reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie przyznawania dotacji na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1   pkt 8   oraz art. 403 ust. 4   i 5   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z   2008r. Nr 25 poz. 150 z   późn. zm.) działając na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska w   Pyskowicach uchwala  

§   1.   Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji na odbiór, transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest” w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego   www.bip.pyskowice.pl   .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Jolanta   Drozd

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/135/2012    
Rady Miejskiej w   Pyskowicach    
z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin przyznawania dotacji na odbiór, transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest.  

§   1.   Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania  

1.   Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne polegające na odbiorze, transporcie i   utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z   usuniętych elementów budynków mieszkalnych i   gospodarczych.  

2.   Inwestycje winny nadto spełniać:  

a)   kryterium terytorialne – finansowane są inwestycje realizowane w   Pyskowicach:  

w nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub budynkami gospodarczymi,  

w nieruchomościach zabudowanych domami wielorodzinnymi.  

b)   kryterium efektywności ekologicznej – finansowane są inwestycje, w   wyniku których uzyska się poprawę warunków eksploatacyjnych budynków i   efekt ekologiczny w   postaci unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,  

c)   kryterium wymagań formalnych – wniosek o   przyznanie dotacji winien zawierać komplet wymaganych dokumentów oraz być złożony we wskazanym terminie.  

§   2.   Tryb postępowania w   sprawie udzielenia dotacji  

1.   Osoba ubiegająca się o   dotację powinna złożyć w   Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:  

a)   wniosek,  

b)   aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości oraz zgodę właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli wnioskodawca nie jest wyłącznym właścicielem,  

c)   informację o   wyrobach zawierających azbest i   miejscu ich dotychczasowego wykorzystania.  

2.   Ostateczny termin składania wniosków o   przyznanie dotacji na inwestycje realizowane w   danym roku kalendarzowym upływa dnia 30 września.  

3.   Weryfikacja złożonych wniosków przeprowadzona zostanie przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta.  

4.   W przypadku stwierdzenia przez komisję braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w   terminie 7   dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.  

5.   Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania komisja przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję o   udzieleniu dotacji.  

6.   O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną pisemnie powiadomieni w   ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia.  

7.   Ogłoszenie o   przyznaniu dotacji podane będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego.  

8.   Dofinansowanie pokrywa całkowity koszt odbioru, transportu i   utylizacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu nie podlega koszt demontażu.  

9.   Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta z   wnioskodawcą przed realizacją zadania inwestycyjnego, która powinna zawierać:  

a)   szczegółowy opis zadania, w   tym cel, na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania,  

b)   wysokość udzielonej dotacji i   tryb płatności,  

c)   termin wykorzystania dotacji,  

d)   tryb kontroli wykonywania zadania,  

e)   termin i   sposób rozliczenia udzielonej dotacji,  

f)   termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.  

10.   W przypadku inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, przystąpienie do prac demontażowych może nastąpić dopiero po zawarciu umowy z   Gminą i   po upływie 30 dni od daty zgłoszenia, o   którym mowa w   § 3   ust. 1   lit. e.  

§   3.   Sposób rozliczenia dotacji  

1.   Po zakończeniu prac należy dostarczyć wniosek o   wypłatę oraz następujące dokumenty:  

a)   umowę zawartą z   firmą wykonawczą wyłonioną przez Urząd Miejski,  

b)   fakturę VAT lub rachunek za odbiór, transport i   utylizację na składowisku odpadów wraz z   kserokopią karty odpadu,  

c)   kserokopię oświadczenia wykonawcy robót o   prawidłowości wykonania prac oraz o   oczyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego zgodnie z   obowiązującymi przepisami, wraz z   informacją o   łącznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych z   obiektów budowlanych,  

d)   informację wnioskodawcy o   wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.  

e)   kopię zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (dotyczy prac demontażowych) dokonanego w   Starostwie Powiatowym w   Gliwicach na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.  

2.   W przypadku stwierdzenia przez komisję braków wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w   terminie nie dłuższym niż 7   dni. Wezwanie zawierać będzie wykaz brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego pozostawieniem bez rozpatrzenia.  

3.   Podczas   rozpatrywania wniosku o   wypłatę dotacji upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w   Pyskowicach, w   obecności otrzymującego dotację, stwierdzą w   drodze oględzin wskazanej we wniosku nieruchomości, czy wyroby zawierające azbest zostały usunięte. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.  

4.   Wypłata dotacji nastąpi nie później niż do końca roku kalendarzowego, w   którym zawarto umowę. Wniosek o   wypłatę należy złożyć najpóźniej do 30 listopada danego roku.  

§   4.   Postanowienia końcowe  

1.   Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, w   kolejności ich złożenia. Wnioski nie rozpatrzone w   danym roku kalendarzowym ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w   budżecie Miasta lub złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, będą rozpatrywane sukcesywnie w   latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.  

2.   Dotacja podlega zwrotowi wraz z   należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych w   przypadku odstąpienia od warunków określonych w   umowie, a   w szczególności, w   przypadku stwierdzenia ponownego pokrycia dachu lub elewacji wyrobami zawierającymi azbest.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama