reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17.140.2012 Rady Gminy Panki

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art.110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Panki  
uchwala:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pankach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XX/136/08 Rady Gminy Panki z   dnia 29 grudnia 2008r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pankach.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 17.140.2012    
Rady Gminy Panki    
z dnia 20 kwietnia 2012 r.  
 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Pankach  

Rozdział 1.
Podstawa prawna działania  

§   1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Pankach  zwany dalej „Ośrodkiem” działa w   szczególności na podstawie:  

1.   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2.   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.),  

3.   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009r. Nr175, poz.1362 z   późn. zm.)  

4.   aktów wykonawczych z   zakresu przepisów o   pomocy społecznej;  

5.   innych właściwych aktów prawnych, niezbędnych dla funkcjonowania jednostki i   realizacji zadań,  

6.   niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne  

§   2.   1.   Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w   formie jednostki budżetowej gminy Panki.  

2.   Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Panki.  

3.   Ośrodek ma swoją siedzibę w   budynku Urzędu Gminy w   Pankach.  

Rozdział 3.
Cele i   zadania Ośrodka  

§   3.   1.   Celem działalności Ośrodka jest:  

1)   pomoc rodzinom i   osobom w   przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w   stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i   możliwości;  

2)   wspieranie osób i   rodzin w   wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i   umożliwienia im życia w   warunkach odpowiadających godności człowieka;  

3)   doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i   rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

2.   Działalność Ośrodka jest realizowana w   postaci świadczeń i   usług na rzecz indywidualnych osób i   rodzin oraz poprzez inicjowanie, opracowywanie i   wdrażanie programów pomocowych, osłonowych i   profilaktycznych, adresowanych do określonych grup i   społeczności gminy Panki.  

3.   Zadania realizowane przez Ośrodek obejmują w   szczególności:  

1)   zadania wynikające z   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej, w   tym:  

a)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;  

b)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;  

c)   organizowanie i   świadczenie usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania; udzielanie schronienia,  

d)   zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;  

e)   kierowanie do domu pomocy społecznej;  

f)   sprawienie pogrzebu, w   tym osobom bezdomnym;  

g)   pobudzanie społecznej aktywności w   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i   rodzin;  

h)   pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i   rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w   społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;  

i)   realizację zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;  

j)   podejmuje działania w   celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na raalizację zadań.;  

k)   podejmowanie innych działań wynikających z   potrzeb środowiska lokalnego, w   szczególności polegających na przeciwdziałaniu marginalizacji i   wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;  

l)   opracowywanie i   realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;  

ł) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i   rodzin dotkniętych przemocą, w   celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji;  

m)   podejmowanie innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb gminy, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych;  

n)   przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę sytuacji społecznej i   demograficznej.  

2)   zadania wynikające z   innych ustaw, w   tym:  

a)   ustalanie i   wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych;  

b)   prowadzenie zadań gminy związanych z   postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z   funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z   dnia 7   września 2007r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów;  

c)   prowadzenie zadań związanych z   przeciwdziałaniem przemocy w   rodzinie na podstawie ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie;  

d)   prowadzenie pracy z   rodziną oraz ponoszenie wydatków na opiekę i   wychowanie dziecka umieszczonego w   pieczy zastępczej na podstawie ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej;  

e)   prowadzenie postępowania i   wydawanie decyzji administracyjnych o   prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w   ustawie z   dnia                           27 sierpnia 2004r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

f)   ustalanie i   wypłacanie dodatków mieszkaniowych  na zasadach określonych w   ustawie z   dnia                           21 czerwca 2001 o   dodatkach mieszkaniowych;  

§   4.   1.   Ośrodek realizuje również zadania wynikające z   innych przepisów prawa w   zakresie w   nich określonym.  

2.   Ośrodek wykonuje także inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Panki i   zarządzeniami Wójta Gminy Panki oraz zadania wynikające z   zawartych porozumień.  

Rozdział 4.
Organizacja i   zarządzanie Ośrodkiem  

§   5.   1.   Bieżący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Panki.  

2.   Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda  

Śląski.  

3.   Gmina zapewnia Ośrodkowi odpowiednie warunki działania i   rozwoju na terenie gminy Panki.  

§   6.   1.   Pracą Ośrodka kieruje Kierownik i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownika Ośrodka zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy Panki.  

3.   Kierownik wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego, któremu powierza obowiązki i   odpowiedziałność w   zakresie przewidzianym w   art. 54 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych.  

4.   Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Panki i   ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie jednostki.  

5.   Kierownik jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i   dokonywania czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   Ośrodku.  

6.   Do realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, wprowadzania regulaminów i   instrukcji dotyczących funkcjonowania jednostki.  

7.   Kierownik Ośrodka jest umocowany w   ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i   dokonywania czynności prawnych związanych z   funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji, banków.  

8.   Kierownik może ustanowić za zgodą Wójta Gminy Panki swojego pełnomocnika procesowego .  

9.   Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Panki.  

§   7.   1.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Panki.  

2.   Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Panki coroczne sprawozdanie z   zakresu działalności Ośrodka, przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej oraz w   zakresie wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej oraz w   zakresie realizowanych zadań innych niż wymienione.  

§   8.   Strukturę organizacyjną, zasady działania Ośrodka i   szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, który jest wprowadzany zarządzeniem Kierownika i   zatwierdzony przez Wójta Gminy Panki.  

Rozdział 5.
Zasady gospodarki finansowej  

§   9.   1.   Ośrodek jest jednostką budżetową w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i   wydatki.  

4.   Środki finansowe Ośrodka pochodzą z   budżetu gminy i   z budżetu państwa.  

5.   Ośrodek w   celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.  

6.   Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   10.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Panki  


mgr inż.   Dominik   Mirek

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bush Taxi Off-Road Centre

Firma Bush Taxi to centrum sprzedaży oraz montażu profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do wszystkich pojazdów terenowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama