   garaże przewidziane do obsługi terenów: U;  

d)   infrastruktura techniczna;  

e)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   dopuszcza się sytuowanie ściany budynków bezpośrednio przy granicy z   działką sąsiednią;  

2)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   usługowej: 3   kondygnacje nadziemne i   10 m;  

b)   gospodarczej i   garażowej: 6   m;  

3)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 50%;  

4)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 20%;  

5)   stosowanie dachów o   dowolnym wyrazie architektonicznym;  

6)   zakaz stosowania pokrycia elewacji w   formie blachy oraz paneli z   tworzyw sztucznych;  

7)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;  

8)   stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w   50% (rozliczanych w   stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek: 1200 m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek: 35 m;  

3)   kąt położenia granicy działki w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zakaz obsługi terenu C3.U z   terenu 3.KDGP;  

2)   zjazdy do działek dla terenu:  

a)   B1.U z   terenów: 5.KDD, 7.KDD, B7.KDW;  

b)   C3.U z   terenu: 1.KDZ.  

§   9.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: B4.P-U, B6.P-U, D1.P-U, D3.P-U ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   zabudowa produkcyjna, składy i   magazyny – z   wykluczeniem inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów odrębnych oraz instalacji do produkcji mas bitumicznych, do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego, do produkcji betonu, do wytłaczania eksplozyjnego, baz samochodowych;  

b)   zabudowa usługowa - z   wykluczeniem:  

-   inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów odrębnych, z   dopuszczeniem inwestycji publicznych z   zakresu łączności;  

-   szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i   młodzieży;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   lokale mieszkalne;  

b)   budynki gospodarcze;  

c)   obiekty małej architektury;  

d)   dojazdy, miejsca postojowe i   garaże;  

e)   infrastruktura techniczna;  

f)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: 13 m;  

2)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 70%;  

3)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 20%;  

4)   dopuszcza się wydzielanie lokali mieszkalnych o   powierzchni nieprzekraczającej 25% powierzchni użytkowej wszystkich budynków lokalizowanych w   granicach działki;  

5)   stosowanie dachów o   dowolnym wyrazie architektonicznym;  

6)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;  

7)   stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w   50% (rozliczanych w   stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek: 1500 m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek: 35 m;  

3)   kąt położenia granicy działki w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zakaz obsługi terenów: B6.P-U, D3.P-U z   terenu 3.KDGP;  

2)   zjazdy do działek dla terenu:  

a)   B4.P-U z   terenów: 7.KDD, B5.KDW;  

b)   B6.P-U z   terenów: 2.KDZ, 4.KDL, 7.KDD, B5.KDW;  

c)   D1.P-U z   terenów: 4.KDL, 8.KDD, D2.KDW;  

d)   D3.P-U z   terenów: 4.KDL, 8.KDD, D2.KDW.  

§   10.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: B2.RU ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: zabudowa chowu i   hodowli zwierząt;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   budynki gospodarcze;  

b)   obiekty małej architektury;  

c)   dojazdy, miejsca postojowe i   garaże;  

d)   infrastruktura techniczna;  

e)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   na terenie dopuszcza się lokalizowanie zabudowy chowu i   hodowli zwierząt, w   liczbie większej niż 210 jednostek przeliczeniowych inwentarza;  

2)   maksymalna wysokość zabudowy: 13 m;  

3)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 70%;  

4)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 20%;  

5)   stosowanie dachów o   dowolnym wyrazie architektonicznym;  

6)   zakaz stosowania ogrodzeń z   prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych;  

7)   stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w   50% (rozliczanych w   stosunku do jednego segmentu ogrodzenia).  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek: 1500 m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek: 35 m;  

3)   kąt położenia granicy działki w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zjazdy do działek z   terenu: 7.KDD oraz z   terenu 2.KDZ poprzez teren B1.U;  

§   11.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: D4.KSO ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   obsługa komunikacji samochodowej - stacja benzynowa;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   obiekty małej architektury;  

b)   dojścia i   dojazdy;  

c)   infrastruktura techniczna.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: 4   kondygnacje nadziemne i   12 m;  

2)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 70%;  

3)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 15%.  

4)   stosowanie dachów o   dowolnym wyrazie architektonicznym;  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość działek: 1   m kw.;  

2)   minimalna szerokość frontów działek: 1   m  

3)   kąt położenia granicy działek w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

4.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   zjazdy do działek z   terenów: 3.KDGP, 4.KDL.  

§   12.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 3.KDGP ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   droga publiczna klasy głównej przyspieszonej – jako droga krajowa;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   infrastruktura techniczna;  

b)   ścieżki dla rowerów;  

c)   obiekty małej architektury;  

d)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dla terenu 3.KDGP szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: od 27 m do 40 m.  

§   13.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDZ, 2.KDZ ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   drogi publiczne klasy zbiorczej – jako drogi powiatowe;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   infrastruktura techniczna;  

b)   ścieżki dla rowerów;  

c)   obiekty małej architektury;  

d)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dla terenu 1.KDZ szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: od 15,5 m do 19,5 m;  

2)   dla terenu 2.KDZ, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w   liniach rozgraniczających: od 3   m do 5,5 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza obszarem planu;  

3)   ustala się przebudowę skrzyżowania drogi 2.KDZ z   drogą 3.KDGP (droga krajowa nr 81) na bezkolizyjne.  

§   14.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 4.KDL ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   droga publiczna klasy lokalnej;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   infrastruktura techniczna;  

b)   ścieżki dla rowerów;  

c)   obiekty małej architektury;  

d)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dla terenu 4.KDL szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: 12 m;  

2)   powiązanie z   terenem 3.KDGP (droga krajowa nr 81) wyłącznie na zasadzie prawoskrętów, wraz z   przebudową istniejącego skrzyżowania, uwzględniającego istniejący układ drogowy stacji paliw.  

§   15.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   drogi publiczne klasy dojazdowej;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   infrastruktura techniczna;  

b)   ścieżki dla rowerów;  

c)   obiekty małej architektury;  

d)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dla terenu: 6.KDD szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: 10 m;  

2)   dla terenów: 5.KDD, 7.KDD, 8.KDD szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: 12 m;  

3)   zakaz obsługi komunikacyjnej terenu 8.KDD z   terenu 3.KDGP (droga krajowa nr 81).  

§   16.   1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A2.KDW, A7.KDW, A9.KDW, A10.KDW, A11.KDW, B5.KDW, B7.KDW, D2.KDW ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   drogi wewnętrzne;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   obiekty małej architektury;  

b)   zieleń urządzona;  

c)   infrastruktura techniczna.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1)   dla terenu A2.KDW szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: od 8   – do 10 m;  

2)   dla terenu A10.KDW szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: 8   m;  

3)   dla terenów: A7.KDW, A9.KDW, A11.KDW, B5.KDW, B7.KDW, D2.KDW szerokość drogi w   liniach rozgraniczających: 10 m.  

§   17.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: A5.KPJ ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   ciąg pieszo – jezdny;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   infrastruktura techniczna;  

b)   obiekty małej architektury;  

c)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury:  

1)   szerokość ciągu pieszo – jezdnego w   liniach rozgraniczających: 5   m.  

§   18.   1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: A15.IE ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe:  

a)   obiekty i   urządzenia związane z   zaopatrzeniem w   energię elektryczną;  

2)   przeznaczenie towarzyszące:  

a)   obiekty małej architektury;  

b)   zieleń urządzona.  

2.   Ustalenia dotyczące zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;  

2)   maksymalna powierzchnia pod zabudowę na działkach budowlanych: 90%;  

3)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach: 5%.  

4)   stosowanie dachów o   dowolnym wyrazie architektonicznym;  

3.   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   kąt położenia granicy działek w   stosunku do pasa drogowego:  

a)   w zakresie: 60 - 120 stopni;  

b)   równolegle do istniejących podziałów.  

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   19.   Traci moc uchwała nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 15 grudnia 2011r.  

§   20.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   21.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Orzeszu.  

§   22.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/227/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w   Orzeszu  
nr XXI/227/12 z   dnia 26 kwiecień 2012 r.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/227/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały Rady Miejskiej Orzesze  
nr XXI/227/12 z   dnia 26 kwietnia 2012 r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/227/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3   do uchwały Rady Miejskiej Orzesze  
nr XXI/227/12 z   dnia 26 kwietnia 2012 r.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama